ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و کارشناس امور حقوقی بانک رفاه اداره امور شعب استان اردبیل

چکیده

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی طی مواد 670 و 671 قید گردیده است و به این دلیل جرم محسوب شده که تاجر عالماً عامداً و با سوءنیت خود را ورشکسته تلقی نموده و یا در اعمال تجاری خویش قصور و سهل‌انگاری نموده است. در قانون جدید فرانسه، تقسیم‌بندی ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نسخ و به جای آن دو، عنوان ورشکستگی با ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bankruptcy in Fault and Fraud: From Commercial Code to Islamic Penal Code

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Jahed 1
  • Ramin Alizadeh 2
1
2
چکیده [English]

One of the issues is that the country’s economy and financial improvements to hurt bankruptcy. The Trade Act if the trader from paying the debt he is responsible is considered unable to be bankrupt. The rights of Iran to the three ordinary bankruptcy, fraud and the fault is predicted that bankruptcy is not a normal crime, but fault bankruptcy fraud and crime and punishment has been set for it. In fact, bankruptcy fraud and criminal guilt, including titles that referred to the Commercial Law and punishment in the Islamic Penal Code 670 and 671 during the material has been stated, and because the crime was premeditated and the businessman informed Cholera broke his ill considered and their business practices or malpractice and negligence has. In France the new law bankruptcy fraud division and the manuscript and instead blame as the offense of bankruptcy is predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Fraud
  • Fault
آزمایش، علی، 1383، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، تهران، دانشکده حقوق.
اردبیلی، محمدعلی، 1384، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات نشرمیزان.
اسکینی، ربیعا، 1385، ورشکستگی وتصفیه، تهران، انتشارات سمت.
افتخاری، جواد، 1379، ورشکستگی، تهران، انتشارات ققنوس.
باهری، محمد، 1384، نگرشی برحقوق جزای عمومی،تهران، انتشارات مجد.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1382، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
حسنی، حسن، 1387، حقوق تجارت، تهران، انتشارات نشر میزان.
دمرچیلی، محمد، 1384، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت.
دهخدا، علی‌اکبر، 1385، لغت‌نامه، جلداول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
دهخدا، علی‌اکبر، 1385، لغت‌نامه، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
رحمدل، منصور، 1383، مقاله ورشکستگی به تقلب، تهران، مجله پژوهش‌های حقوقی.
رحمدل، منصور، 1386، مقاله ورشکستگی به تقصیر، تهران، مجله دانشگاه تهران.
زراعت، عباس، 1388، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس.
زراعت، عباس، 1380، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات ققنوس.
زراعت، عباس، 1382، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات 3، تهران، انتشارات ققنوس.
ستوده تهرانی، حسن، 1383، حقوق تجارت، جلد چهارم، تهران، نشردادگستر.
شامبیاتی، هوشنگ، 1388، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات مجد.
شامبیاتی، هوشنگ، 1388، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات مجد.
شکری، رضا، 1384، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، تهران، انتشارات نشر مهاجر.
صانعی، پرویز، 1388، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو.
عرفانی، محمود، 1382، حقوق تجارت، جلد چهارم، تهران، انتشارات نشرمیزان.
عرفانی، محمود، 1388، محشای قانون تجارت ایران، تهران، انتشارات جنگل.
عرفانی، محمود، 1366، مقاله ورشکستگی به تقلب و تقصیر، تهران، مجله دانشگاه تهران.
علی‌آبادی، عبدالحسین، 1384، موازین قضایی، جلددوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
قائم مقام فراهانی، محمدحسین، 1385، ورشکستگی وتصفیه، تهران، انتشارات نشرمیزان.
گلدوزیان، ایرج، 1388، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی(3-2-1)، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
گلدوزیان، ایرج، 1388، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
گلدوزیان، ایرج، 1383، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد.
گلدوزیان، ایرج، 1383، حقوق جزای عمومی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
متین، احمد، 1335،مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفری، از سال 1311تا 1335، چاپخانه‌هاشمی.
معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، سیاست جنائی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جاودانه.
نوربها، رضا، 1384، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش.
ولیدی، محمد صالح، 1387، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات امیر کبیر.
هدایتی، محمدعلی، 1342، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
www.Mohassan.Persianblog.ir
www.Ghavanin.ir