جایگاه ممتاز بزه­ دیده در دادرسی کیفری اسپانیا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه سوربن پاریس.

2 عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع).

3 دانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی (مترجم مسؤول).

چکیده

تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می‌داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت‌تأثیر مطالعات بزه دیده‌شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه‌دیده، موقعیت‌ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش‌بینی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

La victime en Espagne: acteur privilégié du procès pénal

نویسندگان [English]

  • Rodolfo Brenes Vargas 1
  • Alberto Manuel Poletti Adorno 1
  • Mohammad Ali Mahdavi Sabet 2
  • Ehsan Abbaszadeh 3
چکیده [English]

Before 1995 the term «victim» in the legal literature of Spain did not use and the legislator preferred instead of this idiom scientific celebrity use common words and Common vocabulary among people. The word that under the influence of studies of victim and to pursue reforms happened In 1995 entered into The new Penal Code Spain, now has become common terms in the literature of the country's criminal law. Legal texts Spain, by type of crime and how did the victim, have predicted for him a variety of different situations and rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • victim
  • Criminal Procedure
  • redress
  • criminal justice system
  • the vindictive justice
 منابع خارجی
1. Alonso Rimo, Alberto, “La vîctima en el sistema de justicia penal”, in Manual de victimologîa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006. 
2. Ángel Fontanet, Garcîa, “Las vîctimas y la administraciòn de justicia con especial referencia al sistema de justicia penal”, in Josep Marîa Tamarit Sumilla, Estudios de victimologîa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005.
3. Bück, Valentine, L’influence des cours constitutionnelles sur la politique pénal. Étude comparée Espagne- Espagne, Paris, LGDJ, 2002.
4. Bueno Arus, Fernando, Curso sobre responsabilidad civil y penal subsidiaria en el Ámbito criminal. Delito, responsabilidad civil y ayuda a las vîctimas, Publicaciones Centro de Estudios Jurîdicos. 
5. Calderòn Cerezo, Angel, Derecho procesal penal, Madrid, Dykinson, 2005.
6. Carmen Alastuey Dobŭn, Marîa, La reparaciòn a la vîctima en el marco de las sanciones penales, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000.
7. Dolores Fernandez Fustes, Marîa, La intervenciòn de la vîctima en el proceso penal (Especial referencia a la acciòn civil), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004.
8. Ferreiro Baamonde, Xulio, La vîctima en el proceso penal, Madrid, La Ley, 2005.
9. Gimeno Sendra, Vicente, Derecho procesal penal, Madrid, Colex, 1997.
10. Gutiérrez-alviz y Conradi Nuevas, Faustino, “Perspectivas sobre la situaciòn jurîdica penal y procesal de La vîctima”, Π Congrès de droit de la procédure pénal de Castille-leon, Zamora, 5-7 Avril 1989, publié dans la reforma del proceso penal, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989.
11. Iòŭguez Ortega, Pilar, La vîctima, aspectos sustantivos y procesales, thèse sous la direction de Julio Muerza Esparza, Université d’Alicante, 2003.
12.  Jaén Vallejo, Manuel, Tendencias actuales de la jurisprudencia constitucional penal, Madrid, Dykinson, Colecciòn dirigida por José Antonio Choclòn, 2002.
13.  José Rodrîguez Puerta, Marîa, “ Sistemas de asistencia, protecciòn y reparaciòn de las vîctimas”, in Enrique Echeburúa Odrizola, Enrique baca Baldomero, Josep Maria Tamarit Sumalla (dir), Manual de victimologîa, 2006.
14. Montero Aroca, Juan, Derecho jurisdiccional ІІІ. Proceso Penal, Valencia, 1997.
15. Moreno Catena, Vîctor, Derecho procesal penal, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004.
16. Quintero Olivares, Gonzalo, “La vîctima y el Derecho penal”, in Josep Marîa Tamarit Sumilla, Estudios de victimologîa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005.
17. Sanz-Diez de Ulzurrun Llunch, Marina,“La vîctima ante el Derecho. La regulaciòn de la posiciòn jurŭdica de la vîctima en el derecho internacional, en el derecho europeo y en el derecho positivo espaîol”, ADPCP, 2004.