نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 (نویسنده مسئول) ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2021.300643.1745

چکیده

نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت امیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این،‌ نهادهای بین المللی و غیر دولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و میکنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیر دولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تاثیر گذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد که زمانیکه تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و موثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی ساز و کار مطمینی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه بصورت مسالمت امیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری و مخاصمه ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of International Arbitration in Maintaining World Peace and Security with an Emphasis on Non- State Actors

نویسندگان [English]

  • Erfan Mirzazadeh 1
  • Seyyed Ghasem Zamani 2
  • Mohsen Mohebi 3
  • Fathollah Rahimi 4
1 Ph.D. student of Public International Law. Islamic Azad University Tehran North Branch,
2 (Corresponding Author), Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of international arbitration in maintaining world peace and security has been largely through the peaceful settlement of international disputes as well as the development of arbitration precedents regarding international law governing the settlement of international disputes. Today, the growing role of non-state actors as new subjects of international law has become increasingly important. In addition, international and non-governmental organizations have played a constructive role in the gradual development of international law. In this study, by examining some important international arbitration cases, we seek to answer the question of How the International Arbitration has been influential in resolving disputes between governments and non-governmental actors and non-governmental actors with each other, in maintaining world peace and security and in developing international law. After analyzing the practice of international arbitration, the author comes to the general conclusion that when diplomatic efforts to resolve disputes are fruitless, the best and most effective solution is to refer to arbitration. In fact, the arbitration can resolve the dispute at an early stage and prevent it from escalating into hostilities. Accordingly, at the end of this research, suggestions addressed to the diplomatic system are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • world peace and security
  • United Nations
  • international arbitration
  • prohibition of use of force
  • peaceful settlement of international disputes