تحلیل سیاست تقنینی کیفری ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک (مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه قم،قم،ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم،قم،ایران

10.48300/jlr.2022.351248.2119

چکیده

حفاظت از محیط زیست و به تبع آن حفاظت از خاک ، امروزه در سیاست کیفری نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است.در نوشتار پیش رو، با هدف شناخت سیاست کیفری سه کشور ایران، عراق و امارات متحدۀ عربی در حفاظت از خاک ، در قالب مطالعۀ موردی و به روش تحلیلی-توصیفی کوشش شد که با بررسی مقررات موضوعه ،واکنش سیاست جنایی این سه کشور در مواجهه با رفتار های آسیب رسان به خاک مورد شناسایی قرار گیرد. ابتدا زمینه های آسیب به خاک و پس از آن مقررات موضوعه و سیاست کیفری اتخاذ شده در هر زمینه، مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد دولت‌ها، نسبت به محیط زیست، به طور عام و نسبت به خاک، به طور خاص، از این حیث که کانون توجه سیاست کیفری، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین، یا وابسته به انسان و منافع او است، روشن شود. شناخت این مولفه ها، به لحاظ ماهوی، و نحوۀ پاسخ دهی نظام سیاست جنایی این سه کشور به پدیدۀ مجرمانه (اعم از جرم و انحراف)، به لحاظ شکلی، جایگاه سیاست کیفری آن‌ها را در دسته بندی نظام‌های بزرگ سیاست جنایی مشخص می‌سازد ؛در نهایت، این بررسی نشان داد که رویکرد انسان محور به محیط زیست، بر حفظ تعادل اکولوژیک غلبه داشته و به لحاظ مدل شناختی ، سیاست جنایی هر سه کشور در زمینۀ حفاظت از خاک نزدیک به مدل دولت-جامعۀ لیبرال است .
واژگان کلیدی : حفاظت از خاک- حمایت کیفری- سیاست کیفری ایران- سیاست کیفری عراق- سیاست کیفری امارات متحده عربی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Legislative-Criminal Policy of Iran, Iraq, and the UAE in Soil Conservation

نویسندگان [English]

  • ruhollah akrami 1
  • ali nabi 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 phd student of criminal law and criminology, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Nowadays, environmental protection and consequently soil conservation has been considered in the criminal policy of different legal systems. Aiming at recognizing the criminal policy of three Iran, Iraq and United Arab Emirates Countries in soil conservation in the form of a case study an in analytical-descriptive method, the current study tried to investigate the Positive Law to identify the political criminal reaction of these three countries in confrontation with harmful behaviors to soil. First, damages to the soil and then Positive Law and the taken criminal policy in each field have been investigated to clarify government’s approaches to the environment in general and to the soil in particular, considering that the center of attention of criminal policy is environmental protection as a fundamental value or it is dependent on human and his interest. Recognizing these componentssubstantively and the responsibility of the criminal policy of these three countries to thecriminalphenomenon (including crime and deviation) in terms of form specify their criminal policy position in the categorization of big criminal policy systems; finally, this study showed that human-oriented approach to environment has overcome ecological protection balance and considering cognitive model, the criminal policy of all three countries is near to liberal government-society in the field of soilconservation.

Keywords: soil conservation, criminal protection, IranCriminal Policy, Iraq Criminal Policy, United Arab Emirates Criminal Policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil conservation
  • criminal support
  • Iranian Criminal Policy
  • Iraqi Criminal Policy
  • Emirati Criminal Policy