حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی ـ اُُکراین (2009)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سوم فوریه 2009 دیوان بین‌المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی ـ اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه‌های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح‌کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bright Law in the Black Sea: Flexibility and Predictability of Maritime Delimitations Criteria in the ICJ's Decision on Romania/Ukrain (2009)

نویسنده [English]

  • jamshid Mazaheri
چکیده [English]

On 3 February 2009, international court of justice rendered its judgment on the merits in the case concerning maritime delimitation in the black sea between Romania and Ukraine. The judgment of the court is important in some aspects concerning three stages of structure of the establishment of the maritime boundary, interpretation of articles 74 and 83 of UNCLS by the court, new direction of the court toward the corrective-equity approach and finally legal situation of Serpent‘s island and the interpretation of article 121(3) of UNCLS by ICJ. This article provides detailed analyses of the mentioned issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law of the Sea
  • International Court of Justice
  • 1982 Convention
  • Maritime Delimitation
  • Equity
  • Black Sea
منابع فارسی
1. رابین، چرچیل و آلن لو. حقوق بین‌الملل دریاها. ترجمه بهمن آقایی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1367.
2. بلز، چیکایا. چکیده رویه قضایی در حقوق بین‌المللی عمومی. ترجمه همایون حبیبی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.
3. ضیایی بیگدلی، محمدرضا و همکاران. آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1378.
4. ناظمی، مهرداد. «دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه‌های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله حقوقی بین‌المللی 26 و 27 (1381): 147-348.
5. پورنوری، منصور. حقوق بین‌الملل دریاها. ج اول. تهران: مهد حقوق، 1383.
6. میرعباسی، سیّدباقر و رضوان باقرزاده.«نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی». فصلنامه حقوق دوره 40 (2)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (1389): 345-364.
7. حبیبی، حبیب‌الله. «نقش اصل انصاف در کنوانسیون حقوق دریاها». مجله پیام دریا 128 (1383): 84-85.
8. امینی، اعظم. مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک. مجله حقوقی بین‌المللی 42 (1389): 191-206.
 
 
منابع لاتین
1. Akhurst, Michael. Equity and general priciles of Law, (1976) 47 B.Y.I.L.801, at 809.
2. Charney, Jonathan. progress in international maritime boundary delimition law, AJIL, Vol.88, 1994
3. Dyke, Jon M.Van. The Romania V.Ukraine Decision and its effect on east Asian maritime delimitations, Ocean and coastal Law Journal, Vol. 15,2010
4. Dyke, Jon M.Van. The Romania V.Ukraine Decision and its effect on east Asian maritime delimitations, Ocean and coastal Law Journal, Vol.15, 2010.
5. Elferic, Alex Oude. Maritime delimitation in the Black Sea (Romania V.UK raine),1, available at www.haguejustice portal.
6. Guillaume, Gilbert. speech to the sixth committee of G.A. of the UN (oct.31, 2001) available at http://www.icj-cij.org/icj www/ipress 60m/ iprstats.htm.
7. دیوان بین المللی دادگستری Reports (1969).
8. دیوان بین المللی دادگستری Reports (1982).
9. دیوان بین المللی دادگستری Reports (2009).
10. Jiuyong, Shi. Maritime delimation in Jurisprudence of the ICJ, Chineese Journal of International Law (2010).
11. Kaya, Stuart, lessons learned from the gulf of main case: the development of maritime boundary delimitation jurisprudence since UNCLOS III, ocean and 12. Coastal law journal, Vol.73, 2008.
13. Kwiatkowska, Barbara. Decisions of the world court Relevant to the UN convention on the law of the sea a reference guide, published by Kluwer law international, the Hague/london/ Newyork, 2002.
14. Kwiatkowska, Barbara. Equitable maritime boundary delimitation, fifty years of International court of justice, essays in honoor of Sir Robert Jennings.
15. Lagoni, Rainer & Daniel Vignes, Maritime delimitation. publications ocean development, Vol.53, Martinus Nijhoff publishers, 2006.
16. Lathrop, coalter G, Teritorial and maritime dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea, the American Journal of international law, Vol. 102, No.1, Jan.2008.
17. Leiden Journal of International Law, Vol. 14, 2001.
18. Malcolm, D .Evans. Maritime Delimitation and Expanding Categories of Relevant Circumstances, the International and comparative law Quarterly, Vol. 40, No.1 (Jun, 1991).
19. Malcolm, D.Evans.The maritime Delimitation Between Eritrea and Yemen,
Memorial submitted by Romani, vol I, 19 August 2005.
20. Nugzar, Dundua. Delimitation of maritime boundaries between adjacent states, United Nation, Nippon Foundation Fellow, 2006-2007.
21. Nuno sergio margques Antunes, the 1999 Eritrea-Yemen Maritime delimitation award and the development of International Law, ICLQ, Vol.50, April 2001.
22. Tanaka, Yoshifumi, Reflections on maritime delimitation in the Cameroon/Nigeria case, ICLQ, Vol.53, April 2004
23. Verani, Andre, Dividing the sea: the 1982 Law of the sea convention, maritime case law and the current Dispute between Guyana and suriname, Gonzaga Journal of international law, Vol.48 (2005).
24. Yoshifumi, Tanaka. predictability and flexibility in the law of maritime delimitation, Hart Publishing, 2006.
25. Yoshifumi, Tanaka. Reflection on Maritime Delimitation in the Romani/Ukrain case Before the ICJ, NILR, 2009.
26. Yoshifumi, Tanaka. Reflections on maritime delimitation in the Qatar/Bahrain case, ICLQ, Vol.52, January, 2003.