تحلیل تئوری متحدالشکل‌سازی حقوق قراردادهای تجاری فراملی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و وکیل پایه یک دادگستری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

متحدالشکل‌سازی، آینده‌ای در دست احداث را رقم می‌زند که اگرچه از اهم اهداف جوامع و سازمان‌های بین‌المللی است، اما در نظام حقوقی ایران تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. هدف این تئوری بین‌المللی، دستیابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایش‌های حقوقی است و از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوقی محسوب می‌شود. اما به دلیل واکنش منفی دولت‌ها در قبال پذیرش قانونگذاری‌های فراملی، این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت می‌دانند اما موافقان آن را اتحادی ارزشمند و مقتضای شرایط جدید تجاری، قلمداد می‌کنند. به دلیل وجود این حساسیت‌ها، قوانین متحدالشکل به موضوعات تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته‌اند و همچنین با درک نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول، یک درجه از هدف یکسان‌سازی نهایی، تنزل یافته و جدیدترین پروژه‌های خود را به امر هماهنگ‌سازی قوانین ملی براساس «عرف و رویه‌های بازرگانی فراملی» معطوف داشته‌اند. بدین ترتیب، باید روش تدوین قواعد مشترک که صرفاً بر اساس تطبیق نظام‌های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی بوده، به تدریج کنار گذاشته شود و قواعد متحدالشکل به نوعی با اقناع وجدانی برای کاربران خود، اجرایی گردد. این نگرش می‌تواند نظام‌های حقوقی را بر اساس اشتراکات فرامرزی، هماهنگ نماید و از مشکلات ناشی از اختلافات نظام‌های حقوقی بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis The Theory of the Unification of Transnational Commercial Contracts Law

نویسندگان [English]

  • Mahmood Jalali 1
  • Masoomeh Shakouri 2
1
2
الف) فارسی
الشریف، محمد مهدی (1387)، «حقوق اسلامی تطبیقی»، جزوه کلاسی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده حقوق.
ام.گوود، روی (1386)، «عرف وپذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی»، ترجمه حمیدرضا علومی یزدی، مجله حقوقی، شماره سی و ششم، صص 241-201.
خلیلیان، سید خلیل (1362)، حقوق بین‌الملل اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خمامی زاده، فرهاد (1382)، «درآمدی بر روند یکسان‌سازی وحدت حقوق خصوصی»، مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره نهم ودهم.
داوید، رنه (1378)، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر حسین صفائی و دیگران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شاپیرا، ژان (1371)، حقوق بین‌الملل بازرگانی، ترجمه دکتر ربیعا اسکینی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
کاتوزیان، ناصر (1384)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان.
کلسن،‌هانس (1387)، نظریه حقوقی ناب: مدخلی به مسائل نظریه حقوقی، ترجمه اسماعیل نعمت اللهی، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ب) انگلیسی
Block-Lieb, Susan and Halliday, Terence (2007),“Harmonization and Modernization in UNCITRAL’s Legislative Guide onInsolvency Law”, Texas International Law Journal, Vol.42: 475, Forthcoming, Fordhom Law Legal Studies Research Paper NO. 965710. http://tilj.org/journal/entry/42_475_block_lieb_halliday…
Bonell, Michael Joachim (2007), “Toward a Legislative Condification of The UNIDROIT Principles?”, From Congress to Celebrate The Fortieth Annual Session of UNCITRAL,Vienna, 9-12 July 2007.
Červenkovà, Lenka (2008), “Europeanization and Unification of Private International Law.” In COFOLA 2008 Conference: Key Points and Ideas, Brno: Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-4629-0, p.56. 13.5.2008, PrF MU. http://www.muni.cz/people/61099/publications.
Gabriel, Henry Deeb (2009),“ The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, AND THE HAGUE CONFERENCE”, Brooklyn Journal of International Law , Vol. 34, issue 3. www.ppl.nl/toc/showresults.php? &year=2009&volume=34&issue=3.
Hannold (1991), “Uniform Law for International Sales”, in Convention Appendix A Deventer & Boston: Kluwer, p.58. www.jus.uio.no/lm/cisg.bibliography.1996.winship/plain.txt - 60k
Lando, ole (2002),“ Toward a European Civil Code Reflections on The Condification of Civil Law in Europe”, www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/alpha11.html.
Legrand, Pierre (1996), in Smits, M.Jan (2002), “The Harmonisation of Private Law in Europe: Some Insights from Evolution Theory”, Published in: Special Volume in Honor of Alan Watson, Georgia Journal of International and Comparative Law 31, pp. 79-99. http://www.jansmits.eu/List_of_Publications.html.
Rousseau Ch. (1973), Droit International Public, Précis Dalloz, Paris: Dalloz, p. 6.
S.Hartkamp, Arthur (1994), “Towards a European Civil Code”, 3rd ed., Ars Aequi Libri / Kluwer Law International (2004), p. 847. http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ biblio/alpha07.html.
Smits, M.Jan (2001), “ The Contribution of Mixed Legal Systems to European Private Law”, Antwerpen-Apeldoorn 2001 (Intersentia; Ius Commune-reeks nr. 36), 128 pp, [reviewed by SALJ 2002, p. 899-900; M. de Waal, ZeuP 2003, p. 211-213; D. Jutras, Revue Internationale de Droit Comparé 55 (2003), p. 1023-1024. http://www.jansmits.eu/ List_of_Publications.html.
Smits, M.Jan (2002), “The Harmonisation of Private Law in Europe: Some Insights from Evolution Theory” Published in: Special Volume in Honor of Alan Watson, Georgia Journal of International and Comparative Law 31, pp.79-99. http://www.jansmits.eu/List_of_Publications.html.