دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 1-222