دوره و شماره: دوره 22، شماره 55، آذر 1402 
نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها

صفحه 405-425

10.48300/jlr.2022.316752.1869

مهرداد پاکزاد؛ الیاس یاری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ابوذر طالقان غفاری