نقش عرف‌های تجاری در تجارت بین‌الملل؛ تأثیر متقابل کنوانسیون بیع بین‌الملل و قواعد اینکوترمز

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، پژوهشگر حقوقی، نویسنده مسؤول

3 دکترای حقوق بین الملل، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

چکیده

مقررات کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین‌المللی کالا به عنوان قواعد پیش‌فرض تدوین شده‌اند. ماده 6 کنوانسیون آزادی عدول یا تغییر هریک از مقررات و یا حتی استثنای اجرای آن را به طرفین قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراین، اجرای مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین‌الملل به صورت‌های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفین می‌توانند اجرای مقرره مشخصی را کنار گذاشته و یا مقرره مورد توافق خود را جایگزین آن سازند؛ بر طبق ماده 6، طرفین می‌توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده 12 از آثار هریک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند، بر این اساس در صورتی که طرفین در خصوص شرطی توافق کنند، تعریف کامل آن در قرارداد ذکر شده و بر اساس ماده 6 کنوانسیون قابل اجراء می‌باشد. با این وجود، در خصوص اینکه آیا درج چنین شرطی منجر به مستثنا شدن کلی قواعد مربوط به ریسک کنوانسیون می‌شود و یا صرفاً یک عدول نسبی از چنین قواعدی رخ داده، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از انواع این قواعد که می‌توانند مورد استفاده طرفین قرار گیرند عرف‌های تجاری و از جمله آن قواعد اینکوترمز می‌باشد. مسئله بعدی این است که آیا اجرای عرف‌های تجاری در صورت عدم ارجاع صریح به آنها در قرارداد ممکن می‌باشد یا خیر. در این تحقیق تأثیر درج عرف‌های تجاری در قراردادهای بیع بین‌الملل بر اجرای قواعد کنوانسیون بررسی شده و در نهایت مشخص می‌شود رویه عملی کشورهای مختلف بر امکان استناد به این عرف‌ها حتی در صورت عدم استناد صریح قرارداد به آن مستقر گردیده است و عرف‌های تجاری و در رأس آنها قواعد اینکوترمز مکمل قواعد انتقال ریسک کنوانسیون بیع بین‌الملل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Commercial Custom Rules in International Trade, Interaction between CISG & Incoterms Rules

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bagheri 1
  • Soroush Rostamzad Asli 2
  • Naser Azizi 3
چکیده [English]

United Nations Convention on the International Sale of Goods provide as default rules. Article 6 of convention gives right to change or dismiss the convention rule to the parties. Consequently, the parties can perform articles 66-70 of convention in several kinds, they can exclude perform some rules, or exclude their effects, in this situation party express their agreement. They can perform their agreement in regard to article 6 of convention, but the question is: where this amendment result is excluding all convention rules about risk, or exclude some rules effects?
When Party agreements amendment convention rule, they can agree that international custom (so incoterms rules) perform. The next problem is: if the party doesn’t expressly agreed about performance of incoterms rules; is it Possible to perform it as part of party’s contracts? In this article we consider the effects of party about substituting convention rule with incoterms rule and at the end clear that courts know incoterms as parts of agreement when party express or don’t express it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations Convention on the International Sale of Goods
  • Commercial custom
  • Incoterms
  • International Trade
اصغری آقمشهدی، فخرالدین، مینا مهاجر. «انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران)». پژوهشنامه بازرگانی 35 (1384): 134-101.
امامی، محمد، کورش استوارسنگری. «مسائل و مشکلات تهیه و تنظیم قرارداد بیع بین‌المللی». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 30 و 31 (1379): 32-9.
کریم کاشی آرانی، رضا. «انتقال ضمان در بیع بین‌المللی کالا». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 60 (1382): 232-211.
محترم قلاتی، رحیم، زهرا قلی‌زاده. کاربرد اینکوترمز 2010 در تجارت بین‌الملل. تهران: انتشارات آترا، 1390.
Alban Jorge Oviedo, Remarks on the Manner in which the UNIDROIT Principles May be Used to Interpret or Supplement CISG Article 9, Pace Law School Institute of International Commercial Law. Last updated January 27, 2005. http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/anno-art-09.html.
Basedow, J.“ The State’s Private Law and the Economy – Commercial Law as an Amalgam of Public and Private Rule-Making.” Am. J. Comp. L. 56 (2008): 703-725.
Berman, Harold J., and Colin KAUFMAN. “The Law of International Commercial Transactions (Lex Mercatoria).Harv. Int’l L.J. 19 (1978): 221-263.
Berman, Harold J., and Monica Ladd. “Risk of Loss or Damage in Documentary Transactions under the Convention on the International Sale of Goods.” Cornell Int’l LJ 21 (1988): 423-437.
Bout, Patrick X. “Trade Usages: Article 9 of the Convention in Contracts for the International Sale of Goods.” (1998). accessed December 10, 2009. http://cisgw3.law/pace.edu/cisg/biblio/bout.html.
Bridge, Michael G. “A Law for International Sales.” Hong Kong LJ 37 (2007): 17-40.
Bridge, Michael G. “The Transfer of Risk under the UN Sales Conventions 1980 (CISG).” in Sharing International Commercial Lawacross National Boundaries, Festschrift for Albert H Kritzer on the Occasionof his Eightieth Birthday, edited by C.B. Andersen, U.G. Schroeter, 77-105. London: Wildy Simmonds & Hill Publishing, 2008.
Bridge, Michael G. The International Sale of Goods: Law and Practice. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Dasser, Felix j. “INCOTERMS and the Lex Mercatoria: Applicability of INCOTERMS in the Absence of Express Party Consent.” L.L. M. thesis, Harvard University, 1995.
De Vries, H. “The Passing of Risk in International Sales under the Vienna Sales Convention 1980 as compared with Traditional Trade Terms.” Eur. Trans. L. 17 (1982).
Dely, Filip. International Business Law and Lex Mercatoria. North Holland: Emerald Group Publishing Limited, 1992.
Eisemann, Frederic. “INCOTERMS and the British Export Trade.” J.B.L. 114 (1965): 1-21.
Enderlein, Fritz, a-nd Dietrich Maskow. International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale ofGoods. 1992.
Erauw, Johan .“Observations on Passing of Risk, in The Draft UNCITRAL Digest and Beyond, the CISG provisions complement and work in tandem with the INCOTERMS. Since INCOTERMS do not constitute a code of law.” Grewal, (14) Loy LA Int’l & Comp LJ, (1991).
Erauw, Johan. “Observations on passing of risk.” In The Draft UNCITRAL Digest and Beyond: Cases, Analysis and Unresolved Issues in the UN Sales Convention, edited by Franco Ferrari, Harry Flechtner, and Ronald A. Brand, 292-318. New York: Sweet & Maxwell, 2004.
Erauw, Johan. “Observations on Passing of Risk.” In The Draft UNCITRAL Digest and Beyond, edited by Franco Ferrari, Harry Flechtner, and Ronald A. Brand. New York: Sweet & Maxwell, 2008.
Erauw, Johan. “Observations on Passing of Risk.” In The Draft UNCITRAL Digest and Beyond, edited by Franco Ferrari, Harry Flechtner, and Ronald A. Brand. New York: Sweet & Maxwell, 2008.
Ferrari, F. “Uniform Interpretation of the 1980 Uniform Sales Law.” Ga J Int’l Comp L. 24 (1994-95 :(183-224.
Folsom, Ralph H.. International Business Transactions I. 2nd Ed. New York: West Group, 2002.
Gabriel, Henry. “International Chamber of Commerce INCOTERMS 2000: A Guide to Their Terms and Usages.” Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration 5 (2001): 41-73.
Goldštajn, A. “Usages of Trade and Other Autonomous Rules of International Trade According to the UN International Sale of Goods.” In International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, edited by P Sarcevic, P Volken. New York: Oceana Publications Inc, 1986.
Hager, G. “Passing of Risk.” In Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), edited by P Schlechtriem, Schwenzer, 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Hellner, Jan. “The Vienna Convention and Standard Form Contracts.” In International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, edited by P Sarcevic, P Volken. New York: Oceana Publications Inc, 1986.
Hoffmann, Von. “Passing of Risk in International Sales of Goods.” In International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, P Sarcevic, P Volken. New York: Oceana Publications Inc, 1986.
Horn, Norbert, and Clive M. Schmitthoff. Transnational Law of International Commercial Transactions II. Alphen aan den Rijn: Kluwer Deventer, 1982.
http://cisg3.law.pace.edu/cisg/biblio/valioti.html.
ICC Court of Arbitration, Case No 7645 (crude metal case).
Institute of International Commercial Law. “BVBA ITM v. SA Montanier (Appellate Court Antwerp Belgium 22 January 2007).” Accessed July 23, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070122b2.html.
Institute of International Commercial Law. “China North Chemical Industries Corporation v. Beston Chemical Corporation W.L. 295396 (S.D. Tex. 2006), U.S. Federal District Court Texas, 7 February 2006,” Accessed June 02, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060207u1.html.
Institute of International Commercial Law. “CISG CASE PRESENTATION NV AR v. NV I (Hof Beroep [Belgium Appellate Court] Gent 15 May 2002.” Accessed August 24, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020515b1.html.
Institute of International Commercial Law. “CISG CASE PRESENTATION Xiamen Trade v. Lian Zhong (Xiamen Intermediate People’s Court China, 5 September 1994).” Accessed July 23, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940905c1.html.
Institute of International Commercial Law. “Clout Case, No 247, Audienca Provincial de Córdoba [Appellate Court], Spain, 31 October.” Last modified September 17, 2004. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971031s4.html.
Institute of International Commercial Law. “Clout Case, No 317 (Oberlandesgericht Karlsruhe Appellate Court Germany 20 November 1992– frozen chicken case).” Accessed May 12, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921120g1.html.
Institute of International Commercial Law. “Clout Case, No 447 (St Paul Guardian Insurance Co et al v Neuromed Medical Systems et al, 2002, WL 465312 (SD NY 2002), judgment aff'd, 53 Fed Appx 173 (2d Cir 2002), 2002 US Dist LEXIS 5096 (SDNY March 26 2002), United States Federal District Court, New York, 26 March 2002).” Accessed August 20, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020326u1.html.
Institute of International Commercial Law. “Clout, Case No 253 (Appellate Court Lugano Cantone del Ticino Switzerland 15 January 1998).” Accessed May 11, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980115s1.html.
Institute of International Commercial Law. “Clout, Case No 579 (Geneva Pharmaceuticals Tech. Corp. v. Barr Labs. Inc., United States Federal District Court New York, 10 May 2002).” Accessed August 21, 2009. http://cisgw3.law.edu/cases/020510u1.html.
Institute of International Commercial Law. “Clout, Case No. 175 (Oberlandesgericht [Appellate Court] Graz, Austria, 9 November 1995 – marble slabs case).” Accessed August 21, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951109a3.html.
Institute of International Commercial Law. “Clout, Case No. 21 (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 7, Argentina 20 May 1991).” Accessed August 21, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910520a1.html.
Institute of International Commercial Law. “Clout, Case No. 575 (B.P. Oil International v. Empresa Estatal Petroleos De Ecuador 332 F. 3d 333 (5th Cir. 2003) 338, 200 A.L.R. Fed. 771, Federal Appellate Court [5th Circuit] United States, 11 June 2003).” Accessed August 21, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030611u.html.
Institute of International Commercial Law. “Geneva Pharmaceuticals Tech. Corp. v. Barr Labs. Inc.. United States Federal District Court New York, 10 May 2002).” accessed August 21, 2009. http://cisgw3.law.edu/cases/020510u1.html.
Institute of International Commercial Law. “open letter of credit and penalty clause case.” accessed July 07, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/937197i1.html.
Institute of International Commercial Law. “Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules on risk under the United Nations Convention for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and INCOTERMS 2000.” Last modified March 16, 2004. http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/valioti1.html.
Institute of International Commercial Law. “Russian Federation Chamber of Commerce and Industry Arbitration Award No 406/1998, Russia 6 June 2000.” Accessed June 02, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 000606r1.html.
Institute of International Commercial Law. “The 2008 UNCITRAL Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods Art 66: Overview of Passage of Risk Provisions, 2nd ed (2008).” Accessed September 24, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/anno-art-66.html.
Institute of International Commercial Law. “The Secretariat Commentary to the 1978 Draft Convention Art 78 (draft counterpart of Art 66 CISG).” Accessed October 10, 2009. http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-66.html.
Institute of International Commercial Law. “The Secretariat Commentary to the 1978 Draft Convention Art 78 (draft counterpart of Art 66 CISG),” Accessed October 29, 2008. http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-66.html.
Lookofsky, Joseph M. “Understanding the CISG: A Compact Guide to 66-70.” In The Draft UNCITRAL Digest andBeyond: Cases, Analysis and Unresolved Issues in the UN Sales Convention, edited by Franco Ferrari, Harry Flechtner, Ronald A.Brand. New York: Sweet & Maxwell, 2004.
OLG Münich, NJW 1957 426, AWD.  
Pamboukis, Ch. “The Concept and Function of Usages in the United Nations Convention on the International Sale of Goods.JL & Com 25 (2005-2006): 107 108.
Ramberg, Jan. ICC Guide to INCOTERMS 2010. Paris: ICC Publication, 2011.
Report by the Secretary-General of the UN Commission on International Trade Law, UN Doc. A/7618 §§ 48-50, 57.
Sarcevic, Petar, and Paul Volken. International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures. New York: Oceana Pubns, 1986.
Schlechtriem, Peter. Uniform Sales Law – The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Good. Manz: Vienna, 1986.
SCHMIDT-KESSEL, Article 9, in Schlechtriem/Schwenzer Commentary, (2005).
Schmidt-Kessel, Martin. “Article 9.” In Commentary on the UN Convention on the International Sale Of Goods (CISG), edited by Peter Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer, 2nd Ed. London: Oxford University Press, 2005.
Schmitthoff Clive M., International Trade Usages, Institute of International Business Law and Practice Newsletter, ChengChia-Jui, ed, 1988, pp. 219 224
Schmitthoff, Clive M.,  International Trade Usages, Report published by the Institute of International Business Law and Practice, Paris, International Chamber of Commerce, 1987.
Spanogle, John A. “Incoterms and the UCC Article 2- Conflicts and Confusions.” Int’l L 31 (1997): 111.
Van den Berg v Tenner 1975(2) SA 268 (A) at 276H - 277B.
Viscassillas, Perales. “Comments on the draft Digest relating to Articles 14-24 and 66-70,” In The Draft UNCITRAL Digest and Beyond: Cases, Analysis and Unresolved Issues in the UN Sales Convention, edited by F Ferrari, H Flechtner, and RA Brand. London: Sweet and Maxwell, 2004.