جرایم بین المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون‌های حقوق بشری اظهار داشته‌اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل‌زدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بین‌المللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بین‌المللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه‌های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می‌توانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از این‌رو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیت‌های موجود در نظام قضایی حقوق بین‌الملل برای مبارزه با این گروه تروریستی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISIS’s International Criminal inlight of Criminal Justice

نویسنده [English]

  • Armin Talaat
چکیده [English]

ISIS has committed many crimes in Syria and Iraq. Some of human rights commissions and entities have stated that the terrorist group (ISIS) with inhuman and heinous acts including murder, extermination, slavery, deportation or forcible transfer, torture, grave breaches of the Geneva Conventions and other rules of international humanitarian law, and destroy all or part of a national, ethnical, racial or religious group, has committed crimes against humanity, war crimes and genocide This crime is a clear example of international crimes. The fight against the perpetrators and instigators of such crimes entails criminal justice, which aims to prosecute and punish the perpetrators. With regard to international crimes committed by ISIS, nationals and international courts are competent to hearing (On the one side, nationals’ court on the basis of universal jurisdiction principle can prosecute and punish the perpetrators, on the other side, under some of conditions, international criminal court could exercise its jurisdiction on the crimes). Hence, this paper firstly describes the crimes committed by ISIS, and then deal with the capacity of the international justice system to combat the terrorist group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes against humanity
  • War Crimes and Genocide
  • Criminal Justice
  • Nationals Courts
  • International Criminal Court
منابع فارسی
1. اردبیلی محمدعلی. «کشتار جمعی». مجله حقوقی 11 (1368): 33-73.
2. بیگ‌زاده، ابراهیم. «بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات بر ضد بشریت». مجله تحقیقات حقوقی 21 و 22 (1376): 69-104.
3. حدادی مهدی. «بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق). فصلنامه اندیشه‌های حقوقی یازدهم (1385): 99-128.
4. خلیلیان سیّدخلیل. دیوان بین‌المللی کیفری در یک نگاه و اساسنامه آن. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392.
5. زمانی سیّدقاسم و هاله حسینی اکبرنژاد. «اصل صلاحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین‌المللی». مجله پژوهش حقوق و سیاست 26 (1388): 203-242.
6. صادقی، میرمحمد. «اساسنامه محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا در یک نگاه». ماهنامه دادرسی هفتم (1377): 20-21.
7. عزیزی، ستار. «عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویة دادگاه‌های ویژه بین‌المللی کیفری. مجله حقوقی 36 (1386): 9-35.
8. گرهارد، ورله. «جنایات علیه بشریت در حقوق بین‌الملل معاصر». ترجمه امیرساعد وکیل. مجله حقوقی بین‌المللی 39 (1387): 59-101.
9. گلدستن، ریچارد. «ارزیابی کار دیوان‌های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسلاوی سابق و رواندا». ترجمه رضا پاکدامن. مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی 153 و 154 (1379): 138-145.
10. مجتهدزاده پیروز، احمدی‌پور، زهرا و طهمورث حیدری موصلو. «تبیین ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی از سال 1992 میلادی. فصلنامه ژئوپلیتیک اول (1391): 42-81.
11. میری، حمید و همایون مافی. «بررسی نقش دادگاه‌های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایتکاران نسل‌کشی 1994». مجله حقوق خصوصی پانزدهم (1388): 161- 191.
 
 
منابع خارجی
- English books
1. Anthony, Aust, Handbook of International Law, Cambridge, 2010.
2. Christopher, K, Lamont, International Criminal Justice and the Politics of Compliance, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2010.
3. Malcolm. N, Shaw, International law, 6ed, Cambridge university press, 2011.
4. Larry, Siegel. J and John L. Worrall, Introduction to Criminal Justice, Thirteenth Edition, Belmont, Wadsworth, 2012.
 
- English Articles
1. Adams, Simon, “Libya and Responsibility to Protect”, Global Centre for the Responsibility to Protect 3, November (2012).
2. Amitis, Khojasteh, “Qestions & Answers on the ICC and Universal Jurisdiction,” the American Non-Governmental Organizations Coalition for the International Criminal Court, 28 June 2007.
3. Laura. A, Dickinson, “The Relationship between Hybrid Courts and International Courts: The Case of Kosovo”, New England Law Review 37 (2003): 1059- 1072.
4. Mia, Swart, Judicial Lawmaking at the ad hoc Tribunals: The Creative Use of the Sources of International Law and “Adventurous Interpretation”, ZaöRV 70 (2010): 459- 486.
5. Scharf Michae. P and Margaux Day, “The ad hoc International Criminal Tribunals Launching a new era of accountability”, Handbook of International Criminal Law, New York, Routledge (2011): 51-67.
6. Scheffer, David, “The International Criminal Court”, Handbook of International Criminal Law, New York, Routledge (2011): 67-85.
 
- Reports
1. A/HRC/27/60, “Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic”, 13 August 2014.
2. Amnesty International, “Ethnic Cleansing on a Historic Scale: Islamic State’s Systematic in Northern Iraq”, London, 2014.
3. Amnesty International, “Rule of Fear: ISIS Abuses in Detention in Northern Syria”, 19 December 2013.
4. “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,” Rule of Terror: Living under ISIS in Syria, 14 November 2014.
5. “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,” Rule of Terror: Living under ISIS in Syria, 14 November 2014.
6. Start Fact Sheet, “the evolution of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL): Relationships 2004-2014,” June 2014.
7. UN Assistant Secretary-General for Human Rights, “Tragedy of even greater proportions in Iraq should be urgently prevented”, 20 October 2014.
8. UN High Commissioner for Human Rights, “Pillay condemns series of “cold-blooded” executions in Iraq”, Geneva (16 June 2014).
9. United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July – 10 September 2014”, summery I.
 
- Documents
1. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), ICJ Report 2002 (14 February 2002).
2. Rome Statute of the International Criminal Court.
3. Second Additional Protocol of the Geneva Conventions of 12 August 1949
4. Separate Opinion of Judge Koroma on Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium).
5. UN Doc, S/RES/955 (1994), 8 November 1994.
6. UN DOC, S/RES/2170.
7. UNHCR, UNHCR Position on Returns to Iraq, October 2014.