الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی خوب

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بشر (دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده

پیشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکل‌گیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژه‌ای دارد و تنها تغییری قابل پیشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrify of Judicial System in light Patterns of Good Governance

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar
چکیده [English]

Advancement of information and communication technology and its arrival to the State transaction is leaded to emerging electronic government. in this context, judicial system has important role because of its Position in the realization, Preservation and promotion of human rights and also for having the most facilities to violate citizens' rights. Just the reforms, therefore, are suggestible which improve the relationship between judicial and citizens, This paper examines the influence of IT on the judicial system and its positive and negative impacts on the quality of judicial processes in the light pattern of good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrify
  • Electronic Government
  • Good Governance
  • Fair trial
اصلانی، حمیدرضا، حقوقفناوریاطلاعات، تهران، نشر میزان، چاپ نخست، 1384؛
دانایی‌فرد، حسن، استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟!  فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، ش 2، 1384؛
زارعی، محمد حسین، حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، ش 40، 1384؛
فرج‌پهلو، عبدالحسین و بصیری، ساسان، اصول طراحی درگاه دولت الکترونیک، تحول اداری، دوره نهم، ش 51، 1385؛
کروبی، محمدتقی، اتحادیه اروپا و بحث حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی، تهران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، چاپ نخست، 1384؛
ملک‌محمدی، حمیدرضا و هادی‌زاده، مجید، بازمهندسی دولت در قالب دولت الکترونیک؛ راهی نو به سوی تولید و اجرای سیاست‌ها، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ش 65، 1383؛
Botchway, F.N., Good Governance: the Old, the New, Principle and the Elements, Florida Journal of International Law, Vol. 13, 2000-2001;
Bovaird, T., Performance Measurement and Evaluation of E-Governance Prpgrammes and Initiatives, in: Khosrowpour,M. Practicing E-Government, a Global perspective, USA, idea Group Publishing, 2005;
Chatillon, G., Confidence in E-Government: the Outlook for a Legal Framework for personal Data and Privacy, in: Khosrowpour,M. (ed.), Practicing E-Government, a Global perspective, USA, Idea Group Publishing, 2005;
Galindo, F., Electronic Government from the Legal Point of View: Methods, International Review of law Computer and Technology, Oxford University Press, Vol.18, No.1, 2004;
Garson, G. D., public Information Technology and E-governance, Managing the Virtual States,Boston, Jones and Barttlett, first ed, 2006;
Haldenlwang, C, Von , Electronic Government (E-Government) and Development, the European Journal of Development Research, Vol. 16, No.2, 2004;
Heeks, R., e- Government as a Carrier  of Context, Journal of Public Policy, Cambridge University Press, Vol.25, No.1, 2005;
Kaufmann, D . and kraay, A., and Mastruzzi, M., Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006,  World Bank Policy Research Working Paper 4280, July 2007;
Kaufmann, D. and Kraay, A.,  Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? World Bank Working paper and Article, Oxford University Press, 2008;
Kiskis. M. and Petrauskas, R., ICT Adopting in the Judiciary: Classifying of Judicial Information, International Review of Law Computers & Technology, Oxford University Press, Vol. 18, No.1, 2004;
Kramer, M. H., On The Moral Status of the Rule of Law, Cambridge Law Journal, 63 (1), March 2004;
Markellos, K. and others, Semantic Web Mining for Personalized Public E-Services, in: Al- Hakim, L . Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking, USA, Idea Group Publishing, 2007;
McKetchine, D., the Use of Internet by Court and the Judiciary: Finding from a Study Trip and Supplementary Research, International Journal Law and Information Technology, Oxford University Press, Vol. 11, 2003;
O,Connor, V., Rule of Law and Human Rights Protections through Criminal law Reform: Model Codes for Post-conflict Criminal Justice, International Peacekeeping, Vol. 13, No.4, December 2006;
Pascual, P. j. , e-Government, e-Asean Task Force, UNDP-APDIP, May 2003;
Rose, R., A Global Diffusion Model of e-Governance, Journal Public Policy, Cambridge University Press, Vol. 25, No.1, 2005;
Santos,  A., the World Bank's Uses of “Rule of Law” Promise in Economic Development, In: D.  Trubek and A. Santos, (eds.), THE New Law and Economic Development: a Critical  Appraisal, Cambridge University Press, 2006.
Secretary-General's Report, the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post Conflict Societies, (S/2004/616), 23 August 2004;
Torres, L. Pina, V. and Acerete , B., E-Governance Developments in European Union Cities: Reshaping Government's Relationship with Citizens, Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, Oxford  University press, Vol. 19, No.2, 2006.
Documents:
 Economic Community of West African States, Protocol in Democracy and Good Governance, (A/SP1/12/01);
International Association of judges, the Universal Charter of the Judge, November 1999;
Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, the Bangalore Principles of judicial Conduct, adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as Revised at the Round Table Meeting of Chief Justices Held at the peace Palace, The Hague, November 52-26, 2002;
OECD, DAC, Policy Statement on Development Co-operation in the 1990s, Paris, 1989.
UNDP and Asian-Pacific Development Information Programme (APDIP), Fighting Corruption with e-Government Application, e-Note 8, 2006;
United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP), What Is Good Governance? 2004;
Word Bank, Doing Business in 2004, a Co publication of the World Bank and Oxford University Press, 2004;
World Bank, MENA  Development Report, Better Governance for Development in Middle East and North Africa, 2003.