بررسی بزه‌های ناتمام در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

از جمله تقسیم‌بندی‌هایی که در حقوق کیفری ایران صورت می‌گیرد، تقسیم‌بندی بزه‌ها به تام و ناتمام است. بر وارونه بزه‌های تام که مرتکب آن مسیر مجرمانه را تا انتها به پیش برده و به نیت خود می‌رسد در بزه‌های ناتمام مرتکب آن به نیت مجرمانه خود آنگونه که تمایل دارد نایل نمی‌شود و برحسب اینکه مرتکب بعد از نیت مجرمانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله شروع به اجرایی کردن بزه یا شروع به عملیات اجرایی بزه شود ولی با مانع خارجی رو به رو گردد یا اینکه بعد از نیت بزهکارانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله اجرایی کردن بزه و اتمام بزه، بدون ورود به عملیات اجرایی بزه شود اما به دلیل یکسری عوامل عارضی (عوامل نسبی یا مطلق) از تحقق بزه تام باز می‌ماند، شروع به جرم، بزه عقیم و بزه محال خوانده می‌شود. در این نوشته در صدد بیان ارکان هر یک از این بزه‌ها و بیان جایگاه آنها هستیم پرداخت تا در بازشناسی هر یک از این بزه‌ها از رهگذر الگویی بایسته و شایسته، موفق عمل نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Incomplete Crimes in Iran Penal Law

نویسنده [English]

  • Alireza Rahmaninaimabadi
چکیده [English]

One of the existing divisions for crime in Iran penal law is complete (finished) and incomplete (unfinished) crimes. Unlike in complete crimes which the doer finishes the criminal act and fulfills his purpose, in incomplete crimes the doer doesn’t reach his goal as he desires. Attempting crime is divided to attempting the impossible or attempting the abortive based on the doer running offence after criminal intent and preparation but encountered an external factor, or after criminal intent and preparation run offence and completed it but because of some adventitious factors (relative or absolute factors) he fails to run the crime.
In this research we are about to explain the elements of these crimes and their position so that we can recognize them through a proper model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attempting crime
  • to attempt running the crime
  • to attempt operating the crime
  • Abortive crime
  • Impossible crime
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. ج 1. چاپ ششم. تهران: نشر میزان، 1383.
استفانی، گاستون، ژرژ لواسور و برنار بولوک. حقوق جزای عمومی. ج 1. چاپ اول. ترجمه حسن دادبان. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.
آخوندی، محمود. آیین دادرسی کیفری. ج 1. چاپ سوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1386.
بکاریا، سزار. رساله جرایم و کیفرها. چاپ دوم. ترجمه محمدعلی اردبیلی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
پرادل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری. چاپ اول. ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی. تهران: اتشارات سمت، 1381.
پوربافرانی، حسن. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات جاودانه جنگل، 1390.
پوربافرانی، حسن. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل، 1388.
حبیب‌زاده، محمدجعفر. «شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین مشابه فقهی». مجله دانشور 21 (1377): 46-33.
صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1372
فراهانی، حسن. «بررسی تحقق بزه از اندیشه تا عمل». فصلنامه معرفت 49 (1380): 78-70.
فرهودی‌نیا، حسن. جرایم ناتمام (بررسی تطبیقی). چاپ اول. تهران: انتشارات فروزش، 1381.
محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی. ج 2. چاپ اول. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1375.
محمدپور، اسکندر. تحلیل قضایی از قوانین جزایی. ج 1. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش، 1371.
معتمد، محمد علی. حقوق جزای عمومی. ج 1. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
میرمحمد صادقی، حسین. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص.چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1389.
میرمحمد صادقی، حسین. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ هشتم. تهران: نشر میزان، 1386.
میرمحمد صادقی، حسین. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ شانزدهم. تهران: نشر میزان، 1386.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، محمدجعفر حبیب‌زاده و محمدعلی بابایی. «جرایم مانع (جرایم بازدارنده)». مجله مدرس علوم انسانی 37 (1383): 48-23.
نجفی‌توانا، علی. «تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم». مجله کانون وکلای دادگستری مرکز 175 (1380): 138-125.
نقدی نژاد، مجتبی. شروع به جرم در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان). چاپ اول. تهران: انتشارات جاودانه جنگل، 1390.
نوربها، رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ نوزدهم. تهران: نشر دادآفرین، کتابخانه گنج دانش، 1386.
ولیدی، محمدصالح. حقوق جزای عمومی. ج 2. چاپ سوم. تهران: دفتر نشر دادآفرین، 1374.
هاشمی شاهرودی، سید محمود.بایسته‌های فقه جزا. تهران: نشر میزان، 1378.