مقایسه محدودیت‌های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

 با انجام مطالعه در زمینه محدودیت‌هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می‌شوند، به نظر می‌رسد محدودیت‌های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت‌های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت‌های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است، این در حالی است که علاوه ‌بر این محدودیت‌ها باید بسیاری از محدودیت‌های مربوط به صدور اسناد رسمی را نیز به اسناد الکترونیکی مطمئن سرایت داد. زیرا بسیاری از محدودیت‌هایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیش‌بینی شده‌اند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز می‌باشند. افزون بر این محدودیت‌هایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد می‌شوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing between Limitations of Issuing Notarize Acts and Secure Electronic Documents (The US, French and Iranian Rules)

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Amir Sepahi 2
چکیده [English]

After long study in Limitations of Issuing Notarize Acts and Limitations of Secure Electronic Documents, it is obvious that the limitations of issuing secure electronic documents are more than limitations of issuing notarize acts. Because generally there are some special limitations for issuing electronic documents, moreover many limitations of issuing notarize acts transmitted to the secure electronic documents because they are rooted in public policy and ethics. Furthermore there are some limitations for notaries as public officer that they transmitted to certification authorities (CAs) because they are public officer too, thus CAs cannot issue digital certificates so on secure electronic documents cannot be issued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public limitations of issuing notarize act
  • Special limitations of issuing notarize act
  • Public limitations of issuing secure electronic document
  • Special limitations of issuing secure electronic document
آدابی، حمیدرضا. مسؤولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل ـ جاودانه، 1389.
آهنی، بتول. «انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی». رساله دکترا، تهران: دانشگاه تهران، 1384.
حسینی‌نژاد، حسینقلی. «سردفتر در حقوق فرانسه». ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران 14 (1378):49-35.
خدیوی آبریز، جمیله. «مسؤولیت کیفری اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر و دفتریاران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1383-1384.
درویش‌نیا، محمد. «مسؤولیت کیفری و انتظامی ناشی از جرایم و تخلفات ثبت اسناد و املاک». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1380.
رحیمی، ابوالفضل. «معامله معارض در حقوق کیفری ایران بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1376-1377.
شکوری مقدم، محسن. حقوق تجارت الکترونیکی. ج 1. چاپ اول. تهران: نشر ذره، 1384.
صالحی، حمید. حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران. چاپ اول. تهران: مرکز نشر فرهنگی مشرق، 1375.
طالب‌پور اردکانی، مسعود. «دفاتر اسناد رسمی در ایالت ایلیـنویز امریکا». ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران 97 (1388): 146-113.
عبدالهی، محبوبه. «دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1387.
فدوی، سلیمان. حقوق ثبت املاک و مقررات دفاتر اسناد رسمی. چاپ سوم. تهران: انتشارات طرح نوین اندیشه، 1388.
قانون تجارت الکترونیکی.
قانون مدنی.
کریمی ریکنده، معصومه. «قابلیت استناد اسناد الکترونیکی در دعاوی حقوقی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
گلدوزیان، ایرج. «موقعیت صاحبان دفاتر اسناد رسمی در فرانسه». ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران 14 (1378): 60-52.
محمدزاده، محمود. «نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1380-1381.
محمدی خوانساری، سید جلیل. جرایم ثبتی. چاپ اول. تهران: مؤسسه انتشارات همسفر، 1388.
میرمحمدصادقی، حسین. حقوق کیفری اختصاص ـ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ پنجم. تهران: نشر میزان، 1384.
Bagby, John. E-Commerce Law : Issues for Business. First Ed. Canada: Thomson – South Western, 2003.
CertEurope an oodrive Company. “home.”. http://www.certeurope.fr.
Directive 2000/31/EC of The European Parliament on Electronic Commerce.
Groupe Caisse des Dépôts. “Certification Policy: Authentication Template.” Last modified. http://www.caissedesdepots.fr/.
Handbook for Maryland Notaries Public (2014), 4. http://www.sos.state.md.us.
Michigan Notary Public Act 2003
Model Notary Act 2010
Piombio, Alfred. Notary public handbook-principles-practices & cases. First Ed. New York: Poughkeepsie, 1997.
Reed, Chris, and John Angel, Computer Law. 5th Ed. USA, New York: Oxford University Press, 2003.
Ryan, Johnny. A history of the internet and the digital future. First Ed. London: Reaktion books, 2010.
UNCITRAL, Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication and signature methods. First Ed. Vienna: United Nation, 2009.
Uniform Commercial Code (UCC)
Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA)
Unnamed, “What Notaries Need to Know: Answers to Your Most Frequently Asked Questions.” Teller Vision 1303 (2002), 4 -7