احاله به حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل عمومی: پژوهشی در پرتو آرای قضایی و داوری اخیر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.361818.2174

چکیده

فرض استقلال نظام‌های حقوق داخلی و بین‌المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به‌ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین‌المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی‌تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین‌المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین‌الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می‌توان گفت این تعهد بین‌المللی، دولت‌ها را مکلف می‌کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین‌المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین‌المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و مراجع داوری بین‌المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه‌های جدیدی یافته است، به طوری که می‌توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به‌عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Renvoi to Domestic Law by Public International Law: A Review in Light of Recent Judicial and Arbitral Decisions

نویسنده [English]

  • Seyed Jamal Seifi
Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The assumption of independence of domestic and international law systems does not impede the relationship between these two systems, and in particular, the ability to apply international law in domestic law or the ability to apply domestic law in international law. In addition, from the perspective of international law, in the event of conflict between these two legal systems, the general rule of superiority of international law over domestic law prevails. This means that a State cannot evade its international obligations by relying on its own domestic laws or invoke these laws to justify acts contrary to international law. In other words, this general rule of customary international law is in fact a connecting point between international law and domestic law. On the basis of an effective interpretation of this rule, it can be considered that States have an obligation not to enact laws contrary to their international obligations and even to accord an un-waivable status to their international obligations in the hierarchy of domestic laws. The ability to apply domestic law by international law, or in other words, “renvoi” to domestic law, has taken many forms and some new dimensions in the opinions of the International Court of Justice and international arbitral awards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renvoi
  • Domestic Law
  • Public International Law
  • Arbitral and Judicial Decisions
  • Domestic Law as Fact
الف) منابع فارسی
- خمامی زاده، فرهاد. احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها. اندیشه‌های حقوقی، 3، 9( 1384)، 137-154. https://jolt.ut.ac.ir/article_18369.html
- دانش‌پژوه، مصطفی. «مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و اسلام». پژوهش‌های فقهی، 18، 2(1401)، 638-664.      10.22059/JORR.2021.319472.1009040
- سیفی، سید جمال. «حقوق مسئولیت بین‌المللی ـ گفتارهایی در مسئولیت بین‌المللی دولت». تهران: انتشارات شهر دانش، 1400.
- شیخ‌الاسلامی، سید محسن. «بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله در حقوق بین‌الملل خصوصی». نامه حقوقی مفید، 58(1385)، 61-78. https://law.mofidu.ac.ir/article_46832.html
- فینچام، دِرک. «رد قاعده رنووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیز برند [سر سرباز هخامنشی]، ترجمه سوسن چراغی. مجله حقوقی بین‌المللی، 26، 41(1388)، 337-347. 10.22066/CILAMAG.2009.17367
- مکرمی، علی‌محمد. «تقش احاله در تعارض منفی در ایران و سایر کشورها». دیدگاه‌های حقوقی، 1(1375)، 104-133.
 - موسی قزوینی، غلامرضا. «نگاهی کوتاه به احاله در حقوق بین‌الملل خصوصی با تأکید بر حقوق ایران». دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، 1، 2(1391)، 171-184. https://ajkrl.scu.ac.ir/article_11610.html
- نصیری، مرتضی و مرتضی کاخی. حقوق بین‌الملل خصوصی، کلیات، تابعیت، اقامتگاه (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)، جلد یکم و دوم، چاپ بیست و نهم. تهران: انتشارات آگاه، 1393.
- هارتلی، ترِور. «استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه‌ای بین سیستم‌های اروپایی». ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی بین‌المللی، 16، 23(1377)، 135-178. Doi:10.22066/cilamag.1998.18162 
ب) منابع انگلیسی
- Crawford, James. “State Responsibility”, The General Part, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Douglas, Zachary. The International Law of Investment Claims, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Fitzmaurice, Gerald. “The General Principles of International Law Considered from the Standpoint of the Rule of Law”. Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 92, (1957), Consulted online on 13 February 2024 <http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028612921_01>
- Hepburn, Jarrod. “Domestic Law in International Investment Arbitration”, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Jenks, CW. “The Interpretation and Application of Municipal Law by the Permanent Court of International Justice”, British Yearbook of International Law, 19, 67(1938).
- Kamto, Maurice. “The Status of Municipal Law before the World Court in Light of Recent Cases”, in Maluwa, Tiyanjana, du Plessis, Max, Tladi Dire, (Eds.), The Pursuit of a Brave New World in International Law, Essays in Honour of John Dugard, Leiden: Brill Nijhoff, 2017, 215.
- Kaufmann-Kohler, Gabriel. “The Arbitrator and the Law: Does He/She know it? How and a Few More Questions”. Arbitration International, 21, 4(2005), 631-638. https://doi.org/10.1093/arbitration/21.4.63
- Kelsen, Hans. The Principles of International Law. 2nd editon, New York: Rinehart and Winston, 1967.
- Kolb, Robert. “The Relationship between the International and Municipal Legal Order: Reflections on the Decision no 238/2014 of the Italian Constitutional Court”, QIL, II, (2014), 5-16.
- Nollkaemper, Andre. National Courts and the International Rule of Law, Oxford: Oxford University Press, 2012.
- O’Connell, D.P. “The Relationship between International Law and Municipal Law”. Georgetown Law Journal, 48, 3(1960), 431-485.
- Seifi, Jamal. “Investor-State Arbitration v State-State Arbitration in Bilateral Investment Treaties, TDM, 2(2004), 1-7.
- Shaw, Malcom. International Law. Eight Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Starke, J.G. “Monism and Dualism in the Theory of International Law”, London: Humphrey Milford, Oxford University Press, 1936, [66]-81.
- Van Haersolte-van Hof, Jacomijn J. and Ericke Koppe. “International Arbitration and the lex arbitri”, Arbitration International, 31, 1(2015), 27-62. https://doi.org/10.1093/arbint/aiv001
- Virally, Michel. “The Sources of International Law”, in M. Sorensen (ed.). Manual of Public International Law”, London: Macmillan, 1968.
- Zielinski, Laura Yvonne. “Property Rights in Treaty Cases: Lessons for Investor-State Arbitration from Case A15(II:A) of the Iran-United States Claims Tribunal”. Journal of International Arbitration, 38, 3(2021), 395-414. https://doi.org/10.54648/joia2021020
ج) آرای قضایی و داوری
- Albert Jan Oostergetel v. Slovakia, (UNCITRAL), Final Award, 23 April 2012.
Anglo-Iranian Oil Co. Case (UK v. Iran), Judgment of 22 July 1952, 93.
Amoco International Finance Corp. v. Iran, Iran-US Claim Tribunal, 15 Iran-U.S.C.T.R. 189.
- Award No. 604-A15 (II:A)/26 (IV)/B43-FT (Award No. 604), dated 10 March 2020, 39 Iran-U.S.C.T.R. in Iran - United States Claims Tribunal Reports, Volume 40, edited by Lee M. Caplan (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 1-618.
- Barcelona Traction, Light and Power Co, Case (Belgium v. Spain), I.C.J. Reports, 1970, 3.
- Brazilian Loans Case (France v. Brazil), PCIJ Reports, 1929, Series A, No. 21.
- Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 November 2010, I.C.J. Reports, 2010.
- Case Concerning Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) (United States v. Italy), Judgment of 20 July 1989, ICJ Reports 1989, 15.
- Case A-18 (Iran v. US), Decision No. DEC 32-A18-FT- 6 April 1984, 5 Iran-U.S.C.T.R., p. 251.
- Certain German Interests in Polish Upper Silesia, (1926) P.C.I.J. Series A, No. 7, 19.
- Serbian Loans Case, PCIJ Reports (France v. Serbia) 1929, Series A, No. 20 and Series A, No. 21.
- CME Czech Republic BV v. Czech Republic (UNCITRAL), Final Award, 14 March 2003.
- Enron Corporation v. Argentina (ICSID Case No. ARB/01/3), Decision on the Application for Annulment of the Argentine Republic, 30 July 2010.
- Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Republic of the Philippines, ICSID Case No. ARB/03/25, Award, August 16, 2007.
- Inceysa Vallisoletana, S.L. v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/03/26, Award, August 2, 2006.
- Iurli Bogdanov v. Moldova (SCC), Arbitral Award, 22 September 2005.
- La Grand Case (Germany v. United States of America), Judgment of 27 June 2001, I.C.J. Reports, 2001.
- Metal Tech Ltd., v. Uzbekistan (ICSID Case No. ARB/10/3), Award, 4 October 2013.
- Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), I.C.J. Reports, p. 4.
- Norris v. Ireland, E.C.H.R., Series A, No. 142 (1988), Para. 31.
- Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in Case Concerning Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. US), ICJ Reports, 2009, 3.
- Serbian Loans Case, PCIJ Reports (France v. Serbia) 1929, Series A, No. 20 and Series A, No. 21.
- Separate Opinion of Judge Seyed Jamal Seifi, dated 10 March2020,IUSCT in Iran - United States Claims Tribunal Reports, Volume 40, edited by Lee M. Caplan, Cambridge: Cambridge University Press, 2022, 840-898.
- Partially Dissenting Opinion of Judge Bruno Simma, dated 10 March 2020, IUSCT in Iran - United States Claims Tribunal Reports, Volume 40, edited by Lee M. Caplan, Cambridge: Cambridge University Press, 2022, 623-653.
- Partially Dissenting Opinions of Judge Abedian, dated 10 March 2020, IUSCT in Iran - United States Claims Tribunal Reports, Volume 40, edited by Lee M. Caplan, Cambridge: Cambridge University Press, 2022, 774-840.
- Partially Dissenting Opinions of Judge Nikbakht, dated 10 March 2020, IUSCT in Iran - United States Claims Tribunal Reports, Volume 40, edited by Lee M. Caplan, Cambridge: Cambridge University Press, 2022, 654-674.
- Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Egypt (ICSID Case No. ARB/84/3), Decision on Jurisdiction, 14 April 1988.