اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه‌‌ی مالکیت فکری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شنا‌سی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2023.354357.2188

چکیده

امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه‌ها می‌توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه‌ی پیشرفت و تدوام یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه‌ی مستقیم و غیرمستقیم دارد با  قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می‌توان نمود آن را در بخش‌های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری‌های کیفری در زمینه‌ی مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی، بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه، به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت‌های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله‌ای مجازات حبس نمی‌تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه‌های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش براساس روش اسنادی و‌ میدانی در قالب مصاحبه با بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ و ... صورت گرفته است. همچنین این پژوهش نشان می‌‌دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری براساس نوع جرم، براساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of attitude and economic foundations on criminal policy making in the field of intellectual property

نویسندگان [English]

  • Melika Khalilollahi 1
  • Mohsen Sadeghi 2
  • Shahla Moazami 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate-Professor at faculty of Law and Political sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the traces of intellectual property rights can be seen in all fields. On the other hand, the economy has long been necessary for the progress and continuity of a country. Intellectual property rights have a direct and indirect relationship with economic growth and development, with efficient and appropriate laws in this field, it can be seen in different sectors. Therefore, the aim of this research is to analyze and investigate the effect of economic attitude and fundamentals on criminal policies in the field of intellectual property rights (in a qualitative way) and to answer the question that economic attitude and fundamentals affect the optimal criminal policy in What kind of appropriate and efficient punishment does this area need? The hypothesis of the research is that the nature of intellectual property crimes is such that it seems that the punishment of monetary penalty and also the consideration of punitive damages is more efficient than the punishment of imprisonment, and according to some evidence, the punishment of imprisonment cannot be efficient and useful, in other words, the costs of the crime should be also considered. This research is based on documentary and field methods in the form of interviews with the benefit of library resources and so on. Also, this research shows that in the case of determining the punishment of imprisonment, a criterion should be determined based on the type of crime, based on the conditions, and considering various factors for the criminal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property rights
  • economic attitude
  • economic foundations
  • criminal policy
  • punishment