افراط گرایی و توسعه نیافتگی ، بهره گیری از توسعه پایدار به عنوان راه کار مقابله با افراط گرایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ی حقوق بین الملل عمومی،دانشکده ی حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده ی حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

10.48300/jlr.2022.319400.1888

چکیده

چکیده

امروزه افراط گرایی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است . مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد. لذا از سوی نهادهای بین المللی توصیه می شود اقدامات ضد افراط گرایی نیازمند بهره گیری از یک سیاست جامع می باشد که تمام جوانب و موضوعات مرتبط را پوشش می دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه شناسایی علل و ریشه های شیوع افراط گرایی و گسترش گرایش به سوی آن می باشد. تحقیقات نشان می دهد توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل ، به عنوان یکی از علل گسترش افراط گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راه کار تکمیلی در سیاست های مقابله با افراط گرایی به کار گرفته شود. این پژوهش نتیجه می گیرد به منظور بهره گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت بندی اهداف آن مورد نیاز است و لازم است برنامه های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست های مقابله با افراط گرایی باز تعریف شوند.

واژگان کلیدی: افراط گرایی ، اقدامات پیشگیرانه ، توسعه نیافتگی ، عدالت اجتماعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extremism and non-development ،utilizing of sustainable development to combat extremism

نویسندگان [English]

  • Roya Jafari 1
  • Mehdi Zakerian Amiri 2
1 PhD student of Public International Law, Department of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ، Iran.
2 Associate Professor of Political Sciences and International Relations, Department of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today extremism and any type of violent activities based on extremist idea have been become to one of the most controversial Threats to international peace and security. Combating this phenomenon is not properly successful by responsive measure, so its recommended by International intuitions that anti-extremist measures need to utilize a comprehensive policy that encompass all dimension and related matters in addition to suppressive measures, the policy has to consider preventive one. One of the most important function relied on preventive measures is recognition extremism causes and roots and its tendency expansion. researches show non-development and deprivation of soci-economic rights is one of extremism expansion reasons. focus on sustainable development may employ as a complementary solution in anti-extremist policies. The article concluded that in order to utilize sustainable development for combat extremism, new approach for prioritizing of its Goals is needed and any sustainable development program have to reorganize under the flag of anti-extremism policies.
Key words: extremism, preventive measures, non-development, social fairness

کلیدواژه‌ها [English]

  • extremism
  • preventive measures
  • non-development
  • social fairness