نظام نرم افزارهای متن باز

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم.

چکیده

نظام متن باز رویکردی استبرای حمایت از توسعه و گسترش آزاد نرم‌افزارها که در پایان دهه 1990 در واکنش به ایجاد انحصار در زمینه تولید نرم‌افزار در تقابل با نظام مالکیت فکری مطرح شد. انتقال آزاد کدمبدأ همراه با نرم‌افزار و امکان توزیع، اصلاح و بازتوزیع آزادانه نسخه اصلاح شده از اصول اساسی این رویکرد است. اصول ده‌گانه حاکم بر نظام متن باز در تقابل با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوق مالکیت فکری قرار دارد. لیسانس‌های دانشگاهی، متقابل و استاندارد از پُرکاربردترین لیسانس‌های متن بازند. امکان بهره‌برداری تجاری از نرم‌افزار در قالب لیسانس‌های متن باز در اصول رویکرد متن باز پیش‌بینی شده است. مزایای نظام متن باز در زمینه حمایت از نرم‌افزارها، اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر اصول متن باز را ضروری می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open source software system

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohsen Tolou 1
  • Jafar Nezamolmolki 2
1
2
چکیده [English]

The open source system is an approach towards free development and expansion of softwares. By the end of 1990s, in reaction to creation of monopoly in software production by the intellectual property system, this approach came into existence. Free transfer of source code along with its software and the possibility of free reproduction, distribution, modification and redistribution of the modified version are among the basic principles of this approach. The ten principles of open source system are in contrast with the principles governing intellectual property system. Academic licenses, reciprocal and standard, are the most widely used open source licenses. Another principle is the option of software commercial exploitation by way of open source licenses. According to the advantages of open source system in protecting softwares, it is required some modifications in intellectual property principles affected by open source roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open source
  • Intellectual Property
  • Systems
  • source code
  • license JEL classification: K39
  • L86
  • O34
منابع فارسی
1.  اسدزاده، سیمین. «نظام حقوقی نرم‌افزارهای متن باز در حقوق مالکیت فکری». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشکده حقوق علامه طباطبایی،1391.
2. انصاری، باقر. آزادی اطلاعات.تهران: نشر دادگستر، 1387.
3. انصاری، باقر. سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم. تهران: سمت، 1387.
4. حسنوی، رضا و داریوش فرسایی. فرهنگ تشریحی کامپوتر میکروسافت. تهران: نشر دانشیار، چاپ هفتم، 1389.
5. زرکلام، ستار. حقوق مالکیت ادبی و هنری. تهران: سمت، 1387.
6. صابری، روح‌الله.قراردادهای لیسانس. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق شهردانش، 1387.
7. صادقی نشاط، امیر.حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری. تهران: نشر میزان، چاپ دوم، 1389.
8. صفری، محسن و شهاب مشهدیان. قرارداد بهره برداری از علامت تجاری. تهران: جنگل، 1389.
9. میرحسینی، سیّدحسن. حقوق اختراعات. تهران: نشر میزان، 1387.
 
منابع لاتین
1. Andersen-Gotta, M; Ghinea, G; Bygstad, B, Why do commercial companies contribute to open source software? “,International Journal of Information Management 32 (2012) 106– 117, © 2011 Elsevier Ltd, (2011),p106-117.
2. Denson, W. D. “ THE SOURCE CODE ESCROW: A WORTHWHILE OR WORTHLESS INVESTMENT?, 2002-2003, http://heinonline.org. , (2002-2003), 1-16.
3. Dixon, R, Open Source Software Law, ARTECH HOUSE, INC. (2004).
4.  EINHORN .MICHAEL A. OpenSource and Innovative Copyright “,HeinOnline -- 22 IPL News, (2003-2004),30.
5.El-Kassas,s.On the Merits of the Open Source Model “ ,Department of Computer Science,The American University in Cairo, (2005), 1-10.
6. Feller J; Fitzgerald B;.Hissam Scott A; LakhaniKarim R, Perspectives on Free and Open Source Software,The MIT Press, © 2005 Massachusetts Institute of Technology, 2005.
7. Mandrusiak. L. BALANCING OPEN SOURCE PARADIGMS AND TRADITIONAL INTELLECTUAL PROPERTY MODELS TO OPTIMIZE INNOVATION, Hein Online, (2010-2011), 303.
8. Mann, Ronald J. COMMERCIALIZING OPEN SOURCE SOFTWARE: DO PROPERTY RIGHTS STILL MATTER? “, Harvard  Journal of Law & Technology Volume, USA. , (2006), 1-47.
9. Pearson, H. E.” OPEN SOURCE LICENCES, OPEN SOURCE — THE DEATH OF PROPRIETARY SYSTEMS?” Computer Law & Security Report, Elsevier Science Ltd, Vol. 16 no. 3. (2000), 151-156.
10. Pianon.A. “TRADE SECRET VS. OPEN SOURCE: AND THE WINNER IS ...”, Erasmus Law and Economics Review 1 , (2004), 47-75.
11. Rosen, L., Open Source Licensing, Software Freedom and Intellectual Property Law, Published by Prentice Hall Professional Technical Reference, 2004.
12. Shampton, W.,Open Source Licensing Models, The Implications of Using Open Source in the Enterprise, November 2009.
13. Story, A., Intellectual Property and Computer Software, Lecturer in Intellectual Property Law, University of Kent, United Kingdom/Copyright © ICTSD and UNCTAD, 2004.
14.Välimäki, M., A Practical Approach to the Problem of Open Source and Software Patents, LL.M., University Lecturer, Helsinki University of Technology, 2004.
15.Von Krogh, G., von Hippe, E.Special issue on open source software development “, Institute of Management, University of St. Gallen, Dufourstrasse 48, St. Gallen CH-9010, Switzerlandb Sloan School of Management, MIT,50 Memorial Drive, Cambridge, MA 02139, USA, (2003),150-155.
16. WIPO, INTELLECTUAL PROPERTY ON THE INTERNET: A SURVEY OF ISSUES http://ecommerce.wipo.int, (2002).
17. Yildirim,N; Ansal, H, Fore sighting FLOSS(free/libre/open source software)from a developing country perspective “: The case of Turkey, & 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved. Technovation 31 (2011), (2011), 666–678.
پایگاههای داده:
1. http://eu.conecta.it/paper/Perceived_disadvantages_ope.html, last visit 2013/07/01
2. http://www.softwarelicenses.org/p1_proprietary.php, last visit 2013
3. http://treaties.un.org/untc/Pages/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English. pdf
4. http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html last visit 2013
5. http://timjimnetworktech.wikidot.com/advantages-disadvantages-of-open-source last visit 2013
6. http://blog.ecomsolutions.net/2007/12/18/disadvantages-of-open-source-software/ last visit 2013/07/05
7. www.opensource.org, last visit 2013
8. http://opensource.org/faq#copyleft last visit 2014/01/09
9. http://www.maketecheasier.com/open-source-vs-proprietary-license/ last visit 2014/01/09
10. http://eu.conecta.it/paper/Perceived_disadvantages_ope.html
11. http://www.softwarelicenses.org/p1_proprietary.php
12. http://treaties.un.org/untc/Pages/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf
 13. http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
14. http://timjimnetworktech.wikidot.com/advantages-disadvantages-of-open-source
15. http://blog.ecomsolutions.net/2007/12/18/disadvantages-of-open-source-software/