بررسی ماهیت قتل‌های ناموسی و رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل (دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده

قتل‌های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می‌شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانوادۀ خود مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و غیره. قتل‌های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می‌شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل‌های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین‌الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of Honor Killings and approach of the Human Rights System towards them

نویسنده [English]

  • Soheyla Ebrahimi Looyeh
چکیده [English]

An honor killing is the homicide of a female member of a family by other male members of the same family, due to the belief of the perpetrators that the victim has brought dishonor upon the family. The perceived dishonor is normally the result of one of the following behaviors: refusing to enter into an arranged marriage, being the victim of a sexual assault, seeking a divorce, etc. Honor killings are labeled as a kind of violence against women. The first step to eliminate honor killings is to identify their nature as to three factors of gender, culture and religion. The study of England’s judicial precedents indicate that to consider so-called honor killings as a gender based violence would amount to a better protection of women. The augmentation in the rate of honor killings has invoked the international human rights system to respond. The 2002 UN resolution on the fight against honor killings could be mentioned as an example. Iran has also encountered the same issue for years. This justifies a brief study of Iran’s criminal justice system towards honor killings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • honor killing
  • honor
  • sex
  • culture
  • Violence
بختیارنژاد، پروین. فاجعه خاموش (قتل‌های ناموسی). 1388.
کاظمی سرکانه، سیدجواد. «قتل‌های ناموسی و چالش‌های فراروی آن.» فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی 21.
وسمقی، صدیقه. «از نادرست تا نادرست‌تر، ازعمل ناصواب تا قتل ناموسی.» چشم‌انداز ایران (1389).
Chesler, Phyllis.” worldwide Trends in Honor Killings”, Middle East Quarterly, 2010. Vol 17.
E.king.Diane. “The personal is patrilineal: Namus as sovereignty”, Global Studies in Culture and Power, 2008.
Fuchs Epstein, Cynthia.” Death by Gender”. Dissent, spring 2010.
Hester,Maria. “Future Trends and Developments: Violence against Women in Europe and East Asia”, Sagepublications,2004.
Husseini,Rana. “Murder in the Name of Honour”. Oneworld Publications,2009.
Reddy Rupa. “Gender, culture and law: Approachs to “honour Crimes” in the UK.”, Springer Science+Business Media B.V, 2008.
Reimers, Eva. “Representations of an honor killing”. Feminists Media Studies, 2007.
Tripathi, Anushree and Yadow, Supriya. For the Sake of honour, but whose honour? “honour crimes” against women. Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 2007.
Turmusani, Majid. Disabled women in Islam. Journal of Religion, Disability & Health, 2001.
اسناد
A/Res/48/104, Declaration on the Elimination of Violence against Women, 20 December 1993.
A/Res/55/66, Working towards the Elimination of Crimes against Women Committed in the Name of Honor, 2 July 2002.
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), General Assembly, 18 December 1979.
Home>Journals>Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law>Volume 5: Issue 2>For the Sake of Honour: But Whose Honour? "Honour Crimes" Against Women image of Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, Brill, (Authors: Anushree Tripathi; Supriya Yadav Source: Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, Volume 5, Issue 2, pages 63 – 78 Subjects: Human Rights & Humanitarian Law, Publication Year: 2004,  DOI: 10.1163/157181504774852050, ISSN: 1388-1906, E-ISSN: 1571-8158.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), General Assembly, 16 December 1996.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR), General Assembly, 10 December 1948.