بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی 

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.325738.1929

چکیده

پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن _به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه_ به‌واسطه‌ی نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی‌ها قرار می‌گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب‌های متعددی بر کودکان می‌شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب‌های روحی و روانی ازجمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است؛ که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که نظام‌مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت‌ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the protection of children's image rights in cyberspace

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghanizadebafghi 1
  • Fateme Chaji 2
1 Assistant Professor, Law and Political Science Department, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Master of Family Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Advances in technology and advancing in the digital age and cyberspace have led to the emergence of new rights for individuals. One of the new issues is the right of children to be photographed in cyberspace; Where children - as one of the most vulnerable sections of society - are exposed to all kinds of victimization through the violation of their rights. In this regard, it is necessary to protect children and make protective laws due to being in an unequal situation. Dissemination of children's images due to persistence in cyberspace causes many harms to children. Invasion of privacy, affecting their right to self-determination, sexual abuse of images, violation of the right to mental health and psychological damage are among the effects of abusing children's image rights; Which are all against his interests. The present study seeks to provide legal solutions by examining the importance of the status of this right and its violations and by using descriptive-analytical method and comparative approach. Findings indicate that the systematization of cyberspace along with the close supervision of governments requires performance guarantees in case of violation; This vacancy is clearly visible in the domestic legal system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: children's image rights
  • cyberspace
  • privacy
  • supportive solutions