دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 1-234 
آنچه از نظام آموزشی حقوق در انگلستان آموختم

صفحه 215-233

ضحی عبدالعلی‌زاده؛ ستاره ساعدی عراقی