شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت‌ها: مطالعه موردی کره شمالی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسؤول

چکیده

حقوق بین‌الملل معاصر همچنان در نوسان میان نقش غالب و مؤثر حاکمیت و چالش‌هایی است که از رهگذر حقوق بین‌الملل مدرن در قالب لزوم رعایت هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر بر این حوزه تحمیل می‌شود. همزمان که انسانی‌تر شدن حقوق بین‌الملل، محدودیت‌های بیشتری را بر حاکمیت مطلق دولت‌ها در صحنه بین‌المللی تحمیل می‌کند، ساز و کارهای نسبتاً ضعیفی که به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بشر در نظر گرفته شده، مانع از این است که بتوان حقوق بین‌الملل مدرن را از حیث اجرای این قواعد منحصر به فرد تلقی نمود. با این حال، تحولاتی اخیر، مبین توجه روزافزون به مفهوم حقوق بین‌الملل بشر به ویژه از حیث ساز و کارهای اجرایی و تشویقی در رعایت تعهدات در این حوزه است. در زمینه اجرای تعهدات ذی‌ربط، متعاقب جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کمیسیون حقوق بشر، انتظارات جامعه بین‌المللی از تحکیم و تقویت ساز و کارهای حمایتی در مقابل نقض‌های فاحش حقوق بشر نیز افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش‌روی شورا نیز وضعیت حقوق بشری جمهوری دموکراتیک خلق کره ـ معروف به کره شمالی ـ است. فراز و فرودهای پرونده هسته‌ای کره شمالی و مباحث متعدد مطرح در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، همواره وضعیت این کشور در صحنه بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار داده است و پرسش‌های جدی در زمینه تقابل میان حاکمیت و مقوله حقوق بین‌الملل بشر را به رخ کشانده است. در این مقاله ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت کره در صحنه بین‌المللی، و با تمرکز بر آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشری این دولت، به جایگاه تصمیمات شورای حقوق بین‌الملل در حصار ملاحظات سیاسی دولت کره شمالی پرداخته‌ایم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights Council against the National Politics of States: Some Remarks on the Case of North Korea

نویسندگان [English]

  • Aramesh Shahbazi 1
  • Samsam Avazpoor 2
چکیده [English]

International community has recently faced with some modern forms of challenges between application of national politics and respect to evolving rules of international law. In this situation many states, especially in the context of international human rights law choose to escape from international obligation in order to advance their national policy. North Korea's human rights record is among the worst in the world and has been widely condemned globally, especially by Amnesty International, Human Rights Watch, the European Union and the United Nations. The recent declarations of the human rights council which clearly condemned the violation of human rights in North Korea and further repeated violations by this country could be proved the fact that still the human rights' values are as weak as being able to enforce the states to apply them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Korea
  • Human Rights Council
  • Human rights grave breach
  • National Politics
  • International Covenant on Civil and Political Rights
ابراهیم گل، علیرضا. «حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق». مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری 39 (1387): 221-243.
آقایی جنت مکان، حسین. حقوق کیفری بین‌المللی (مجموعه مقالات). تهران: انتشارات جنگل، 1392.
بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین‌الملل عمومی. چاپ چهل و یکم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1390.
زمانی، سید قاسم. «دیوان کیفری بین‌المللی و صدور قرار جلب عمرالبشیر». مجله پژوهشهای حقوقی 14 (1387): 13-48.
زمانی، سید قاسم. حقوق سازمان‌های بین‌المللی. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392.
زمانی، سید قاسم، آرامش شهبازی. فرجام حقوق بین‌الملل: نوسان میان تکنیک و تدبیر. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، 1388.
زمانی، سید قاسم، جمشید مظاهری. «تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟». مجله حقوقی بین‌المللی 44 (1390): 115-162.
سید باقر میرعباسی، رزی میرعباسی. نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر. ج 2. تهران: انتشارات جنگل، 1390.
سید باقر میرعباسی، رزی میرعباسی. نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر. ج 1. تهران: انتشارات جنگل، 1388.
شریفی طرازکوهی، حسین. زمینه‌ها ابعاد و آثار حقوق شهروندی. تهران: نشر میزان، 1392.
طهماسبی، دکتر جواد. صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری. چاپ دوم. تهران: انتشارات جنگل، 1391.
فضائلی، مصطفی، راضیه حکمت آرا. «نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 18 (1392):108-79.
«قوانین بین‌المللی درباره حق غذا»، ویستا، تاریخ دسترسی 21 آذر 1395
http://vista.ir/article/221876//قوانین-بین-المللی-در-باره-حق-غذا
 
“The Road to Rights: Establishing a Domestic Human Rights Institution in the United States”, A Post-Conference Report from the Global Convening on National Human Rights Commissions, Report from the Global Exchange on National Human Rights Commissions at the Rockefeller Foundation Center, Bellagio, Italy: August 2-6, 2010, Columbia Law School: Human Rights Institute, Accsssed December 10, 2016, http://www.law.columbia.edu/ipimages/Human_Rights_Institute/The%20Road%20to%20Rights%20Final.pdf
Central Intelligence Agency, The World Fact Book 2005 (US: Directorate of Intelligence, 2009), 117.
Crawford, James. “Third Report on State Responsibility.” United Nations Document A/CN.4/507, New York: UN, 2000.
Fitzgerald, Peter L. “Smarter 'Smart' Sanctions.” Penn State International Law Review 26: 1 (2007): 37-56.
Gaer, Felice D. and Christen L. Broecker. The United Nations High Commissioner for Human Rights, Conscience for the World. UK: Nottingham: Brill |Nijhoff, 2014.
General Assembly (UN) Res.5/1.
General Assembly (UN) Res.60/251.
Hassig, Ralph, and Kongdan Oh. The Hidden People of North Korea: Everyday Life in the Hermit Kingdom. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 
Houghton Mifflin Harcourt, The American Heritage-dictionary Of The English Language (USA: FL: Orlando: Houghton Mifflin Company, Fifth Edition, 2016), https://ahdictionary.com/word/search.html?q=north+korea
http://WWW.PRESSTV.IR/123.887north/korea
International Coalition for the Responsibility to Protect. “home.” Last accessed December 11, 2016. http://responsibilitytoprotect.org.
International Court of Justice, Advisory Opinion, ICJ Reports, The Hague: International Court of Justice, 1996.
International Court of Justice. “Order of 15 December 1979.” United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran), The Hague: ICJ Reports, 1979.
International covenant on economic, social and cultural rights, 1966
International decisions
International Law Commission, “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries.” Text adopted by the International Law Commission, New York: UN, 2001.
Kim, Woon Keun, Hyunok Lee and Daniel A. Sumner. “Assessing the Food Situation in North Korea.” Economic Development and Cultural Change 46: 3 (1998): 519-535, accessed December 11, 2016, doi: 10.1086/452356.
Kondoch, Boris. “The Responsibility to Protect and Northeast Asia: The Case of North Korea.” The Korean Journal of Defense Analysis 24 (2014): 433–448.
Korea Institute for National Unification. “White Paper on Human Rights in North Korea.” South Korea: Seoul: Korea Institute for National Unification, 2008.
Korea Institute for National Unification. “White Paper on Human Rights in North Korea.” South Korea: Seoul: Korea Institute for National Unification, 2009.
Korea Institute for National Unification. “White Paper on Human Rights in North Korea.” South Korea: Seoul: Korea Institute for National Unification, 2010.
Korea Institute for National Unification. “White Paper on Human Rights in North Korea.” South Korea: Seoul: Korea Institute for National Unification, 2011.
Korea Institute for National Unification. “White Paper on Human Rights in North Korea.” South Korea: Seoul: Korea Institute for National Unification, 2012.
Korea Institute for National Unification. “White Paper on Human Rights in North Korea.” South Korea: Seoul: Korea Institute for National Unification, 2013.
Lyons, Scott R. “The New United Nations Human Rights Council.” Insights 10: 7 (March 27, 2006), https://www.asil.org/insights/volume/10/issue/7/new-united-nations-human-rights-council#_ednref1 (last visited: 10/12/2016).
Mallory, Conall. “Membership and the UN Human Rights Council.” Canadian Journal of Human Rights 2:1 (2013): 1-38.
Meron, Theodor. The Humanization of International Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2006.
Tan ،Morse H. “North Korean Nuclear Crisis: Past Failures, Present Solutions.” St. Louis University Law Journal 50 (2006): 517-556.
UN News Centre. “General Assembly decides to refer UN report on human rights in DPR Korea to Security Council.” Last modified December 18, 2014. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49648.
UPR. “What is the UPR?.” Accessed December 10, 2016, http://www.upr-info.org/en/upr-process/what-is-it.