حاکمیت و شرکت‌‌های امتیازی: واقعیت‌‌های عینی، مبانی نظری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی شمس، گنبدکاووس، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.338985.2057

چکیده

طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدی‌‌‌‌گری، شرکت‌‌ها اعمال حاکمیت نمی‌‌کنند؛ گرچه این نظریه‌‌ حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظام‌های حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکت‌های دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده‌‌های هفده ـ نوزده، درهم‌‌تنیدگی حاکمیت ـ مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی ـ تقنینی ـ اجرایی ـ قضایی و حتی نظامی به شرکت‌های امتیازی انجامید؛ تفکیکِ حاکمیت ـ مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکت‌های امتیازی سایر قدرت‌‌های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت‌‌ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده‌‌های پانزده ـ شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف مؤثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف مؤثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تأسیس کشورهای‌‌ غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین‌‌های استعماری به تشکیل دولت ـ کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت‌‌ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکت‌های امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و به‌‌ویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکت‌‌های ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت‌‌های متبوع خود تبدیل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sovereignty and Charted Companies: Objective facts, Subjective Foundations

نویسندگان [English]

  • arezoo rangchian 1
  • Seyed erfan Lajevardi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Human Sciences Faculty, Shams institute of Higher Education, Gonbad Kavous, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the theory of separation of sovereignty from Commercial Activities, companies do not exercise sovereignty; although this theory of French law has not been an accepted principle in all legal systems, including in Iran, where prior to the enactment of the Third Development Plan, public sector companies undertook sovereign duties too. In the seventeenth to nineteenth centuries, the entanglement of sovereignty-entrepreneurship led to granting sovereign, even military powers to concessionaire companies; separation of sovereignty-ownership by France also took place in the nineteenth century, in order to advance colonial goals and to avoid recognition of the rights of the charted companies of other colonial powers. The exercise of corporate sovereignty has always been based on some legal principles: the Christian tradition and the criteria of discoverythe non-ecclesiastical natural law and the criteria of effective custody for recognition of ownership, and then, European public law and criteria of effective custody. In the nineteenth century, domestic public law was the legal system governing charted companies; however, political developments led to the emergence of spheres of influence and the establishment of non-European states; eventually, direct confrontation of European states in the colonial territories led to the formation of nation-states, the elimination of corporate's proxy role despite their efficiency, and the end of charted companies. Nevertheless, in the twentieth century, and especially in the early twenty-first century, International National Companies, with somewhat similar and, of course, non-colonial functions, became the means of exercising the extraterritorial sovereignty of their respective states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonialism
  • Governance
  • Commercial Activities
  • Charted Company
  • International National Company
  • Spheres of Influence
الف) منابع فارسی
قوانین
- برنامه مالی دولت؛ برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدیدنظر شده) 1356-1352؛ 27/2/1354؛ مجلس شورای ملی
- سیاست‌‌های کلی توسعه بخش غیردولتی، از طریق واگذاری فعالیت‌‌ها و بنگاه‌‌های دولتی؛ 12/4/1385
- قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ 25/3/1387
-  قانون برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدیدنظر شده) 1356-1352؛ 27/2/1354
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ 11/6/1383
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ 17/1/1379
- قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت؛ 13/8/1309
- قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت؛ 19/2/1307
- قانون مدیریت خدمات کشوری؛ 8/7/1386
کتاب
- اسپکتور، سلین. قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب. چاپ دوم. ترجمه عباس باقری. تهران: نشر نی، 1399.
- الماسی، نجادعلی. حقوق بین‌‌الملل خصوصی. چاپ هفدهم. تهران: نشر میزان، 1396.
- امین، عبدالامیر. منافع بریتانیا در خلیج فارس. ترجمه علی رجبی یزدی. تهران: امیرکبیر، 1370.
- مهر، فرهنگ. مؤسسات انتفاعی و شرکت‌های دولتی. تهران: انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 1349.
- هراری، یووال نوح. انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده. ترجمه زهرا عالی. تهران: فرهنگ نشر نو: نشر آسیم، 1397.
مقالات
- پورهمایون، علی‌‌اصغر. «اعمال حاکمیت و تصدی». مجله مجموعه حقوقی، 173، (1319)، 789-791.
 خانی والی زاده، سعید. »نقد رأی بلانکو«. فصلنامه رأی، 6، 21(1396)، ۱۶1-175.
Doi: 10.22106/JCR.2018.84044.1148 
- ططری، علی. »قرارداد 1907 میلادی، استثمار یا استقلال«. فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، 13، 49(1390)، 111-136.
Doi: 20.1001.1.17352010.1390.13.49.5.5
- موسوی دالینی، جواد و محمدعلی رنجبر. «نقش کمپانی ‌هند شرقی ‌انگلیس در تغییر جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج‌فارس». تاریخ اسلام و ایران، 23، 18(1392)، 35-15.
Doi: 10.22051/HII.2014.768 
- نیلی‌‌پور طباطبایی، سیداکبر، سعید خزایی و حبیب‌‌اله فتاحی اردکانی، «شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه‌های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (بررسی چالش‌ها، راهکارها، تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص)». مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12، 45(1399)، 41-54.
Doi:10.22034/IAAR.2020.107123
- واعظی، سیدمجتبی. «معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران». مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 7، 2(1394)، 199-220.
Doi:10.22099/JLS.2015.3217 
ب) منابع انگلیسی

Books
- Chadhuri, Kirti. N. The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Davenport, Frances Gardiner and Charles Oscar Paullin. European Treaties Bearing on the History of the United States and Its Dependencies to 1684. Washington: Carnegie Institution of Washington, 1917.
- Duval Claude, Honoré Le Euch, André Pertuzio, & Jacqueline Lang Weaver. International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements. New York: Narrows, 2008.
- Ehler, Sidney Z & John B. Morrall, translators. Church and State through the centuries: A collection of historic documents with commentaries. New York: Biblo & Tannen Publishers, 1967.
- Grew, Wilhelm George. The Epochs of International law. New York: Walter de gruyter, 2000.
- Koskenniemi, Marti. The Gentle Civilizer of Nations, The Rise and the Fall of International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Mitchell, John, Valérie Marcel & Beth Mitchell. What Next for the Oil and Gas Industry.London: Chatham House, 2012.
- Reynders, Peter, Translator. Charter of the Dutch East Indies Company, Granted by the States General of the United Netherlands, 20 March 1602, Editor Rupet Gerristen. Canberra: Australia on the Map Division of the Australiasian Hydrographic Society, 2009.
- Travers, Twiss, The Law of Nations Considered as Independent Political Communities.Oxford: Clarendon Press, 1884.
- Westlake, John. Chapters on the Principles of International law. Cambridge: Cambridge University Press, 1894.
- Wheaton, Henry. Elements of International Law with a Sketch of the History of Science. London: Felloewes, 1836.
Articles
- Avi-Yonah, Reuven S. “The Cyclical Transformations of the Corporate Form: A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility”. Delaware Journal of Corporate Law, 30, 3(2005), 767-818. Available at: https://repository.law.umich.edu/articles/42
- Burns, Tony. “Hegel and Natural Law Theory”. Politics, 15(1995), 27-32.
- Carlos, Ann M. & Jamie Brown Kruse. “The Decline of the Royal African Company: Fringe Firms and the Role of the Charter”. Economic History Review, 49, 2(1996): 291- 313. https://www.jstor.org/stable/2597917
- Chloros, A. G. “What Is Natural Law?”. The Modern Law Review, 21(1958), 609-622. 
- Cole, Alistair. “State Reform in France: From Public Service to Public Management?”. Perspectives on European Politics and Society journal, 11, 4(2010), 343-357. https://doi.org/10.1080/15705854.2010.524405
- Ditifeci, Francesca. “The charter of Maryland (JUNE 20, 1632) A Model of proprietary charter”. Il Politico, 68, 3(2003), 511-522. https://www.jstor.org/stable/43102062
- Ellis, George E. «Hudson Bay Company 1670-1870». Journal of the American Geographical Society of New York, 18, (1886), 127-136. https://doi.org/10.2307/196790
- Linden, H. Vander. “Alexander VI. and the Demarcation of the Maritime and Colonial Domains of Spain and Portugal, 1493-1494”. The American Historical Review, 22, 1(1916), 1-20. https://doi.org/10.2307/1836192
- Lucassen, Jan. “A Multinational and its Labour Force: The Dutch East India Company 1595-1795”. International Labor and Working-Class History, 66(2004), 12-39. https://www.jstor.org/stable/27672956
- McLean, Janet. “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?” Indiana Law Journal, 79, 2(2004): 363-377. Available at:
https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol79/iss2/2
- Roukis, George S. “The British East India Company 1600-1858, a model of transition management for the modern global corporation”. The Journal of Management Development, 23, 10(2004), 938-948.  https://doi.org/10.1108/02621710410566847
- Sahni, Binda Preet. “A Legal Analysis of the British East India Company”. Acta Juridica Hungarica, 54, 4(2013), 317-330. DOI: 10.1556/AJur.54.2013.4.2
- Scott, William Henry. “Demythologizing the Papal Bull Tater Cactera”. Philippine Studies, 35, 3(1987), 348-356. 
- Scott, William. Robert. “The Constitution and Finance of the Royal African Company of England from its Foundation Till 1720”. The American Historical Review, 8, 2(1903), 241-259. https://doi.org/10.2307/1832924
- Sutton, Jean. “The English East India Company; The Historical Perspective”. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 19, 1(1990), 5-12. https://doi.org/10.1111/j.1095-9270.1990.tb00224.x
- Van Der Kroef, Justus M. «The Decline and Fall of the Dutch East India Company». The Historian, 10, 2(1948), 118-134. https://www.jstor.org/stable/24436034
- Waisberg, Tatiana. “The Treaty of Tordesillas and the (re)Invention of International Law in the Age of Discovery”. Journal of Global Sudies, 47(2017), 1-12.  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2967633
 Cases
- Nabob of Arcot v. E. India Co. (1793).
- Oregon Ry. & Nav. Co. v. Oregonian Ry. Co. (1889).
Documents
- Bubble Act (1720).
- Charter and Supplement Charter of the Hudson’s Bay Company, The Royal Charter for Incorporating the Hudson’s Bay Company, (1670).
- Charter of the East India Company, Queen Elizabeth, (1600).
- Maps of Liberia, 1830 to 1870, History Of Liberia: A Time Line 1820 to 1847, Library of Congress, Digital Collections, (1997).
- Royal Exchange and London Assurance Corporation Act (1719).
- The History of Hudson’s Bay Company, Polar Record, 2, 9(1935), 54-60. DOI: https://doi.org/10.1017/S0032247400033544
- The Papal Bull Inter Caetera; Pope Alexander VI, (1493).
- Treaty of Alcáçovas; Spain-Portugal, (1479).
Site
- Dum Diversas. “Doctrine of Discovery” Last modified Decembre 30 2019.
https://doctrineofdiscovery.org/dum-diversas/.
ج) منابع فرانسوی
Livre
- Cattier, Félicien. Étude sur la situation de l’État indépendant du Congo. Bruxelles: Larcier, 1906.
- Gaudemet, Yves. Traité de droit administrative. Tome 1, 16ème edition, Paris: L.G.D.J, 2001.
- Nys, Ernest. État indépendant du Congo et le droit international. Bruxelles: Hayez, 1903.
Articles
- Girault, Arthur. “Chronique Coloniale”, Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 8(1897), 68-89.
- Pillet, Antione & Paul Fauchille, “Le droit international au commencement du XXe siècle”. Revue Générale de droit International Public, 8(1901), 400-408.
Jugement
- Blanco, concl. David, Tribunal des conflits (1873).
Site
- Larousse. “Accueil” dernier modifié Mars 29, 2022.
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/service_public/187160.