دوره و شماره: دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 1-542 
مال‌باختگان صندوق امانات بانک ملّی، مدّعی یا منکر؟

صفحه 7-26

10.48300/jlr.2022.348317.2099

موسی عاکفی قاضیانی؛ حشمت رستمی درونکلا؛ وحید عاکفی قاضیانی


منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان

صفحه 253-278

10.48300/jlr.2022.329590.1964

بهمن بهری خیاوی؛ هیبت الله نژندی منش؛ پیمان بلوری