مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.‬‬‬‬

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در حقوق شرکت‌های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه‌ای می‌باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت‌هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت‌های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می‌گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به‌ واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می‌گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل‌کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می‌گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت‌های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می‌باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می‌رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت‌های موجود در حقوق شرکت‌ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept and Basics of The Rule of Piercing The Corporate Veil and Its Consequences in The Laws of England and Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rajabali Damavandi 1
  • Pezhman Piruzi 2
  • Shokouh Namdar 3
  • Mahshid Sadat Tabaie 4
1 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law, Quds City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Quds City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Taft Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the law of commercial companies, the rule that a commercial company has a separate legal personality is a fundamental rule. The separation of the legal personality of the company from the partners and the limited liability of the partners towards the company's debt has caused the companies that are subject to the limited liability system of the partners to provide adequate cover for the high-risk and sometimes fraudulent activities of the partners. This issue endangers the property and assets of the company, but at the same time, the risk of such risks is externalized by the limited liability of the partners and imposed on the company's creditors. The rule of  piercing the corporate veil is a guarantee of fair execution, which causes the removal of the veil of legal personality of the company and the cancellation of the rule of limited liability of controlling partners and their direct responsibility towards creditors. The main question raised in this research is whether the independence of legal personality and limited liability Are partners of commercial companies absolute or not? Several hypotheses have been proposed to answer the question. The first hypothesis is the absolute independence of the legal personality of the company from the partners, and as a result, the limited liability of the partners for the debts and obligations of the company. The second hypothesis is the relative independence of the company's personality from the partners, which in certain cases involves holding the partners responsible for the survival of the company. It is one of the exceptional cases on the rules of legal personality independence and limited liability, and it will be more consistent with this hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piercing The Corporate Veil
  • Justice and Fairness
  • Fraud
  • Parent Company and Subsidiary