دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 1-328 
معاونت در جرایم غیرعمدی

صفحه 45-57

قاسم محمدی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی