دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، آذر 1392، صفحه 1-222