دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، مهر 1395، صفحه 1-277 
جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم

صفحه 99-113

علیرضا میلانی؛ محمد حاجی قاسمی اردبیلی