دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، آذر 1394، صفحه 1-260 
جایگاه ممتاز بزه­ دیده در دادرسی کیفری اسپانیا

صفحه 243-260

رُدُلفو برِن وارگاس؛ آلبِرتُ مَنوِل پُلِتتی اَدُرنُ؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ احسان عباس زاده امیرآبادی