اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران .

10.48300/jlr.2023.407527.2397

چکیده

نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات‌های تحریم‌کننده یا محدود‌کننده آزادی محسوب می‌شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس‌گرا به‌طور مکرر و بی‌ضابطه از آن استفاده می‌نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش‌های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه‌های زندانی در مدت حبس و راه‌های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می‌پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implementation of Imprisonment under the Shadow of the Prison Administration System

نویسندگان [English]

  • ali farhadi 1
  • alireza jamshidy 2
  • Ali Najafi Tavana 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The prison system in Iran is considered to be a part of sanctions that restrict or restrict freedom. Judiciary authorities use it repeatedly and irregularly due to the numerous prison-oriented laws, until now, all kinds of methods of reducing imprisonment have not been able to remove this punishment of deprivation of liberty from the circle of judges. The prison system aims to help reduce the return of prisoners and create security in society through the correct implementation of prison sentences in such a way that dangerous criminals and those who must be removed from it to protect society are reformed and those for whom prison is not their place and is due to coercion. The law is designed to prevent serious harm from being together with other criminals or staying away from family and society. Research Methodology: This qualitative research has been done in a descriptive-analytical method, relying on international instruments and studying national laws and regulations in the form of documents and libraries. Findings and Conclusion: Therefore, in this system, special regulations regarding prisoner services, legal friendships, prisoner employment, clarifying the duration of the prisoner's presence and programs during imprisonment, and the ways to get out of it have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prison Guard
  • prison
  • International Documents
  • Legal System
  • Iran
الف)منابع فارسی
- ابراهیمی، شهرام، چگونگی اجرای قواعد حداقل سازمان ملل درباره رفتار اصلاحی با زندانیان در حقوق داخلی. تهران: نشر میزان، 1397.
- اردبیلی، محمدعلی، شکنجه. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 1، 9(1370). قابل بازیابی از: 
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/issue_6973_7034.html
- بدی، کران، غیرممکن وجود ندارد: اص‍لاح‍ات‌ در ی‍ک‍ی‌ از ب‍زرگ‌ت‍ری‍ن‌ زن‍دان‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌. مترجم گیتا گرگانی. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر،1381.
- خالقی، علی، قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ بیستم. تهران: نشر شهر دانش، 1400.
- دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندان‌ها. چاپ دوم. تهران: نشر دانشگاه تهران، 1372.
- دانش، تاج زمان، کیفر شناسی و حقوق زندانیان. چاپ اول. تهران: نشر زندان قصر، 1335.
- راجر ماتیوس، پیتر فرانسیس، زندان‌ها در هزاره سوم (دیدگاه بین‌المللی بر وضعیت فعلی و آینده حبس). مترجم لیلا اکبری، چاپ اول. تهران: نشر راه تربیت، 1381.
- زمانی، سیدقاسم‌، موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران. مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 35(1384): 23. قابل بازیابی از:
https://www.sid.ir/paper/92853/fa
- شمس، علی، آسیب‌شناسی زندان. چاپ دوم. تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1394.
- علی اکبرپور، رضا، رویه عملی در زندان. چاپ دوم. تهران: نشر راه تربیت، 1381.
- قانع، امیررضا و افشین محمدی دره‌شوری، سیری در نهاد زندانبانی؛ در ادوار تاریخی کهن و معاصر. فصلنامه تحقیقات نوین میان‌رشته‌ای حقوق، 3(1400)، 56-73. قابل بازیابی از:
https://ensani.ir/file/download/article/1665488710-10594-1400-3-5.pdf
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه. چاپ دوم. تهران: نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1396.
- معین، محمد، فرهنگ معین. چاپ دوم. تهران: نشر زرین، 1382.
- میرمحمدصادقی، حسین، حبس انسان‌مدار، سند بین‌المللی بهبود نظام زندانبانی. مترجم حسن طغرانگار، چاپ اول. تهران: انتشارات راه تربیت،1383.
- نیازپور، امیرحسن، تحلیل جرم‌‌شناسانه جداسازی زندانیان با نگاهی به آیین‌نامه نحوه تفکیک و جداسازی زندانیان، فصلنامه حقوقی دادگستری، 80، 96(1395):181-210. قابل بازیابی از:
https://ensani.ir/file/download/article/20180416090126-9511-176.pdf
ب) منابع انگلیسی

- Bassiounie, M. cherif, International Criminal Law: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms, volume 2, Third Edition, Leidn: Brill, 2008.
- Bianchi, Andrea, Human rights and the magic of jus cogens. European journal of international law, 19, 3(2008), 491-508.
https://doi.org/10.1093/ejil/chn026
- Criminal Justice Handbook Series, Handbook on The International Transfer Of Sentenced Persons, Vienna: United Nation Office On Drugs And Crime, 2012.
- Evans, Tony and Patti Wallace, A Prison within a Prison?: The Masculinity Narratives of Male Prisoners. Men and Masculinities, 10, 4(2008), 484-507. 
https://doi.org/10.1177/1097184X06291903
- Delsi, Matt, Mark T. Berg and Andy Hochstetler, Gang members, career criminal and prison violence: further specification of the importation model of inmate behavior, Criminal Justice Studies: A Critical Journal of Crime, Law and Society, 17, 4(2004), 369-383.
https://doi.org/10.1080/1478601042000314883
ج) اسناد، گزارش‌‌ها و سایت‌ها:
- https://www.mehrnews.com
- http://www.ipro.ir/
- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C
- https://hawzah.net/
- https://abadis.ir/fatofa/%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7/