اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم قطعی دادگاه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

اعاده دادرسی مانند دیگر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از آراء، طریقی است که به فراخور شرایط و احکام قانونی حاکم بر آن، آثار متفاوتی را نسبت به حکم قطعی معترض‌عنه و رسیدگی‌های پیش از آن و همچنین طرف‌های دعوا، ایجاد می‌کند. یکی از این آثار، تأثیری است که اعاده دادرسی در یکی از مراحل خود بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی می‌گذارد و روند اجرایی آن را با توقف روبه‌رو می‌سازد. به عبارت دیگر اجرای حکم دادگاه گاهی با اتخاذ یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء یعنی اعاده دادرسی و گذر از مرحله‌ای از رسیدگی متوقف خواهد شد. چگونگی توقف اجرای حکم قطعی دادگاه، تابع شرایطی از جمله عبور از مرحله اول رسیدگی در اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی است. پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، حکم قطعی معترض‌عنه حسب آن که در امور مالی باشد یا غیرمالی، از حیث ادامه عملیات اجرایی متأثر گشته و در مورد محکوم‌به غیرمالی، اجرای آن متوقف و اجرای محکوم‌به مالی نیز با اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له به منظور جبران خسارت احتمالی، ادامه خواهد یافت. چنانچه به تشخیص دادگاه جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای حکم در صورت نقض حکم مورد اعاده دادرسی ممکن نباشد و یا محکوم‌علیه تأمین مورد نظر دادگاه را نسپرد، اجرای محکوم‌به مالی نیز متوقف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Retrial on the Enforcement of Final Judgment

نویسنده [English]

  • Fereidoon Nahreini
چکیده [English]

Retrial like other ordinary and exceptional ways of protest to award is a way which can have different impacts on the impugned final judgment, its pro_ proceedings and both parties based on its situations and legal act. One of these impacts is the effect of retrial on the process of the enforcement of award and can stay it. In other words the execution would be stopped through retrial. Stopping the execution of final judgment is subject to conditions such as transition from the first steps of proceeding in retrial and making an order to acceptance of retrial request. After issuing the acceptance of retrial, the impugned final judgment would be affected in the process of execution based on its being a financial or non-financial case. In case of non-financial affairs, the execution of award is stopped and for financial cases, the execution of award would be in process in case all the suitable security is paid by the judgment creditor in order to compensate the probable financial losses. If the financial compensation is not affordable at the discretion of the court or in case the winning Party is not able to pay the suitable security, the financial case would also be stopped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • retrial
  • stay of execution
  • object of financial and non-financial judgment
  • order to acceptance of retrial
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی: دوره بنیادین، ج 2. چ 2. تهران: انتشارات دراک، 1387.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی، ج 2. چ 1. تهران: نشر میزان، 1381.
کاشانی، سیّدمحمود. «کلاف سر در گم تجدیدنظرخواهی.» روزنامه اعتماد ملی (تهران)، 30 آذر 1387.
متین دفتری، احمد. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دوره دو جلدی، ج 2. چ 2. تهران: انتشارات مجد، 1381.
معین، محمّد. فرهنگ فارسی، دوره شش جلدی، ج 1. چ 26. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1387.
نهرینی، فریدون. «اصول حاکم بر اعاده دادرسی.» مجله تحقیقات حقوقی 55 (1390).
نهرینی، فریدون. «تمییز نوع رأی دادگاه و آثار آن.» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز 213 (1390).
نهرینی، فریدون. «اصول حاکم براعاده دادرسی.» در: آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات حقوقی). تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1391.
نهرینی، فریدون. اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1390.
نهرینی، فریدون. «تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت.» ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ یادنامه شادروان استاد دکتر مهدی شهیدی (1384).
واحدی، جواد. «اعاده دادرسی در امور مدنی.» مجله کانون وکلاء دادگستری مرکز 151-150 (1369).
Martin, Elizabeth A. Dictionary of Law. 4th ed. New York: Oxford University Press, 1997.
Sime, Stuart. A Practical Approach to Civil Procedure. 8th ed. New York: Oxford University Press, 2005.
Sime, Stuart, and Derek French. Civil Practice. 6th ed. New York: Oxford University Press, 2005.
The City Law School, City University, London. Civil Litigation. New York: Oxford University Press, 2007.
www.en.wikipedia.org/stayofexecution.