دوره و شماره: دوره 22، شماره 56، اسفند 1402 
اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی

صفحه 465-491

10.48300/jlr.2023.407527.2397

علی فرهادی؛ علیرضا جمشیدی؛ علی نجفی توانا