معاونت در جرایم غیرعمدی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

معاونت در جرم، جرمی عمدی است که در حقوق کنونی ایران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق می‌گردد. برداشت معنای تبانی از وحدت قصد و همچنین قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غیر عمدی موجب شده است که اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غیرعمدی را در نظام کنونی حقوق جنائی نا ممکن بدانند، اما دریافت مفهوم همسانی از وحدت و پذیرش وجود قصد فعل در جرائم غیرعمدی راه را بر طرح امکان فرض معاونت در جرائم غیرعمدی می‌گشاید. اما کاربرد واژه قصد برای اشاره به رکن روانی جرائم عمدی در گفتمان قانونگذار پذیرش این فرض را با چالش مواجه می‌سازد. این در حالی است که با توجه به اصول حقوق جنائی تحقق معاونت نیازمند وحدت قصد نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complicity in Unintentional Crimes

نویسندگان [English]

  • Ghassem Mohammadi 1
  • Ehsan Abbaszadeh 2
اردبیلی، محمدعلی. « مسؤولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران». تحقیقات حقوقی، ش17-16، 1375.
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، ج2. تهران: میزان، 1388.
باهری، محمد. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران: مجد، 1389.
زراعت، عباس. حقوق جزای عمومی، ج1. تهران: ققنوس، 1386.
زراعت، عباس. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات. تهران: ققنوس، 1387.
صادقی، محمدهادی. جرایم علیه اشخاص(صدمات جسمانی). تهران: میزان، 1389.
صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی، ج2. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1371.
صدارت، علی. «آیا در جرم غیرعمدی معاونت قابل تصور است؟». مجله کانون وکلا، ش93، 1343.
گلدوزیان، ایرج. بایسته‌های حقوق جزای عمومی. تهران: میزان، 1377.
میرسعیدی، منصور. مسؤولیت کیفری، جلد اول. تهران: میزان، 1382. میرمحمدصادقی، حسین. تقریرات درس حقوق جزای عمومی کارشناسی، تدوین: مجید ادیب. تهران: دانشگاه امام صادق، 1375.
میرمحمدصادقی، حسین. جرایم علیه اشخاص. تهران: میزان، 1388.
الرازقی، محمد. محاضرات فی القانون الجنائی(القسم العام). بیروت: دار الکتاب الجدیده المتحده، 2002.
عالیه، سمیر. اصول قانون العقوبات(القسم العام). بیروت: المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1996.
العوجی، مصطفی. المسؤولیه الجنائیه. بیروت: نوفل، 1992.
القهوجی، علی عبدالقادر. شرح قانون العقوبات(القسم العام). بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 2009.
نجیب حسنی، محمود. شرح قانون العقوبات (القسم الخاص). قاهره: دارالنهضه العربیه، 1992.
نجیب حسنی، محمود. النظریه العامه للقصد الجنائی. قاهره: دارالنهضه العربیه.
Desportes, Frédéric et Legunehec, FrancisLe nouveau, droit pénal. Paris: économica, 1996.
Hennau, Christiane et Verhaegen, Jacques, Droit pénal général. Bruxelles: Etablissements Emile Bruyant, 1995.
Pin, Xavier, Droit pénal général. Paris: Dalloz, 2009.
Pradel, Jean, Droit pénal. Paris: Cujas, 1994.
Rassat, Michèle-Laure, Droit pénal. Paris: Presses Universitaires de France, 1987.
Robert, Jacaues-Henri, Droit pénal général. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.
Stefani, Gaston et Levasseur, Georges, Droit pénal général et criminologie. Paris: Dalloz, 1957.
Stefani, Gaston ; Levasseur, Georges et Bouloc, Bernard, Droit pénal général. Paris: Dalloz, 1992.
Vermelle, Georges, Le Nouveau droit pénal. Paris: Dalloz, 1994.