دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، بهار 1395، صفحه 1-245 
1. انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعاً کشنده

صفحه 5-22

علیرضا امام‌ دادی؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمدعلی طاهری


6. بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک

صفحه 161-177

محمد باقری کمارعلیا؛ ناصر نصرتی صدقیانی