دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار 1394، صفحه 1-222 
5. نظام نرم افزارهای متن باز

صفحه 93-110

سیّدمحسن طلوع؛ جعفر نظام الملکی


8. ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر

صفحه 155-174

سیّدیاسر ضیایی؛ صادق جعفرزاده درابی