معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

حقوق بشر به عنوان یکی از مسائل و دغدغه‌های مهم جهانی امری است که باید حوزه و چارچوبی دقیق و مشخص داشته باشد تا از ابهام و ایهام در مرحله اِعمال آن جلوگیری شود. تعیین دقیق این حوزه با تبیین مفاهیم تحدیدکننده حقوق بشرامکان‌پذیر است؛ بنابراین باید این مفاهیم مشخص شوند و معیارهای آنها تعیین گردد. در یک نگاه کلی حق در دو سطح درونی و بیرونی مورد تحدید قرار می‌گیرد؛ سطح درونی به واقع همنشینی حق‌ها با یکدیگر است که منجر به تحدید می‌گردد و سطح بیرونی برخورد حق با اقتضائات حداکثری عدالت یا به عبارتی مصلحت عمومی است که منتهی به محدودیت می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تبیین سطح درونی، عدم کفایت آن را به عنوان معیار تحدید مشخص نماید و معیارهای لازم برای سطح بیرونی تحدید حقوق و آزادی‌های بشر را به دست دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for Limiting Human Rights and Liberties

نویسنده [English]

  • Yalda Khosravi
چکیده [English]

Human rights are one of the world’s most important concerns that their limiting must be precise to avoid being vague in appliance. Setting these boundaries are only possible if we clarify the criteria for limiting human rights precisely. In a general look we have two stage of limiting: inner limiting and outer limiting; on stage of inner limiting rights have conflicts with each other and must be compatible with each other, on stage of outer limiting rights have conflicts with things that are known as public interest that would cause limiting of rights. This research is written with the intent to demonstrate that inner limiting is not the only stage of limiting and to give precise criteria for outer limiting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • Human rights
  • inner limiting
  • outer limiting
  • public interest
منابع فارسی
1. استاینر، هیلل. «مفهوم عدالت». ترجمه محمد راسخ، مجله مجلس و پژوهش 38 (1382): 11-40.
2. بوزان، باری. مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
3. بیات کمیتکی، مهناز. «ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران». پایان‌نامه کارشناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1385.
4. بیکس، برایان. فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه محمد راسخ. تهران: نشرنی، 1389.
5. جونز، پیتر. حقوق. ترجمه سیدرضا حسینی. تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.
6. حسینی، سیّدعلی. نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام. قم: سلوک جوان، 1386.
7. دلاکامپانی، کریستیان. فلسفه سیاست در جهان معاصر. ترجمه بزرگ نادرزاد. تهران: هرمس، 1382.
8. دورکین، رونالد. «حق چون برگ برنده». ترجمه محمد راسخ، مجله نامه مفید 29 (1381): 53-76.
9. راسخ، محمد. حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش). تهران: طرح نو، چاپ سوم. 1387.
10. راسخ، محمد. «نظریه حق». فصلنامه باروری و ناباروری 41 (1388): 299-316.
11. راسخ، محمد. «حق و تکلیف در عصر قدیم و جدید». مجله بازتاب اندیشه 33 (1381): 702-713.
12. فریمن، مایکل. حقوق بشر. ترجمه محمد کیوانفر. تهران: هرمس و ناقد، 1387.
13. قاری سیّدفاطمی، سیّدمحمد. حقوق بشر در جهان معاصر [ویرایش دوم]. تهران: شهر دانش، 1388.
14. کوئینتن، آنتونی. فلسفه سیاسی. ترجمه مرتضی اسعدی. تهران: به‌آور، 1374.
15. ماندل، رابرت. چهره متغیر امنیت ملی. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، 1379.16.
16. نراقی، آرش. اخلاق حقوق بشر. تهران: نشر نگاه معاصر، 1388.
17. والدرون، جرمی. «فلسفه حق». ترجمه محمد راسخ، نامه مفید 21 (1379): 93-118.
18. هارت، هربرت. آزادی، اخلاق، قانون، (درآمدی بر فلسفة حقوق کیفری و عمومی). ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، 1388.
 
منابع خارجی
- Books:
1. Steiner, Henry J. and Alston, Philip. International Human Rights In context. 2nd Ed. New York: Oxford University Press, 2000.
2. Steiner, Hillel. An Essay on Rights. U.K.: Blackwell publishers, 1994.
 
- Articles:
1. Dworkin, Ronald. “The Threat to Patriotism”.The New York Review of Books (2002), accessed April 07, 2011, http://www.nybooks.com/articles/15145.
2. Men, Jing. “Between Human Rights and Sovereignty”. European Law Journal Vol. 17, No. 4(July 2011).