شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

چکیده

شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش‌های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله‌ حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می‌خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارائه، سپس پیشینه‌ آن در حقوق ایران را بررسی می‌کنیم تا سابقه‌ شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شود. در پایان، جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک و مدرن(مولکول‌های اسید نوکلوئیک) را بررسی و تحلیل نموده و در ضمن بیان مطالب، نقایص موجود را مطرح و پیشنهادات تقنینی و اجرایی مقتضی را ارائه می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Inventive Step Requirement in Iranian Patent System

نویسندگان [English]

  • Hamed Najafi 1
  • Mahsa Madani 2
چکیده [English]

The inventive step requirement beside the two requirements of The novelty and industrial application, is one of the basic requirement of patents. This requirement means that, an invention with regard to the prior art does not obvious for the person who has ordinary skill in the art. Challenges contrary to this requirement, create the motive in us to essay the present article .such a challenge is seen both legislatively and executively. For this reason, in the present article, at first, present the concept and necessity, and then we would study the history of it in the Iranian law, for At the end, we would study and analyze the legal place and the subject of assessment of the inventive step requirement in classic and modern (nucleic acid molecules) inventions, introduce the existent defects and offer the legislative and executive appropriate proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventive step requirement
  • Assessment
  • Classic inventions
  • Nucleic acid molecules
  • Iranian Law
اصلانی، حمیدرضا. «درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقتنامه‌ تریپس». فقه و حقوق 4 (1386): 72-43.
امامی، نورالدین. حق مخترع. مجموعه تطبیقی. تهران: دانشگاه تهران. 1350.
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386.
آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی مصوب 1388.
جعفرزاده، میرقاسم، اصغر محمودی. «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره‌ ثبت اختراعات». تحقیقات حقوقی 42 (1384): 148-69.
دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سند ملی زیست‌فناوری جمهوری اسلامی ایران. تهران: آهار، 1385.
دبیرخانه‌ شورای عالی انفورماتیک کشور. دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع، مصوب دی 1389.
سینمبری، پریسا. «حق اختراع زیست‌فناوری و اخلاق». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1388.
عباسی، رسول، سعید افشارنیا.«بررسی تطبیقی وضعیت ثبت اختراع در ایران و دیگر کشورها». رهیافت 39 (1386): 35-25.
نصرآبادی، ابوالفضل. «شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه‌ تریپس». حقوقی دادگستری 51-50 (1384): 414-383.
وبلاگ بیوتکنولوژی. «وضعیت بیوتکنولوژی در ایران». http://www.biotech.blogsky.com/1391/03/09/post-126/.
وکیل، امیر ساعد. حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران. تهران: نشر مجد، 1388.
همشهری Online. «انتقاد بیوتکنولوژیست‌ها از قانون جدید ثبت اختراع». آخرین بازدید 16 آذر 1395، http://www.hamshahrionline.ir/details/50838/Science/scientific.
Bagheri, Seyed Kamran, Hamid Azizi Moradpour, and Marteza Rezapour, “The Iranian patent Reform.” world patent information 31 (2009): 32-35. February 28, 2015, doi:10.1016/j.wpi.2008.04.008
Colston, Catherine. Principles of intellectual property. London: Cavendish publishing ltd, 1999.
Sarkissian, Alfred. “Intellectual property rights for developing countries; lessons from Iran.technovation 28 (2008):‌ 786-790, Accessed January 13, 2011. doi: 10.1016/j.technovation.2008.04.001.
Schuett, Florian. “Inventors and impostors: an economic analysis of patent examination,” “.European University Institute Working Papers, ECO2009/28(2009):1-28.