بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان‌پذیر ندانسته‌اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت است و اطلاق مال غیر بر این نوع از اموال صحیح نیست؛ لذا امکان تحقق جرم وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر قائل به امکان تحقق جرم در این نوع از مالکیت هستند با این استدلال که شریک نیز در آن مالکیت و نفع و ضرری دارد. در این مقاله نگارندگان با تفاسیری که آمده به این نتیجه رسیده‌اند که وقوع این‌گونه جرائم در اموال مشاع در حقیقت باید امکان‌پذیر باشد. ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با لحاظ تفسیر مضیق و به نفع متهم، قاضی به هیچ وجه مجاز به صدور حکم بر مجازات اعمال‌کننده جرائم علیه اموال مشاع، به غیر از جرم سرقت حدی و تخریب نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry on the Possibility of Crime against Joint Tenancy by Partner

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagheri Komar Olia 1
  • Naser Nosrati Sadaghiani 2
1
2
چکیده [English]

In this paper the probability of the commission of offence while using a shared property will be discussed. Diverse ideas and opinions have been presented concerning this issue which can be divided into two groups, in favor and against the issue, indicating the significance of it. There are those who believe that because the property which is the subject of the offence belongs to someone else and offender is not the sole owner, no offence has been committed. Moreover they believe that the offender has the ownership right in every part of the shared property and the property cannot be referred to as the property of others. Consequently, there is no probability of the commission of offence. On the other hand, there are those who believe that it is likely to prove the commission of offence by using a shared property because the partner is able to benefit or suffer from the property. To this effect, the writer of this paper has concluded that the commission of offence is likely by using a shared property. However, due to the principle of legality of crime and punishment and abridge interpretation in favor of the accused person, the judge shall not be allowed to inflict penalty upon the offender of the offence committed by using a shared property other than serious theft and destruction.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • partner
  • join tenancy
  • crime
  • Theft
  • Legality
امامی، سیدحسن. حقوق مدنی، ج 2. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات اسلامیه، 1383.
بروجردی عبده، محمد. حقوق مدنی. تهران: انتشارات مجد، 1380.
الجبی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 9. قم: مکتبه ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی، 1410 ه‍ ق.
الجبی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی). حاشیه المختصر النافع. قم: ال‍حوزه‌ ال‍ع‍ل‍میه بقم، مکتب الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، چاپ اول، 1380.
الجبی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی). شرح اللمعه، جلد 13. چاپ هفتم. ترجمه علی شیروانی. قم: مؤسسه دارالعلم، 1386.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. چاپ هشتم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1376.
حبیب‌زاده، محمدجعفر، و باقر شاملو. «سرقت مال مشاع.» مجله نامه مفید 29 (1381).
شامبیاتی، هوشنگ. حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم. چاپ پنجم. تهران: انتشارات ژوبین، 1380.
شکری، رضا، و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مهاجر، چاپ چهارم، 1384.
صالح‌ولیدی، محمد. حقوق جزای اختصاصی، جلد 1. چاپ چهارم. ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍یر، 1375.
طوسی، ابو جعفر، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی. تهران: دانشگاه تهران، 1400 ه‍ ق.
کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت؛ دوره مقدماتی. چاپ هشتم. تهران: نشر دادگستر، 1383.
کاتوزیان، ناصر. عقود معین؛ دوره مقدماتی، جلد 1. چاپ نهم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1385.
گلدوزیان، ایرج. بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی. تهران: انتشارات میزان، 1388.
مکرم، علی. لوح فشرده بانک اطلاعات آراء دادگاه‌ها و نظریات مشورتی. نسخه 1/6، 1388.
منصورآبادی، عباس. «موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال.» مجله اندیشه‌های حقوقی 4 (1382).
موسوی خمینی، سید روح‌الله. تحریر الوسیله، جلد 2. چاپ دوم. تهران: مؤس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آثار ‌الامام الخمینی (س)، 1385.
میرمحمدصادقی، حسین. حقوق کیفری اختصاصی 2. چاپ پانزدهم. تهران: نشر میزان، 1385.
نصرتی صدقیانی، ناصر. «سوء استفاده از حق مالکیت در آپارتمان‌ها.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور، 1389.