تحلیل تطبیقی مسؤولیت مدنی مراقب نسبت به اعمال اشخاص نیازمند مراقبت درحقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان.

چکیده

در حقوق مسؤولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیاندیده همواره مورد توجه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده که یکی از آنها مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسؤولیت نیابتی است. این مسؤولیت اگرچه با توجه به اصل شخصی بودن مسؤولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود، اما امروزه با توجه به گستردگی مصادیق آن، مسؤولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم است که با توجه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسؤولیت مدنی مراقب ناشی ازاعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر است که در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط و احکام خاص آن با تحلیلی تطبیقی با حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Civil Liability of Caretaker over the Actions of Persons in Need of Care in the Iranian and English Law

نویسندگان [English]

  • Alireza Yazdanian 1
  • Elnaz Ghodsi 2
چکیده [English]

In the law of torts, the utmost compensation for damages suffered by victim had been always considered and in order to achieve this goal some measures and plans had been thought, which one of them is civil liability for the action of another which according to English Law is called vicarious liability. Although according to the principle of personal liability, vicarious liability should be construed as limited and exceptional but nowadays regarding the extent of its instances, there are distinct kinds of this liability which according to the specific rules and principles governing each of them is individually assessed. Civil liability of caretaker over the actions of persons in need of care is one of the types of civil liability arising from the actions of another which in this research studying the conditions and the specific rules of this kind of liability with comparative analysis with English Law is the goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English Law
  • Concurrent Responsibility
  • Joint Responsibility
  • the Action of another
منابع فارسی
1. امامی، سیّدحسن، حقوق مدنی. جلد 1. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1375.
2. امامی، سیّدحسن. حقوق مدنی. جلد 5. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1374.
3. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. جلد 1. تهران: نشر میزان، 1378.
4. برمینگهام، ورا. شبه جرم و مسؤولیت مدنی درحقوق انگلستان. ترجمه سیّدمهدی موسوی، تهران: نشر میزان، 1388.
5. جامپیون جونیور، والتر. تی. مبانی حقوق ورزش‌ها، مسؤولیت مدنی ورزش. ترجمه حسین آقایی‌نیا. تهران: نشر دادگستر، 1376.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387.
7. حسینی‌نژاد، حسینقلی. مسؤولیت مدنی. تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1370.
8. حکمت نیا، محمود. مسؤولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.
9. داراب‌پور، مهراب. «اصول کلی مسؤولیت مدنی در سیستم حقوقی انگلستان». فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی 44 و 45 (1387): 67-100
10. ژوردن، پاتریس. اصول مسؤولیت مدنی. ترجمه مجید ادیب. تهران: نشر میزان، 1385.
11. ژوردن، پاتریس. تحلیل رویه قضایی در زمینه مسؤولیت مدنی. ترجمه مجید ادیب، تهران: نشر میزان، 1386.
12. صفایی، سیّدحسین. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. تهران: نشر میزان، 1375.
13. قاسم‌زاده، سیّدمرتضی. مبانی مسؤولیت مدنی. تهران: نشر دادگستر، 1378.
14. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی خانواده. جلد 2. تهران: شرکت سهامی، 1375.
15. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد. جلد 1. مسؤولیت مدنی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374.
16. لورراسا، میشل. مسؤولیت مدنی. ترجمه محمد اشتری. تهران: نشر حقوقدانان، 1375.
17. یزدانیان، علیرضا. «مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه». فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 4 (1391): 249-268.
18. یزدانیان، علیرضا. «نظریه عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری 77 (1391): 35-68.
19. یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی. قواعد عمومی مسؤولیت مدنی. تهران: نشر میزان، 1386.
 
منابع عربی
1. سلطان، انور. مصادر الالتزام فی القانون المدنی الاردنی دراسه مقارنه بالفقه الاسلامی. اردن: دارالثقافه، 2007.
2. السنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (1) مجلد الثانی. نظریه الالتزام بوجه عام، مصادر التزام. بیروت ـ لبنان: منشورات الحلبی الحقوقیه، 2009.
 
منابع خارجی
ـ انگلیسی:
1. Barker, David/ Padfield, Colin, Law Made Simple, Iran: Dadgostar Publishing, 1379.
2. Brank, Eve m/ Scott, Leroy, “The Historical, Jurisprudential, and Empirical Wisdom of Parental Responsibility Laws”. Social Issues and Policy Review, Vol 6 (2012):
3. Deakin, Simon, Johnston, Angus/ Markesinis, Basil, Markesinis and Deakin’s Tort Law, New York: Oxford University Press Inc, 2003.
4. Graham, Pamele K., “Parental Resposibility Laws: Let the Punishment Fit the Crime”, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol 33 (2000).
5. Harpwood, Viviene, Modern Tort Law, Great Britain: Cavendish Publishing, 2003.
6. Hodgson, John/ Lewthwaite, John, Tort Law. New York: Oxford University Press Inc, 2004.
7. Martin-Casals, Miquel, “Children in tort law. Part I: Children as Tortfeasors”. Tort and Insurance Law, Vol 23, (2006).
8. Martin-Casals, Miquel/ Solé Feliu, Josep, “Liability for Others”. Tort and Insurance Law, Vol 17 (2008).
9. Pearlman, Alan, “Parental Liability for Act of Minor Children”. Last Modified: 14 October 2007. Retrieved from: http://www. chicagofamilylawblog. com/cat-child-custody-info. html. 
10. Queensland Government, “Vicarious Liability. Discussion Paper, No. 56”. Last Modified: December 2001. Retrieved from: www. qlrc. qld. gov. au/wpapers/wp48. pdf.
11. Redding, Richard E/ Shalf, Sarah M., “The Legal Context of School Violence: The Effectiveness of Federal, State, and Local Law Enforcement Efforts to Reduce Gun Violence in Schools”. Law & Policy, Vol 23 (2001).
 
ـ فرانسه:
1. Mazeaud, Henri/ Leon, Jean. Leçons de droit civil, obligation, Vol. premier, Paris: par Franćois Chabas, Montchrestien (1978).