بررسی تطبیقی مسؤولیت متصدی حمل‌ونقل در قبال خسارت به کالا در کنوانسیون‌های هامبورگ و روتردام

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

این مقاله با هدف بررسی و شناخت بیشتر وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل‌ونقل در قبال خسارت کالا می‌باشد. از آنجایی که حمل‌ونقل بین‌المللی کالا نقش اساسی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند، علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا، متصدیان حمل‌ونقل در این خصوص به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی، تلقی می‌شوند. همچنین متصدیان حمل‌ونقل دریایی در جابه‌جایی کالا در عرصه بین‌المللی نقش ویژه‌ای دارند. تعریف وظایف و مسؤولیت آن‌ها درابعاد بین‌المللی خصوصاً در زمینه مراقبت از کالا و ایمنی آن، قانونمند شدن فعالیت آن‌ها را به دنبال دارد. کنوانسیون هامبورگ به طور مفصل در مورد مسؤولیت‌ها بحث کرده است اما چون حمل‌ونقل دریایی کالا که امروزه به شیوه‌های مدرن انجام می‌گیرد خصوصاً با ظهور مبادلات الکترونیکی، تجدید نظر در مسؤولیت‌ها برای هماهنگی و مراقبت از کالا در روابط متصدیان حمل‌ونقل با صاحبان کالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به نظر می‌رسد کنوانسیون روتردام نیز در این راستا تنظیم شده است و به بررسی و تکمیل و شفاف‌سازی این موضوع (حمل‌ونقل) می‌پردازد. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مسؤولیت حمل کنندگان کالا و محمولات با توجه به قراردادهای منعقده فیمابین آنان و صاحبان کالا و ... جمیع شرایط تأثیرگذار بر مسؤولیت آن‌ها نیز دارای اهمیت شایانی است و برای توسعه و پیشرفت در این زمینه ضروری است که مقررات کامل‌تر و دقیق‌تری وضع شود که به نظر می‌رسد کنوانسیون روتردام تا حدی توانسته است به این مهم دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liability of Carrier toward Goods under International Convention of Hamburg and International Convention of Rotterdam: Comparactive study

نویسنده [English]

  • Mehrasa Mohebi
چکیده [English]

The Purpose of this article is study and more understanding of duties forwarding agent's duties and responsibilities for goods damage. Since international goods transport plays essential role in international trade, in addition to goods sellers and purchasers, forwarding agents are considered one of principal pillars in this regard. Also, sea carriage agents internationally have a special role in transfer of goods. Definition of their duties and responsibilities from international aspects especially with regard to taking care of goods and their safety has a consequence the regulation of their activities. Hamburg convention discusses in details these responsibilities, but since sea carriage of goods which today is carried out through modern ways particularly with emergence of electronic exchanges, revision in responsibilities for coordination and care of goods is of especial importance in relationship of forwarding agents with commodity owners. It seems Rotterdam Convention, by study and completion of this matter (transportation) and making it transparent, is drawn up in line with the above legal objectives. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liability of Carrier
  • International Convention of Hamburg
  • International Convention of Rotterdam
  • Carriege of goods
  • Transportation
کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قراردادها، ایقاع، جلد چهارم. چاپ 7. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384.
نجفی اسفاد، مرتضی. حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی. چاپ اول. تهران: سمت، 1387.
یزدانیان، علیرضا. قلمرو مسؤولیت مدنی. چاپ اول. تهران: میزان، 1378.
صمدی اهری، محمد‌هاشم. «مسؤولیت مدنی متصدی حمل‌ونقل دریایی.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1370.
لامعی، حسن. «مسؤولیت مدنی، متصدی حمل‌ونقل دریایی بر اساس کنوانسیون 1978 هامبورگ.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1382.
موسوی، سعیده. «مطالبه خسارت در مسؤولیت‌های قهری و قراردادی.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1381.
مهران، فرهاد. «مسؤولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی کالا در حقوق ایران.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1373.
http://www.admiralty lawguide.com/conven/hamburg rules 1987.html
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r63.shtml last visit on 05/12/2010