نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، گروه حقوق، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

محاکم داخلی کشورها یکی از ابزارهای مهم اجرای حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شوند. با این حال، بنا به دلایلی، محاکم داخلی همه کشورها امکان مشارکت مستقیم در اجرا و توسعه حقوق بین‌الملل را ندارند. زمینه فرهنگ حقوقی، تجربه‌های تاریخی و وضعیت جغرافیایی بر جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی هر کشوری اثرگذار بوده است. ازاین‌رو، محاکم داخلی نیز باتوجه‌به جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی داخلی خویش نسبت به پرونده‌هایی که در محضرشان مطرح می‌شود، اظهارنظر می‌کنند. بر اساس عوامل متعددی که بر نگرش نظام حقوقی ایران به‌ طورکلی اثرگذار بوده، موضع محاکم داخلی ایران نیز نسبت به حقوق بین‌الملل قابل تبیین است. در این نوشتار، ضمن نگاهی به جایگاه محاکم داخلی در اجرا و توسعه حقوق بین‌الملل به‌ طورکلی، به عوامل مؤثر بر اجرا و توسعه حقوق بین‌الملل از سوی محاکم ایران به‌ طور خاص می‌پردازیم. به نظر می‌رسد که تجربیات تاریخی یک سده اخیر در ایران بیشترین سهم را در نگرش به حقوق بین‌الملل داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian Courts in the Enforcement of International Law

نویسندگان [English]

  • Abdollah Abedini 1
  • Sahar Hasani 2
1 Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (Samt), Department of Law, The Organization for Researching and Composing Universities Textbooks in the Humanities (Samt), Tehran, Iran.
2 M.A. Student of Human Rights Law, Faculty of Law and Politics, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Domestic courts are considered one of the most important tools for enforcing international law. However, for some reason, the domestic courts of all states are not permitted to participate directly in the enforcement and development of international law. The context of legal culture, historical experiences and geographical location have influenced the position of international law in the legal system of states. Hence, domestic courts consider the cases before them, given the place of international law in their domestic legal system. Based on several factors that have influenced the attitude of the Iranian legal system in general, the role of Iran's domestic courts regarding international law can also be explained. In this article, while looking at the role of domestic courts in the implementation and development of international law in general, we will focus on the factors affecting the enforcement and development of international law by Iranian courts in particular. It seems that the historical experiences of the last century in Iran have played a greater role in the attitude towards international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Courts
  • Enforcement of International Law
  • Historical Element
  • International Court of Justice
  • Iranian Court