استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بشر

چکیده

استرداد مجرمان یکی از مهم‌ترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولت‌هاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیون‌های حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بین‌الملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین نهاد قضایی حقوق بشر در سطح منطقه‌ای و نیز رویه کمیته حقوق بشر به عنوان رکن شبه قضایی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان، تأثیر نظام بین المللی حقوق بشر بر فرآیند استرداد را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extradition in the Practice of European Court of Human Rights and Human Rights Committee of UN

نویسنده [English]

  • Saeed Bagheri
چکیده [English]

Extradition is one of the most important instances of judicial cooperation's between states that have considerably been influenced by the International Human Rights Law. Doubtlessly, the basis of commitment to the principles of human rights, is inventing a solution for creating equilibrium and balance between the public interests of the international community on one hand and the accessories of supporting the fundamental rights of individuals on the other. Pertaining to the mentioned issue, this article intends to specify the impact of international human rights on extradition process by observing the practice of the European Court of Human Rights as the most important judicial institution of human rights in regional scales and the practice of Human Rights Committee as the quasi-judicial body of the UN.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Extradition
  • European Court of Human Rights
  • Human Rights Committee
الف) کتاب‌های فارسی
1. قاری، سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشردر جهان معاصر، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382.
2. لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نشر قطره، 1377.
3. لیچ، فیلیپ و دیگران، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر، ترجمه قاسم زمانی و دیگران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، چاپ اول، 1386.
ب) مقالات فارسی
4. داشاب، مهریار، «سیر تحول الغای مجازات اعدام در شورای اروپا»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره هجدهم، سال هشتم، 1385.
5. زمانی، قاسم، «نظارت جهانی بر اجرای حقوق بشر: از کمیسیون تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 9، 1385.
6. زمانی، قاسم، «جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 8، 1384.
7. نیک نفس، مهدی، «مفهوم شکنجه:استاندارد واحد یا متفاوت (از دیدگاه حقوق بین‌الملل)»، مجله حقوقی، شماره سی و سوم، 1384.
8. ویژه، محمدرضا، «تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه الهیات و حقوق، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 13، سال چهارم، 1383.
English Reference
A) Articles:
9. John Dugard & Christine Van den Wyngaert,"Reconciling extradition with human rights", The American Journal of International law; April 1998; Vol. 92,2.
10. Sarah Joseph & others, The international Convenant on Civil and Political Rights, cases, materials and commentary, Oxford University press, 2000.
11. William A.Schabas, "Indirection Abolition: Capital Punishment's Role in Extradition law in practice, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, 2003, Vol.25.
B) Documents:
12. Human Rights Committee, General Comment, No.6 (1982).
13. Human Rights Committee, General Comment, No.20 (1992).
14. Human Rights Committee, General Comment, No.24 (1994).
15. Human Rights Committee, General Comment, No.31 (2004).
16. Protocol No.6 to the ECHR Concerning the abolition of Death Penalty (1983).
17. Protocol No.13 the ECHR Concerning the abolition of Death Penalty in all Circumstances (2002).
18. Rules of Procedure of the Human Rights Committee (2001), UN doc. CCPR/C/3/Rev.G.
19. Saadi v. Italy-33201/06[2008] ECHR 179 (28 February 2008).
20. Second Optional Protocol to the ICCPR aiming at the abolition of the death penalty (1989).
21. The Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death penalty (1990).
22. UN Model Treaty on Extradition (1990).
C) Case law:
23. A v. United Kingdom-25599/94 [1998]ECHR 85 (23 September 1998).
24. Agiza v. Sweden (233/2003), 25 Jone 2003, UN doc. CAT/C/34/D/233/2003.
25. A.R.J v. Austria (692/1996), 11 August 1997, UN doc, CCPR/C/60/D/692/1996.
26. Chahal v. United kingdom- 22414/93 [1996] ECHR 54 (15 November 1996)
27. ) Chipana v. Venezuela (110/1998), 10 November 1998, UN doc. CAT/C/21/D/110/1998.
28. Cinar v. Turkey- 41855/99 [2004] ECHR 16 (15 January 2004).
29. Cox v. Canada (539/1993), 9 December 1994, UN doc. CCPR/C/52/D/110/1998.
30. Cruz varas v. Sweden -15576/89 [1991] ECHR 26 (20 March 1991).
31. Drozd  & Janousek v. France & spain-12747/87 [1992] ECHR 52 (26 June 1992).
32. Hilal v.United Kindom-45276/99 [2001] ECHR 214 (6 March 2001).
33. Ireland v. United Kindom-5310-71 [1978] ECHR 1(18 January 1978).
34. Johnson v. Jamaica (588/1994), 5 August 1996, UN doc. CCPR/C/56/D/588/1994.
35. Judg v. Canada (829/1998), 13 August 2003, UN doc. CCPR/C/18/D/829/1998.
36. Kamasinksi v. Austria-9783/82 [1998] ECHR 24 (19 December 1989).
37. Kindler  v. Canada (470/1991). 30 July 1993, UN doc. CCPR/C/48/D/470/1991.
38. Luedick v. Belkacem & Koc v. Germany-6210/73; 6877/75;7132/75 [1987] ECHR 5 (28 November 1987).
39. Mamatkulov & Abdurasulovic v. Turkey-46827/99[2005] ECHR 64 (4 February 2005).
40. Ng v. Canada (469/1991), 7 January 1994, UN doc. CCPR/C/49/D/469/1991.
41. Ocalan v . Turkey-46221/99 [2003] ECHR 125 (12 March 2003).
42. Piotrimol v. France- 14032/88 [1993] ECHR 54 (23 November 1993).
43. P.K v . Canada (1234/2003), 3 April 2007, UN doc, . CCPR/C/89/D/1234/2003.
44. Sejdovic  v. Italy-56581/ [2008] ECHR620 (10 November 2004).
45. Soering v .United Kingdom- 14038/88 [1989] ECHR 14 (7 July 1989).
46. T v .Austria (706/1996), 4 December 1997, UN doc. CCPR/C/61/D/706/1996.
47. Torres v. Finland (291/1/1988), 5 April 1990, UN doc. CCPR/C/38/D/291/1998.
48. Vilvarajah v. United Kingdom- 13163/87 [1991] ECHR 47 (30 October 1991).
49. W.M.R.B v. Canada (236/1987), 26 July 1988, UN doc. CCPR/C/33/D/236/1987.
50. Weiss v. Austria (1086/2002), 5 May 2003, UN doc. CCPR/C/77/D/ 2002.
D) Internet Reference:
51. http://www.bailii.org/eu/cases/ ECHR