حمایت‌های پیراحقوقی دیوان بین‌المللی کیفری از بزه‌دیدگان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده

جنایت های مشمول صلاحیّت دیوان بین المللی کیفری – نسل زادیی، جنایت‌های علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و تجاوز- شمار بسیار زیادی بزه‌دیده به همراه دارند. بزه‌دیدگان، حمایت‌های گسترده و متنوعّ دیوان را به منظور کاهش آسیب‌های برخاسته از جرم، مطالبه می‌نمایند. حمایت‌های پیراحقوقی، به‌گونه‌های متفاوت حمایت از بزه‌دیدگان، خارج از قلمرو حمایت‌های حقوقی و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آیین دادرسی کیفری اشاره دارند. این حمایت‌ها، در پرتو مقررات دیوان بین‌المللی کیفری و در دو بخش حمایت‌های عاطفی و حمایت‌های اجتماعی تبیین می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ICC Paralegal Protections from Crime Victims

نویسنده [English]

  • Marziyeh Dirbaz
چکیده [English]

  Crimes subject to the jurisdiction of International Criminal Court –Genocide, crimes against humanity, war crimes & aggression – have very Large numbers of victims. Crime victims are demanding a board and diverse support of the Court to reduce the harms arising from crime. Paralegal supports mention to different types of crime victimsProtections, outside the scope of legal protections and mechanisms are foreseen in the Criminal Procedure. These protections are explained in the light of international criminal court provisions and in two parts; emotional protection & social protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protective Victimology
  • International Criminal Court
  • Paralegal Protections
  • Emotional Protection
  • Social protection
اردبیلی، محمّدعلی، علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، عبدالرضا ایزدپناه، «حمایت کیفری از اطفال بزه‌دیده در نظام حقوقی ایران (میزگرد) »، مجلّه حقوقی دادگستری، ش 46، 1383.
بروما، یوبو، «حمایت کیفری از اطفال بزه‌دیده در نظام حقوقی ایران (میزگرد) »، مجله حقوقی دادگستری، ش 46، 1383.
بروما، یوبو، «تردیدها در مورد صعود نقش بزه‌دیده در حقوق کیفری»، (زیرنظر هنریک کاپتین و مارک مالچ نیکل)، جرم بزه‌دیدگان و عدالت (مقالاتی در مورد اصول و رویه)، ترجمه امیر سماواتی پیروز، تهران، خلیلیان، 1383.
پیکا، ژرژ، جرم‌شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1370.
تاورنیه، پُل، «دادگاه جزایی بین‌المللی: تحوّلات اخیر (سخنرانی) »، ترجمۀ ابراهیم بیگ زاده، مجلّۀ تحقیقات حقوقی، ش 17-16، 1375.
توجّهی، عبدالعلی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، «بزه‌دیده‌شناسی و مشکل بزه‌دیدگی گزارش نشده»، مدرّس علوم انسانی، ش 13، 1378.
توسلّی نائینی، منوچهر، «جنگ و حقوق کودکان آواره و بی‌سرپرست»، ندای صادق، ش 32، 1382.
دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی: در پرتو اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، وزرات امور خارجه، 1380.
رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده در فرآیند کیفری، تهران، خطّ سوم، 1381.
—، بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، تهران، دادگستر، 1384.
— «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در پرتو اعلامیۀ اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت»، مجلّۀ پژوهش‌های حقوقی، ش 7، 1384.
زندی، فاطمه، «درآمدی به جنبه‌های گوناگون سالمند آزاری»، مجّلۀ حقوقی دادگستری، ش 53-52، 1384.
سازمان جهانی بهداشت، خشونت علیه زنان، ترجمۀ شهرام رفیعی‌فر و سعید پارسی‌نیا، تهران، نگاه بینه، 1385.
سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تهران، نگاه بینه، 1385.
—، «ناتوانان بزه دیده، از بایسته‌های جرم‌شناختی تا قوانین و مقرّرات کیفری»، مجّلۀ حقوقی دادگستری، 53-52، 1384.
ضیائی بیگدلی، محمّدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1380.
عبّاسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، تهران، دانشور، 1382.
عظیم‌زاده، شادی، «پویایی جلوه‌های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه‌دیدۀ خشونت»، مجّلۀ حقوقی دادگستری، 53-52، 1384.
فتّاح، عزّت، «از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه‌دیده: ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنایی کنونی»، ترجمۀ سوسن خطّاطان و علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلّۀ قضایی و حقوقی دادگستری، ش 3، 1371.
—، «همپوشانی اعمال عدالت با تشفّی خاطر بزه‌دیده، تقابل دو فلسفۀ عدالت: مجازات و جبران خسارت»، (زیرنظر هنریک کاپتین و مارک مالچ نیکل)، جرم بزه‌دیدگان و عدالت (مقالاتی در مورد اصول و رویه)، ترجمۀ امیر سماواتی پیروز، تهران، خلیلیان، 1383.
فرکلتن، ایان، «جبران خسارت از بزه‌دیدگان جرم»، (زیرنظر هنریک کاپتین و مارک مالچ نیکل)، جرم بزه‌دیدگان و عدالت (مقالاتی در مورد اصول و رویه)، ترجمۀ امیر سماواتی پیروز، تهران، خلیلیان، 1383.
فلسفی، هدایت الله «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعۀ بین‌المللی»، مجّلۀ تحقیقات حقوقی، ش 17-16، 1375.
فیلیزولا، ژینا و ژرار لپز، بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی، ترجمۀ روح‌الدین کرد علیوند و احمد محّمدی، تهران، مجد، 1379.
کار، مهرانگیز، خشونت علیه زنان، تهران، روشنفکران و مطالعات زنان، 1380.
کوسُن، موریس، اصول جرم‌شناسی، ترجمۀ میر روح الله صدیق بطحایی، تهران، دادگستر، 1385.
کی‌نیا ، مهدی، روان‌شناسی جنایی، تهران، رشد، 1374.
گریفیتس، الد، گوینت، رابرتس، جان ویلیامز، «سالمند آزاری و قانون؛ بررسی جنبه‌های حقوقی سالمند آزاری در انگلستان»، ترجمۀ مهدی صبوری پور، مجّلۀ حقوقی دادگستری، 53-52، 1384.
گسن، ریموند، مقدّمه‌ای بر جرم‌شناسی، ترجمۀ مهدی کی‌نیا، تهران، مترجم، 1370.
—،جرم‌شناسی نظری، ترجمۀ مهدی کی‌نیا، تهران، مجد، 1374.
گلاسیوس، مارلیس، «عدالت جهانی چرا و برای چه کسی: نگاهی موردی به عملکرد دادگاه کیفری بین‌المللی»، ترجمۀ محمّدحسین باقی؛ http://aftab.ir
گلدستون، ریچارد، «ارزیابی عملکرد دادگاه‌های سازمان ملل متّحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا (سخنرانی) »، ضمیمۀ: رضا پاکدامن، «بررسی ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی»، (زیرنظر اسحاق آل حبیب)، دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، تهران، وزرات امور خارجه، 1379.
گودرزی، محمّدرضا، سیاست جنایی قضایی، قم، سلسبیل، 1384.
ماهر، فرهاد، «بزه‌دیدگان گروه فراموش‌شده»، (زیر نظر احمدعلی فروغی ابری و دیگران)، بزه‌دیدگان؛ مجموعه مقالات اوّلین همایش تبیین علمی بزه‌دیدگان و راهکارهای پیشگیرانه، اصفهان، نقش مانان، 1382.
مایز، مایکل، «اهداف عدالت ترمیمی»، (زیر نظر مارتین رایت، تونی مارشال، مایکل مایز و دیگران)، عدالت ترمیمی: ارتقاء بخشیدن رویکرد  بزه‌دیه محوری، (مجموعه مقالات)، ترجمۀ امیر سماواتی پیروز، تهران، خلیلیان، 1383.
محمّدنسل، غلامرضا، مجموعۀ مقرّرات دیوان بین‌المللی کیفری، تهران، دادگستر، 1385.
میرمحمّد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، دادگستر، 1383.
—، حقوق جزای بین‌الملل (مجموعه مقالات)، تهران، میزان، 1377.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «مسؤولیّت کیفری بین‌المللی»، تحقیقات حقوقی، ش 15، 1374-1373.
—، تقریرات درس جرم‌شناسی (عدالت ترمیمی)، تدوین: رضا فانی، دورۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق دانشگاه امام صادق، نیمسال دوم سال تحصیلی 83-1382 (پلی کپی).
—، حمید هاشم بیگی، دانشنامۀ جرم‌شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
Fattah Ezzat A., Criminology: Past, Present and future: A Critical Overview, United States, S.T MARTIN'S PRESS, 1997.
International Criminal Court , ICC-CPI-20110830- PR 715 (Press Release: 30.08.2001),
"Nairobi: ICC Legal representative consults with Kenyan victims in identity disclosure and clarifies distinction between victims and witnesses", at:  http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press %20  and %20media/ press%20releases/news%20and%20highlights/pr715.
International Criminal Court, ICC-CPI-20110921-PR724 (Press Release: 21.09.2001),
"Kisumu: Registry and the common legal representative for victims consult with Kenyan victims a head of the Confirmation of charges Hearing in the case The Prosecutor  v. Francis  Kirimi  Muthaura,  Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali", at: http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases /news%20and%20highlights/pr724.
International Criminal Court (RC/ST/V/INF.3), (2010), "Registry and Trust Fund for  victims Fact Sheet".
International Criminal Court (RC-11-Annex. V.a-ENG), (2010), "The impact of the Rome Statute system on victims and affected communities", Stocktaking of International criminal justice, Annex V (a).
Jones Stephan, Understanding Violent Crime, Buckingham, open University Press, 2000.
Lanier Mark M.& Stuart Henry, Essential criminology, United States, Westview, 2004.
Mahony Liam," proactive presence: Field Strategies For Civilian protection' , Center for Humanitarian Dialogue.
Wemmers Jo-Anne," Reparation And The International Criminal Court: Meeting The Needs Of Victims'' , Report of the workshop held January 28 th 2006.
Wierda Marieke &Pablo de Greiff,  Reparations And The International Criminal court: A Prospective Role For The Trust Fund for Victims 1", International Center for Transnational Justice.
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/legal+Texts +and+Tools.
http://www.icc=cpi.int/ Menus/ ICC/Situations+and+cases/ Situations.
http://www.icc=cpi.int/ Menus/ ICC/Situations+and+Cases/ Cases.
http://www.icc=cpi.int/press/pressreleases/420.html.
http://www.icc=cpi.int/press/pressreleases/450.html.
http://www.un.org/events/renstories/06/stor.asp?StoryID=100.
http://www.unic-ir.org/publication/farsi/jang.htm.
http://www.apcl.org.ir/press.htm.
http://www.internationalof.blogfa.com/post-351.aspx.