چالش‌های فراروی نقض موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری.

چکیده

نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه‌های تحت پوشش را با تفاهم‌نامه حل اختلاف، درهم تنیده که این امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآیند اجباری از مشورت، داوری، استیناف و اجرای مؤثر درآورده که مآلاً هدف آن‌ها، امحاء تخلف بدون صرف هزینه و عدم ایراد لطمه به روابط تجاری اعضاء است. سازمان با وجود تمام پیشرفت‌های حاصله، نقایصی را نیز در نظام حقوقی خویش تحمل می‌نماید که برخی مفسران از این امر، تحت عنوان «بحران مشروعیت» یاد نموده‌اند. ازاین منظر، چالش‌هایی اساسی پیش‌روی سازمان وجود دارد؛ از قبیل جهانشمولی سازمان و مشکل در یکپارچه‌سازی آزادسازی تجارت، فرسایش اصل عدم تبعیض، حاکمیت محوری دولت‌های عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگی لازم با سازمان‌های بین‌الدولی، عدم شفافیت در تعامل با جامعه مدنی، نقایص نظام حل اختلاف، هندسه تغییرپذیر و ناپایدار، آثار منبعث از تصمیم‌گیری‌های نهادین، ملاحظات سیاسی، آیین‌های بعضاً غیرمؤثر و نقش ضعیف مدیرکل سازمان. همچنین به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامه‌ها، مشکلاتی نیز دامنگیر اعضاء و ارکان سازمان می‌شود که از یکسو به روابط معاهداتی اعضاء با یکدیگر، صدمه وارد می‌سازند و از سوی دیگر، بر کارکرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنین بر شیوه‌های جبران تأثیر مستقیم دارند. فلذا تحلیل چالش‌های ناشی از نقض موافقتنامه‌ها، موضوع اصلی تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violation of the World Trade Organization's Agreements: Challengs Ahead

نویسنده [English]

  • Mojtaba Morovvat
چکیده [English]

WTO law links covered agreements with Dispute settlement Understanding rules. This matter makes the member commitments to compulsory process of negotiation, arbitration, appeal and effective enforcement that ultimately their goals are elimination of violation without costs and damage to the trade relations. With regard to all WTO achievements, rather there are some obstacles in WTO laws, so that some scholars have mentioned them as a (legitimacy crisis). in this view there are some fundamental challenges for World Trade organization; such as, WTO universality and the problem of integrating trade liberalization, erosion in the non-discriminations principle, state sovereignty base of members, lacking Solidarity and coordination with governmental organizations, lacking transparency in relation with Civil society, deficits in the dispute settlement system, unstable and mutable from, effects arising from official Decision making, political Considerations, some process that are Occasionally ineffective and the weak role of WTO director general. Furthermore when Agreements are violated, in particular, it has some challenges between members and WTO Organs that damages contractual relations between members. The violation has direct effect on WTO favorable function and compensation. Therefore in this article analyzing challenges arising from violation of the WTO agreements is the main debate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Trade Organization
  • nullification or impairment of benefits
  • Covered agreements
  • Dispute Settlement
امیدبخش، اسفندیار، و سایرین.سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها (مجموعه آ‌موزشی). چاپ اول. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۵.
بزرگی، وحید. درآمدی بر سازمان جهانی تجارت. چاپ دوم. تهران: قومس، ۱۳۹۰.
ساترلند، پیتر. آینده سازمان جهانی تجارت: نگرش اقتصادی. چاپ اول. ترجمه وحید بزرگی و سایرین. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۶.
فورگیز، اریک کانال. حل‌وفصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت. چاپ اول. ترجمه بهزاد ساعدی بناب. تهران: مجد، ۱۳۸۷.
لونفلد، آندریاس اف. حقوق بین‌الملل اقتصادی. چاپ اول. ترجمه محمد حبیبی مجنده. تهران: جنگل، ۱۳۹۰.
Books
Arup, Christopher. The New World Trade Organization Agreements, Globalizing Law Through Services and Intellectual Property. First edition. UK: Cambridge University Press, 2000.
Bartels, Lorand, and Federico Ortino. Editors. Regional Trade Agreements and the WTO Legal System. First Edition. New York: Oxford University Press, 2006.
Daniels, Jacqueline P. Disputed WTO cases involving the United States. First Edition. New York: Nova Science Publishers, 2010.
French, Duncan, Matthew Saul, and Nigel D. White. Editors. International Law and Dispute Settlement: New Problems and Techniques. First Edition. Oxford: Hart Publishing, 2010.
Huerta-Goldman, Jorge Alberto. Mexico in the WTO and NAFTA: litigating international trade disputes. Austin: Wolters Kluwer Law & Business, 2010.
Islam, M. Rafiqul. International Trade Law of WTO. First Edition. Australia: Oxford University Press, 2006.
Jackson, John Howard. Sovereignty, the WTO, and Changing fundamentals of International law. First Edition. New York: Cambridge University Press, 2006.
Kuijper, Pieter-Jan, ‘Does the World Trade Organization Prohibit Retorsions and Reprisals? Legitimate ‘Contracting Out’ or ‘Clinical Isolation’ Again?’ In Merit E. Janow and others. Editors. The WTO: Governance, Dispute Settlement & Developing Countries. First Edition. New York: Juris Publishing, 2008.
Mavroidis, Petros C. Trade in Goods: the GATT and the other Agreements Regulating Trade in Goods. First Edition. New York: Oxford University Press, 2008.
Petersmann, Ernst-Ulrich, The GATT/WTO dispute settlement system: international law, international organizations, and dispute settlement. First Edition. Boston: Kluwer Law Internationl, 1997.
Qureshi. Asif H. Interpreting WTO Agreements; Problems and Perspectives. First Edition. New York: Cambridge University Press, 2006.
Steger, Debra P. "The Struggle for Legitimacy in the WTO." In Debra P. Steger. Peace Through Trade: Building the WTO. First Edition. London: Cameron May Ltd, 2004.
Trebilcock, Michael J. and Robert Howse. The Reglation of International Trade. Second Edition. UK: Routledge, 1999.
Journals
Choi, Won-Mog. "Legal Problems of Making Regional Trade Agreements with Non-WTO-Member States." Journal of International Economic Law 8: 4 (2005)
Foster, George K. "Opposing Forces in a Revolution in International Patent Protection: The U.S. and India in the Uruguay Round and Its Aftermath." University of California Journal of International Law and Foreign Affairs 3 (1998)
Jackson, John H. "The WTO 'Constitution' and Proposed Reforms: Seven 'Mantras' Revisited." Journal of International Economic Law. 4: 1 (2001)
Larouer Christophe,WTO Non-Violation Complaints:A Misunderstood Remedy in the WTO Dispute Settlement System, Netherlands Int. Law Review, 53, (2006)
Leitner Kara  and Lester Simon , ’WTO Dispute Settlement 1995–2010—A Statistical Analysis’, Journal of International Economic Law,14 (2011)
Marceau Gabrielle  and Wyatt Julian,’’Dispute Settlement Regimes Intermingled: Regional Trade Agreements and the WTO’’, Jnl of Int. Dispute Settlement, 1 (2010)
Mercurio Bryan “Improving Dispute Settlement in the World Trade Organization:The Dispute Settlement Understanding Review – Making It Work?” JWT, 38(5) (2004)
Steger Debra P., THE FUTURE OF THE WTO: THE CASE FOR INSTITUTIONAL REFORM, Journal of International Economic Law 12(4) (2009)
Townsend David J.  and Charnovitz Steve , Preventing Opportunistic Uncompliance by WTO Members, J Int. Economic Law 14(2) (2011)
Other resources
Limenta Michelle Engel, Non-Compliance in WTO Disput Settlement: Assessing the Effectiveness of WTO Retaliation from Its Purpuse(s), PHD Thesis ,Victoria University of Wellington , 2011.
Peter Sutherland and others, “The Future of WTO; Addressing Institutional challenges in the new Millennium”, Switzerland, Report by the consultative Board, 2004.
Report of the First Warwick Commission, The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward?, UK ,University of Warwick, 2007.
Report, The WTO, Developing Countries and the Doha Agenda: Prospects and Challenges for Trade-Led Growth, Basudeb Guha-Khasnobis ed., 2004.
Dispute Settlement: DS 267, United States-Subsidies on Upland Cotton, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm,Last visited on 1 March 2013
World Trade Organization,’’dispute settlement,’’ accessed March 29, 2014, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c4s2p1_e.htmMay 2013
Macmillandictionary, ‘Nulification’, last visited March 24, 2014 , http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/nullify.html.
WTO, Nulification or Impairment , last visited July 2, 2013, http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/nullification_and_impairment_e.htm.