نقش نهاد داوری بین‌المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2021.300643.1745

چکیده

نقش داوری بین‌المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین‌الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین‌المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به‌عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این،‌ نهادهای بین‌المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل نقش سازنده‌ای را ایفا نموده و می‌کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری‌های بین‌المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین‌المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین‌الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین‌المللی به این نتیجه کلی رهنمون می‌گردد، زمانی‌ که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی‌نتیجه می‌ماند، بهترین و مؤثرترین راه‌حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین‌المللی سازکار مطمئنی است که می‌تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of International Arbitration in Maintaining World Peace and Security with an Emphasis on Non- State Actors

نویسندگان [English]

  • Erfan Mirzazadeh 1
  • Seyyed Ghasem Zamani 2
  • Mohsen Mohebi 3
  • Fathollah Rahimi 4
1 Ph.D. student in International Law, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of international arbitration in maintaining world peace and security has been largely through the peaceful settlement of international disputes as well as the development of arbitration precedents regarding international law governing the settlement of international disputes. Today, the growing role of non-state actors as new subjects of international law has become increasingly important. In addition, international and non-governmental organizations have played a constructive role in the gradual development of international law. In this study, by examining some important international arbitration cases, we seek to answer the question of How the International Arbitration has been influential in resolving disputes between governments and non-governmental actors and non-governmental actors with each other, in maintaining world peace and security and in developing international law. After analyzing the practice of international arbitration, the author comes to the general conclusion that when diplomatic efforts to resolve disputes are fruitless, the best and most effective solution is to refer to arbitration. In fact, the arbitration can resolve the dispute at an early stage and prevent it from escalating into hostilities. Accordingly, at the end of this research, suggestions addressed to the diplomatic system are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Peace and Security
  • United Nations
  • International Arbitration
  • Prohibition of Use of Force
  • Peaceful Settlement of International Disputes
الف) منابع فارسی:
- ابراهیمی ترکمان، ابوذر. «پیشینه و ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 28، تابستان (1395).
- ابراهیمی، سیدنصرالله و سجاد سلطان‌زاده. «مفهوم سرمایه‌گذاری در رویه داوری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی. مجله حقوقی بین‌المللی، 31، 50(1393)، 77-108.   
 10.22066/CILAMAG.2014.15799
- «اسناد بیانیه‌های الجزایر» (فارسی و انگلیسی). مجله حقوقی بین‌المللی، 1(۱۳۶۳)، ۲35-۲86. 
- بیگ‌زاده، ابراهیم، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ اول. تهران: نشر مجد ، 1389.
- تسون، فرناندو. فلسفه حقوق بین‌الملل، ترجمه محسن محبی، چاپ سوم،. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، 1394.
- زاهدی، مهدی، علی دادگر، سیدقاسم زمانی و آرامش شهبازی. «دوپینگ و واکاوی رویه دیوان داوری ورزش در مقابله با آن»، فصلنامه حقوق پزشکی، 12، 45(1397)، 171-190. 
http://ijmedicallaw.ir/article-1-882-fa.html
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا. حقوق جنگ، چاپ دوم. تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.
- محبی، محسن. مباحثی از داوری تجاری بین‌المللی. تهران: انتشارات خرسندی، 1398.
- محبی، محسن. دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا؛ ماهیت، ساختار، عملکرد، ترجمه: محمد حبیبی، چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش ،1390.
ب) منابع انگلیسی
- Bernhardt, Rudolf. Encyclopedia of public international law, Volume 4. Netherlands: North Holland publishing company, 1982.
Biehler, Gernot. Procedures in International Law. Berlin: Springer Science & Business Media, 2008.
- Blackshaw, I. “Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively within Family of Sport”, Entertainment and Sports Law Journal, 2, 2(2003), 61-83. https://doi.org/10.16997/eslj.139
- Blackshaw, Ian S. Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects, Berlin: Springer Science & Business Media, 2011.
- Franke, Ulf, Annette Magnusson and Joel Dahlquist. Arbitrating for Peace: How Arbitration Made a Difference. The Netherlands: Wolters Kluwer, 2016.
- Gorman, Daniel. The Emergence of International Society in the 1920s. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Henriksen, Anders. International Law. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Laird, Ian A., Borzu Sabahi, Frederic G. Sourgens and Todd J. Weiler, MCIArb. Investment Treaty Arbitration and International Law, Volume 7. New York: JurisNet LLC, 2014.
- McIlwrath, Michael and John Savage. International Arbitration and Mediation: A Practical Guide. Austin: Kluwer Law International, 2010.
- Nafziger, James A. R. and Stephen F. Ross. Handbook on International Sports Law. Cheltenham, UK; Northampton: Edward Elgar, 2011.
- Naidoo, Urvasi and Neil Sarin. “Dispute Resolution at Games Time”. Fordham Intellectual Properties, Media & Entertainment Law Journal, XII, 2 (2001), 489-507. Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol12/iss2/6
- Oswald Spring, Ursula. Peace Studies, Public Policy and Global Securityو Volume XI. Abu Dhabi: Eolss Publications, 2010.
- Puljko, Vjekoslav. “Arbitration and Sport”. Interdisciplinary Management Research, V, (2009), 591-603.
- Reilly Louise. “Introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the Role of National Courts in International Sports Disputes, An Symposium”. Journal of Dispute Resolution, 1(2012), 63-81. Available at: https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2012/iss1/5
- Rogers, W. P. “War, Arbitration and Peace”, Michigan Law Review, 4, 2(1905), 91-108. https://doi.org/10.2307/1272478
- Scherer, Maxi: International Arbitration in the Energy Sector. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Sethna, Rustam. “A Data Analysis of the Arbitrators, Cases and Sports at the Court of Arbitration for Sport”. Law in Sport, (2019).
- Vadi, Valentina. Public Health in International Investment Law and Arbitration. Singapore: Routledge, 2013.
ج) وب‌‌سایت‌‌ها
- http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com
- http://cila.ir/Portal/home/
- https://history.state.gov
- https://iccwbo.org/publication
- https://www.icj-cij.org/en/case
- https://icsid.worldbank.org
- https://iran.un.org/fa/sdgs
- https://laws-lois.justice.gc.ca/eng
- https://www.siac.org.sg
- https://undocs.org