دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 1-234 
2. در جست‌وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی

صفحه 41-86

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


8. آنچه از نظام آموزشی حقوق در انگلستان آموختم

صفحه 215-233

ضحی عبدالعلی‌زاده؛ ستاره ساعدی عراقی