مسؤولیت بین‌المللی دولت ناشی از حملات سایبری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد مرکز

چکیده

حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه‌های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است. حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های اساسی یک دولت از جمله سیستم بانکی،‌ انرژی و حمل و نقل عمومی که به شبکه رایانه‌ای متصل هستند صورت می‌پذیرد. حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز یا توسل به زور محسوب نشوند می‌تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت یک تخلف بین‌المللی تلقی شود. در صورت انتساب این تخلف بین‌المللی به دولت طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت امکانپذیر خواهد بود. حمله سایبری توسط افراد خصوصی در صورتی که در استخدام دولت یا تحت کنترل دولت باشند به دولت منتسب می‌شود و حمله سایبری با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تا جایی که در چارچوب اقتدارعمومی یا تحت کنترل دولت عمل می‌کنند به دولت منتسب می‌شود. اعمال نظریه تقصیر در حملات سایبری موجب می‌شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری «مرتکب» حمله سایبری نیز شناسایی شود. در این صورت امکان جبران خسارت به روش‌های مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه،‌ پرداخت غرامت و جلب رضایت وجود خواهد داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Responsibility of State in Cyber Attacks

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaser Ziaee 1
  • Mona KhalilZadeh 2
1
2
چکیده [English]

Cyber attacks are recognized as a new form of cyber interventions. Cyber attacks are targeting basic installations like governmental bank, energy, transportation systems which connected to cyber networks. Although cyber attacks aren’t kinds of use of force, aggression or armed attack but they are kinds of intervention in internal affairs of State which are a breach of international law. A state would be responsible if the attack attributes to that State. Cyber attack can be done by individuals who are employed by State and by Internet Service Provider Companies in to extent which these cyber attacks are done in public authority of that state. In this way it is necessary that that Draft Convention on International Responsibility of State be amended in relation to cyber attack requirements. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber space
  • Cyber Attack
  • attribution of wrongful Act to a state
  • international responsibility
  • Compensation
ابراهیم گل، علیرضا.‌ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسؤولیت بین‌المللی دولت،‌ نشر شهر دانش،‌ 1388.
استون، هیک. حقوق بشر و اینترنت، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی و مهرناز بهراملو، نشر خرسندی، چاپ اول، 1386
اکهرست، مایکل. حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، چاپ اول، تهران: دفتر خدماتی حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران،1373.
انتظاری، علیرضا، و سید مصطفی محقق داماد، نقش اتلاف و تسبیب در مسؤولیت مدنی زیست محیطی، مجله مطالعات اسلامی، شماره 89، 1391.
ثریانی آذر، حسین. حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ اول،تهران: قوس،1382
جلالی فراهانی، امیر حسین. تروریسم سایبری، نشریه فقه و حقوق، شماره 10، 1385
خداقلی، زهرا. جرائم کامپیوتری، انتشارات آریان، چاپ اول، سال 1384
زمانی، سیدقاسم، و سید یاسر ضیایی، تعمیم نظام مسؤولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی؛با تأکید بر مسؤولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان، مجله حقوقی بین‌المللی، ‌شماره 45، 1391
سازمان ملل، نشریه بین‌المللی سیاست جنائی، ترجمه دبیر‌خانه شورای عالی انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه کشور، 1376
شاکل فورد، اسکات جِی. از جنگ هسته‌ای تا جنگ اینترنتی: مشابهت‌سازی حملات سایبری در حقوق بین‌الملل، ترجمه سید یاسر ضیایی،‌ قابل دسترسی در http://diplomatist.blogfa.com/post-145.aspx
ضیایی، یاسر. حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر،‌ مجله پژوهشهای حقوقی،‌ شماره 21، 1392.
م‍ورک‍ی‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍اد، محمود. پایان‌نامه جنگ اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385
A/RES/36/103, Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States 91st plenary meeting, 9 December 1981.
Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems, 28.I.2003, available at
Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Shanghai Cooperation Organization On Cooperation In The Field Of International Information Security, 61st Plenary Meeting (Dec. 2, 2008)
available at http://www.wired.com/politics/security/magazine/15-09/ff_estonia.
Barton Gellman, Cyber Attacks by al Qaeda Feared,Washington Post, 2002, available at http://ellen-bomer.com/Osama/Cyber-Attacks.html
Barton Gellman, Cyber Attacks by al Qaeda Feared; Terrorists at Threshold of Using Internet as Tool of Bloodshed, Experts Say, Washington Post, June 27, 2002, at A1.
Blog of the European Journal of International Law, The Tallinn Manual on the International Law applicable to Cyber Warfare, 2013, available at http://www.ejiltalk.org/the-tallinn-manual-on-the-international-law-applicable-to-cyber-warfare/
Cees Hamelink, Human Rights in Cyberspace, available at http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=283
Definition of Aggression, United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX).
Draft articles on Responsibility of States for Internationally wrongful Acts (2001)
Duncan B. Hollis, Why States Need an International Law for Information Operations, 11 Lewis & Clark Law Review. 1023, 1042 (2007).
Duncan B. Hollis, Why States Need an International Law for Information Operations, Lewis & Clark Law Review, No. 11, 2007, p.1042.
Elizabeth A. Martin, Dictionary of Law, Oxford University Press, sixth edition, 2006
Eneken Tikk, Kadri Kaska, Kristel Rünnimeri, Mari Kert, Anna-Maria Talihärm, Liis Vihul, Cyber Attacks Against Georgia Legal Lessons Identified, Tallinn: NATO Cooperative Cyber Defence Center of Exellence, 2008
Factory of Chorzow, Merits, 1928,P.C.I.J, Series A No.17, p.47
General Assembly Res. 3281, 1974.
Graham H. Todd, Armed attack in cyberspace: deterring asymmetric warfare with an asymmetric definition, Air Force Law Review, 2009
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/189.htm
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/jaoac-io.pdf U.S. Department of Defense Report.
http://www.rferl.org/content/Georgian_Government_Accuses_Russia_Of_Cyberwar/1190477.html
http://www.root-servers.org/
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/cyberwarfare-and-international-law-382.pdf
http://www.wired.com/dangerroom/2009/03/georgia-blames/
ICJ Rep. Congo v. Belgium, 2002, Dissenting Opinion by Judge Van Den Wyngaert, Para 36.
ICJ Rep. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua,1986
Joanna Kulesza, State responsibility for cyber‐attacks on international peace and security, Polish Yearbook of International Law, 2009, p. 150.
Kiran. Mohan. V., Terrorism And Asymmetric Warfare: State Responsibility For The Acts Of Non-State Entities Nicaragua, Tadic, And Beyond, Journal of the Institute of Justice and International Studies, 2008.
Lawrence T. Greenberg, Seymour E. Goodman, Kevin J. Soo Hoo, Information Warfare and International Law, Natl Defense Univ Pr, 1997.
Lech J. Janczewski, Andrew Michael Colarik, Cyber warfare and cyber terrorism, Idea Group Inc (IGI), 2008, p. xiv.
Libicki, Martin C., What is Information Warfare? (Washington, D.C.: National Defense University Press, 1995).
Marina Spinedi, State Responsibility v. Individual Responsibility for International Crimes: Tertium Non Datur?, European Journal of International Law, Vol. 13, No. 4, 2002
Matthew C. Waxman, Cyber-Attacks and the Use of Force: Back to the Future of Article 2(4), The Yale Journal Of International Law, Vol. 36, p.420.
Matthew C.Waxman, Cyber Attack And The Use of Force, Yale Journal of International Law, Vol. 36, 2011.
Michael P. Scharf, Universal Jurisdiction and the Crime of Aggression, Harvard International Law Journal, Vol. 53, 2012, p. 358.
More Than Firewalls: Three Challenges to American Cyber Security, Asymmetric Threat (Aug. 2011), available at http://asymmetricthreat.net/docs/ snapshot2011_08.pdf (citing Clarke’s definition); Understanding Cyber Warfare.
N. Shachtman, Top Georgian Official: Moscow Cyber Attacked Us – We Just Can’t Prove It, Wired Magazine, March 11, 2009,
Nikhil D'Souza, Cyber Warfare and State Responsibility: Developments in International Law, Working Paper, 2011, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1842984
Nils Melzer, Cyberwarfare and International Law, United Nations Institute for Disarmament Research, 2011, available at
Putin Warns Against Belittling War Effort, Radio Free Europe, May 9, 2007. Available at: http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/05/704c2d80-9c47-4151-ab76-
R.Synovitz, Georgian Government Accuses Russia Of Waging 'Cyberwarfare', Radio Free Europe, August 12, 2008,
Rex B. Hughes, NATO and Cyber Defence: Mission Accomplished?, ATLANTISCH PERSPECTIEF (Apr. 2009), available at http://www.atlcom.nl/site/english/nieuws/wp-content/Hughes.pdf
Ronald Heickero, Emerging Cyber Threats and Russian Views on Information Warfare and Information Operations, Swedish Defence Research Agency, Defence Analysis, 2010, available at http://www.foi.se
Santiago M. Villalpando, Attribution of Conduct to the State: How the Rules of State Responsibility may be Applied Within the WTO Dispute Settlement System, Journal of International Economic Law, 2002, 5(2)
Scott J. Shackelford, From Nuclear War To Net War: Analogizing Cyber Attacks In International Law, Berkeley Journal of International Law, Vol. 27, 2008
Sebastian Heselhaus, International Law and the Use of Force, in: A. Schwabach/A. Cockfield (Hrsg.), The Role of International Law and institutions, Kap. 1.36.1.7., in: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), EOLSS-Publishers under the auspices of UNESCO, Oxford, 2002.
Security Council Resolution 1368 (2001), 1703 (2006).
Swedish Defense University with preliminary conclusions on ‘Cyberattack against Georgia’, August 2008.
The Central Intelligence Agency (CIA) is an independent US Government agency responsible for providing national security intelligence to senior US policymakers.
The National Aeronautics and Space Administration (NASA) is the agency of the United States government that is responsible for the nation's civilian space program and for aeronautics and aerospace research.
The Prosecutor v. Duško Tadic, 1997
Tom Gjelten, Extending the Law of War to Cyberspace, National Public Radio (Sept. 22, 2010), available at http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130023318 (last visited Apr. 18, 2012).
Tom Gjelten, Extending the Law of War to Cyberspace, National Public Radio, 2010, available at http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130023318
Vida M. Antolin-Jenkins, Defining the Parameters of Cyberwar Operations: Looking for Law in All the Wrong Places, 51 Naval Law Review . 132, 140 (2005).
Vida M. Antolin-Jenkins, Defining the Parameters of Cyberwar Operations: Looking for Law in All the Wrong Places, Naval Law Review, No. 51, 2005, p. 140.  
Wired Magazine, August 21 2007,
Yaroslav Shiryaev, Cyberterrorism in the Context of Contemporary International Law, San Diego International Law Journal, Vol. 14, 20102, p. 139.