بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.350076.2112

چکیده

سندیکا نهادی است که به‌منظور دفاع از منافع کارگران تأسیس می‌‌شود. آزادی سندیکایی بر وضعیت روابط کار تأثیر می‌‌گذارد و اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بین‌‌المللی کار اهمیت برخورداری از آزادی سندیکایی را به رسمیت شناخته‌‌اند. با نگاهی به میزان تراکم بالا و قدرت‌‌ چانه‌‌زنی جمعی سندیکاهای کارگری در کشورهای نوردیک به‌ویژه سوئد، انطباق آن با آزادی سندیکایی و اصل سه‌‌جانبه‌‌گرایی سازمان بین‌‌المللی کار دریافت می‌‌شود. نظام حقوقی سوئد با تکیه بر سیاست گفتگوی شرکای اجتماعی و تضمین آزادی سندیکایی در قانون نظام حکومت و قانون تصمیم‌‌گیریِ مشترک موجب توسعه آزادی سندیکایی شده است و از نظر جهانی به‌عنوان یک الگوی موفق یاد می‌‌شود. یافته‌‌های پژوهش به این نکته اشاره دارد که آزادی سندیکایی در سوئد، مدیون آزادی عمل گسترده سندیکا و رویکرد حمایتیِ توسعه‌‌محورِ نظام حقوقی سوئد از سندیکا است که منطبق با درک سازمان بین‌‌المللی کار از آزادی سندیکایی است. در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی اصل آزادی سندیکایی و پیش‌‌بینی سندیکا در قانون کار مشابه نظام حقوقی سوئد، قوانین در روابط جمعی کار، فراگیری و جنبه حمایتی کافی ندارند و این رویکرد در عمل خلاف جهت آزادی سندیکایی حرکت می‌‌کند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به مطالعه آزادی سندیکایی در نظام‌‌های حقوقی ایران و سوئد از جنبه‌‌های مختلف پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of freedom of association in Iranian and Swedish law

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hadavand 1
  • Erfan Khalilvandi 2
1 Assistant professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 M.A. student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A trade union is an organization, established to protect the interests of employees, and freedom of association affects labor relations. The Human Rights Instruments and documents of the International Labor Organization recognize the importance of freedom of association. Considering the high union density and collective bargaining power of trade unions in the Nordic countries, especially Sweden, which comply with freedom of association and the principle of tripartism of the International Labor organization. The Swedish legal system is based on the social dialogue policy and the guarantees of freedom of association in the Instrument of Government and the Co-Determination Act has led to the development of freedom of association and is universally regarded as a successful model. The study's findings explain that freedom of association in Sweden is due to the trade union's widespread free hand and the Swedish legal system's development-oriented supportive approach to trade unionism, which is consistent with the International Labor Organization's understanding of freedom of association. In the Iranian legal system, despite the recognition of freedom of association and the existence of the trade union in the labour code similar to the Swedish legal system, the laws related to collective labour relations are not comprehensive and supportive, and in practice, the approach goes against freedom of association. The study uses a descriptive-analytical method to study freedom of association in the legal systems of Iran and Sweden in different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Association
  • Trade Unions
  • Sweden
  • Collective Labor Relations
  • Collective Labor Rights
الف) منابع فارسی
- خدا رحمی، مهدی، سمیرا زمانی و زهره قارزی، ویژه‌‌نامه روز جهانی کار و کارگر، تهران: مرکز برنامه‌‌ریزی و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1401.
- خیر‌‌اللهی، علیرضا، کارگران بی‌‌طبقه؛ توان چانه‌‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب، چاپ سوم، تهران: نشر آگاه، 1397.
- رستمی، ولی و مرتضی سعیدی پلمی، «حقوق بنیادین کار در مقاوله‌‌نامه‌‌های سازمان بین‌‌المللی کار و نظام حقوقی ایران»، نشریه کار و جامعه، 213 (1396)، 26-40.
 magiran.com/p1792039
- رفیعی، احمد، قانون کار در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، تهران: نگاه بینه، 1398.
- رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، جلد سوم: روابط جمعی کار، تبریز: انتشارات آیدین: انتشارات یانار، 1400.
- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌‌الملل عمومی، چاپ شصت و چهارم، تهران: نشر گنج دانش، 1398.
- عراقی، سیّدعزت‌‌الله، حقوق کار، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت،1396.
- لاجوردی، حبیب، اتحادیه‌‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه ضیاء صدقی، تهران: نشر نو، 1369.
- مؤتمنی طباطبایی، منوچهر، حقوق اداری، ویراست چهارم، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات سمت، 1393.
 - موحدیان، غلامرضا، حقوق کار، چاپ هشتم، تهران: فکرسازان، 1396.
- ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل، 1396.
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق کار، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1396
ب) منابع خارجی

- Adlercreutz, Axel and Birgitta Nyström. Labour Law in Sweden, Third Ed., Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2021.
- Barrulf, Erik Ekbro. “Arbetstagarbegreppet En analys”, Examensarbete i civilrätt, Uppsala Universitet, 2014.
- Castan, Melissa, and Sarah Joseph. The International Covenant on Civil and Political Rights- Cases, Materials, and Commentary, UK: Oxford University Press, 2013.
- Fahlbeck, Reinhold. Trade Unionism in Sweden, Geneva: International Institute for Labour Studies, 2000.
- ILO. «Promoting Decent Work and Protecting Fundamental Principles and Rights at Work in Export Processing Zones: Report for Discussion at the Meeting of Experts to Promote Decent Work and Protection of Fundamental Principles and Rights at Work for Workers in Export Processing Zones”, Geneva, 21-23 November 2017.
- Kinley, David, Jaqueline Mowbray and Ben Saul. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-Commentary, Cases, and Materials, UK: Oxford University Press, 2014.
- Rönnmar, Mia. “The Personal Scope of Labour Law and the Notion of Employee in Sweden”, The 7th JILPT Comparative Labour Law Seminar (2004), 159-165.
- UNCTAD, World Investment Report 2019 - Special Economic Zones, New York: United Nations Publications, 2019.
ج) منابع آنلاین
- خبرگزاری مهر، چند میلیون ایرانی بیمه تأمین اجتماعی هستند، دسترسی در تاریخ ‌‌5 اردیبهشت 1401
 https://www.mehrnews.com/news/5196626
- Forbes, “The State of Global Trade Union Membership”, accessed June 27, 2022 https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/05/06 /
- Lagen, “Anställningsförhållande”, accessed June 27, 2022. https://lagen.nu/begrepp/Anst%C3%A4llningsf%C3%B6rh%C3%A5llande
- Riskdagen, Ekonomiska frizoner för företag, accessed on 14 July, 2022. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomiska-frizoner-for-foretag_H8023161
- SACO, “The Swedish model”, accessed June 27, 2022, https://www.saco.se/en/lokala-webbplatser/akademikerforeningen-at-scania/about-af/trade-union-work-and-collective-agreement/the-swedish-model