نقش اتحادیۀ ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

چکیده

فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقه‌ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان‌های منطقه‌ای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب می‌آید، به گونه‌ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان‌ها، آن‌گونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه‌ای در امریکای‌لاتین ـ اتحادیه ملل امریکای‌جنوبی ـ حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله‌جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Union of South American Nations in the Maintenance of International and Regional Peace and Security

نویسنده [English]

  • Alireza Ranjbar
چکیده [English]

The Chapter VIII of the United Nations Charter which is devoted exclusively to the regional arrangements is an essential factor in strengthening and expanding the role of regional organizations, especially in the maintenance of peace and security after the creation of the United Nations, In a way that one of the established and common principles of such organizations, as stipulated in the Article 1(1) of the Charter, is to help the United Nations in maintaining international peace and security which is interconnected with regional peace and security. Due to the capacity of regional organizations to maintain international and regional peace and security, which has been emphasized in the Article 52(3) of the Charter and Security Council’s resolutions, studying the role which could be played by one of the newly created institutions in the Latin America, i.e. the Union of South American Nations, indicates that it has significant influence on the maintenance of international and regional peace andsecurity. This Organization by highlighting confidence and security-building measures, instead of adopting an interventionist approach and coercive measures, seeks to strengthen the positive concept of peace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional organizations
  • international and regional peace and security
  • regional agreements and institutions
  • Chapter VIII of the UN Charter
  • the Union of South American Nations
  • UNASUR
منابع فارسی
1. بیگ‌زاده، ابراهیم. نگرشی بر تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل. تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1391.
2. کیهانلو، فاطمه. «مداخله بشردوستانه و سازمان‌های منطقه‌ای مشمول فصل هشتم منشور». سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی اول (1384): 317-339.
3. فن تیگرشتروم، باربارا. امنیت انسانی و حقوق بین‌الملل. ترجمه اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری. تهران: مجد، 1389.
 
منابع خارجی
1. Additional Protocol to the Constitutive Treaty of UNASUR on Commitment to Democracy of November 26, 2010.
2. Allen, Nick, “The Union of South American Nations, the OAS and suramerica”, ILS Journal of International Law, 2010, vol.1, No.1.
3. Avezov, Xenia, “The New Geopolitics of Peace Operations: A Dialogue with Emerging Powers, South America Regional Dialogue”, SIPRI Workshop Report, Brasília, November 2012.
4. De Wet, Erika, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Volume 3 in the series (Studies in International Law), Portland (Oregon), Hart Publishing, 2004.
5. Esteban Ochoa T., Andres, “The UN and the OAS: There is a choice to be made”, 2009, available at: http://www.coha.org/the-un-and-the-oas-there-is-a-choice-to-be-made/
Hettne, Bjbrn and Soderbaum, Fredrik, The UN and Regional Organizations in Global Security: Competing or Complementary Logics?, Global Governance, 2006, no.12. 6.
6. K. Henrikson, Alan, The United Nations and Regional Organizations: “King-Links” of a “Global Chain”, Duke Journal of Comparative & International Law, 1996-1997, vol. 7: 35.
7. Karina Fiezzoni, Silvia, “The Challenge of UNASUR Member Countries to Replace ICSID Arbitration:, Beijing Law Review, 2011, no. 2.
8. O. Wilcox, Francis, “Regionalism and the United Nations”, International Organization, 1965, vol.19, no. 3.
9. Organization of American States charter, 1948.
10. Pellet, Alain, “Union Européenne et Droit International”, En: l’honneur de Patrick Daillier, Paris: CEDIN, 2012.
11. Sánchez, Alex, The South American Defense Council, UNASUR, The Latin American Military And The Region’s Political Process, 2008, Available at:
Shifter, Michael, “The Shifting Landscape of Latin American Regionalism”, Current History: A Journal of Contemporary Affairs, 2012, vol. 111, no. 742.
12. Statute of UNASUR South American Defense Council, 2008.
13. UN documents, General assembly resolution, Letter dated 6 May 2010 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Argentina to the United Nations addressed to the Secretary-General, A/64/781, 2010.
14. UN Documents, Security Council resolution 1631 on cooperation between the UN and regional and subregional organizations in maintaining international peace and security, S/RES/1631, 2005.
 
منابع اینترنتی
 
UNASUR Constitute treaty, 2008.
1.http://www.laht.com/article.asp?CategoryId=12394&ArticleId=329400
2. http://www.un.org/apps/news/printnewsAr.asp?nid=16263
3.http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/newoperation.shtml
4. http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/past.shtml
5. http://www.un.org/en/sc/members/elected.shtml
6. http://www.venezuelanalysis.com/news/6477
7. http://unasuroutlook.org/index.php/unasur-create-the-south-american-defense-college-to-train-military-members/
8.http://WWW.Coha.Org/The-South-American-Defense-Council-Unasur-The-Latin-American-Military-And-The-Region%E2%80%99s-Political-Process/
9. ICJ, Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo, (Republic of Guinea V. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 November 2010.