آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.321420.1896

چکیده

دادخواهی، به عنوان یک حق طبیعی، مورد تاکید قوانین اساسی و میثاقهای بین المللی قرارگرفته است. در اعمال این حق، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از ازادی کامل برخوردار هستند تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت می شود. با وجود این که اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا و متعاقب آن دادرسی قلمداد می گردد، گاه دعاویی با عنوان تنفیذ در دادگاهها اقامه می شوند که رویه قضایی؛ موضع یکسانی در پذیرش یا رد آنها ندارد. گرچه دادگاه میتواند دست به بازتوصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند، اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت میکند و تبعا دعوای تنفیذ معامله، آنچنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده، مسموع است. دربارة این که علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا مسموع است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار میگیرد. به باور پژوهندگان،گرچه بی تردید خواهان در طرح این دعوا ذینفع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Freedom of Parties to choosing the Title of Litigation The Litigation of Homologation is true ?

نویسندگان [English]

  • Ali Shamsi 1
  • Hassan Mohseni 2
1 PhD Student, Department of Law, Faculty of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Right to action as a natural right recognized in Constitution an International Pacts. Except some rare cases, everybody is free to act with this right. The conflict is a pre se requisite of litigation but we see some cases by the subject of homologation a contract which has not yet a conflict and courts have not a similar jurisprudence in cases. Although courts can, qualification or requalification the title of litigation but the manner is civil cases is different and the courts can see the cases, which permitted by laws and regulations exceptionally. We think that a litigant has profit to litigate and so we are trying to critic the case law and courts can, qualification or requalification the title of litigation but the manner is civil cases is different and the courts can see the cases, which permitted by laws and regulations exceptionally. so as a result, every conflict by a legal consequence will be accepted as litigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litigation
  • Conflict
  • Action
  • Homologation
  • Procedure