اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب‌های سنتی حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی و استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

مشروعیت دولت‌ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش‌برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی‌توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنۀ آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه‌ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت‌ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین‌الملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تأمین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولت‌ها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولت‌ها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاماً ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولت‌ها و سایر اصول بنیادین در حقوق بین‌الملل، محل ابهام داشته و بی‌شک استانداردهای دوگانه‌ای که قدرت‌های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین‌الملل در ارکان و ارگان‌های خود به آن تمسک می‌جویند، بر فضای مه‌آلود آن افزوده است. قطعنامه‌هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می‌شوند و نمی‌توان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگی‌های دوران گذار و انتقالی در نظام بین‌الملل، فقدان ساختار بین‌المللی مشخص، وجود بی‌ثباتی و ناامنی، قدرت‌طلبی و فزون‌طلبی قدرت‌ها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در ‌همین‌ راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، می‌توانند به آوردگاه و محل تقابل قدرت‌های بزرگ که داعیه جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تئوری‌های نوظهور در حقوق بین‌الملل با مقوله‌های دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیده‌تر نموده است. به نظر می‌رسد در بی‌نظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principle of Legitimacy, Sovereignty and Transformation of Traditional Structure of International Law

نویسنده [English]

  • Hossein Sartipi
چکیده [English]

Legitimacy, intrinsic value, but always challenging, is ambiguous. Precise definition of the concept and its extent cannot be easily achieved and the area is also full of ambiguity. Moreover, what is the importance of passion, how it is because it must be applied in such a way so as not to challenge state authority. Some governments in the past two decades, with the pretext of legitimacy of governments around the place, which involved the promotion of human rights is not necessarily the result. It is true that in the current international law, a person of high status enjoyed is and significant administrative and legal mechanisms designed to improve the human rights situation and adopted and Legitimacy purely is not considered as a domestic, but also it has an international aspect. No one can say that the border incidents not related to others. It must be said that the sovereignty as one of the fundamental principles of international law recognized. It is true that the traditional framework of international law is now being seriously challenged, but sovereignty is also the important. Of course, new various fields of international law, including human rights, legitimacy and so on, has limited and provided conditional sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimacy
  • Government
  • Sovereignty
  • Human rights
آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن. تهران: گنج دانش، 1378.
آل حبیب، اسحاق. دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1379.
ارسنجانی، حسن. حاکمیت دولت‌ها. تهران: سازمان کتاب‌های جبیبی، 1342.
اسلامی، محسن. «درآمدی بر مفهوم حاکمیت.» روزنامه اطلاعات 22491 (6 خرداد 1381).
باقرپور اردکانی، عباس. «قطعنامه 1696 شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.» سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی 2 (1385).
بهمنی قاجار، محمدعلی. «چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت: مجاز نبودن جدایی‌خواهی.» اطلاعات سیاسی- اقتصادی 261 و 262، (1388).
پروین، خیراله، و محمدصادق فقفوری بیلندی. «اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها: مطالعه موردی سوریه.» فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی 1:2 (1391).
خرازی، فردین. شورای حقوق بشر و راهبرد جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات بین‌الملل- مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386.
زمانی، سید قاسم. مقدمه بر حقوق بین‌الملل میان حاکمیت اراده و قانون. تألیف حسن موثقی. تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز، 1389.
شریفی طرازکوهی، حسین. «کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و حقوقدانان ایرانی.» مجله پژوهشهای حقوقی 7، (1384).
شریفی طرازکوهی، حسین. قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1375.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: نشر گنج دانش، 1379.
ظریف، محمدجواد، و مصطفی زهرانی، روندهای جدید بین‌المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1386.
عباسی اشلقی، مجید. «مداخلات بشردوستانه و حاکمیت ملی.» اطلاعات سیاسی- اقتصادی 175-176 (1381).
کاظمی، علی‌اصغر. نظریه همگرایی در روابط بین‌المللی. تهران: قومس، 1370.
کک‌دین، نگوئن، و پاتریک دینه، و آلن پل. حقوق بین‌الملل عمومی. ترجمه حسن حبیبی، تهران: اطلاعات، 1382.
کیوهان، روبرت او. «حکمرانی جهانی و پاسخگویی دمکراتیک.» ترجمه: سید علی طباطبائی. پژوهشنامه سازمان‌های بین‌المللی، شماره سوم، فروردین، (1386).
میرزایی یگنجه، سعید. تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1373.
Anand, R.P. Sovereignty of States in a Interdependent World. Hague: Collected courses of the Hague Academe of International Law, 1986.
Cassese, Antinio. Self-determination of Peoples, a legal reappraisal. London: Cambridge University Press, 1996.
Claessen, H.J.M., and P. Skalník. The Study of the State. Mouton, 1981.
Claessen, H.J.M., and P. Van De Velde. Early State Dynamics. E.J. Brill, 1987.
Cohen, R. and J.D. Toland. State Formation and Political Legitimacy. Transaction Books, 1960.
Cusimano, Maryann. Beyond Sovereignty: Issues for a Global Adenada. New York: Catolic University of America, 2003.
Dahl, Bert A. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven (Connecticut) and London: Yale University Press, 1971.
Dieey, A.V. Law on Constituion, quoted by Neil McCormick. Questioning Sovereignty. London, Oxford: Oxford University Press, 1999.
Evan, Luard. International Society. London: Macmillian, 1990.
Janssen, T.M.V. Foundations and Applications of Montague Grammar. Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1981.
K. and Layton Hardie, The Influence of Vesicular-arbuscular Mycorrhiza on Growth and Water Relations of Red Clover. New Phycologist, 1981.
Kelsen, H. General Theory of Law and State. Law Book Exchange, Limited, (2009).
Kelsen, H. Principles of International Law. Law Book Exchange, 1952.
Kurtz, Donal V. Strategies of Legitimation and the Aztec State. University of Wiscousin – Milwaukee, 1981.
Kurtz, E. Shame and Guilt: Characteristics of the Dependency Cycle: an Historical Perspective for Professionals. Hazelden, 1981.
Locke, John Ashcraft. Critical Assessments Routledge. Richard (ed.), London, 1991.
Loius, Henkin. International Law: Politics, Values and Function, General Course of International Law. RCADI, IV, 1986.
Luttwak, E. Coup D'etat: A Practical Handbook. Harvard: Harvard University Press, 1979.
O'neil, Patrick H. Essentials of Comparative Politics. New York: W.W. Norton & Company, 2010.
Robert, Jackson. Sovereignty at the Millennium, Political Studies. XL VII., 1999.
Sternberger, Dolf. Legitimacy in International Encyclopedia of the Social Sciences. Ed. D.L. Sills. New York: Macmillan, 1968.
Swartz, M.J., V.W. Turner and A. Tuden. Political Anthropology. 1972.
Waltz, Knneth N. Theory of International Politics. Reading, MA: Addison: Addison, 1973.
Weber, Max. Essays in Sociology. Translated, Edited and with an Introduction by H.H. Gerth and C. Write Mills. New York: Oxford University Press, 1964.