تکامل مفهوم «کارکردی» اموال فرهنگی در پرتو انسانی‌تر شدن حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله از یک منظر انسانی‌تر و پویاتر به مفهوم اموال فرهنگی نگریسته شده است. این موضوع خصوصا با توجه به تحولات و توسعه کارکردی به وجود آمده در مفهوم اموال فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تمرکز مفهومی بر اموال فرهنگی، در زمینه‌هایی با جایگزینی‌هایی مواجه شده است. از جمله می‌توان به انتقال از یادبودها و بناهای تاریخی به مردم و انتقال از هدف به کارکرد و انتقال از حفاظت صرف به حفاظت هوشمند و کاربرد توام با توسعه پایدار اشاره نمود. امروزه در تبیین مفهوم اموال فرهنگی سه عامل فرهنگ، هویت و خلاقیت در هم تنیده شده است و بی‌تردید، پیشرفت‌های نوین در فناوری و تکنولوژی‌های دیجیتالی سبب بروز برخی تحولات در حفاظت از اموال فرهنگی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Functional” Concept Evolution of Cultural Property in a More Humanization of International Law

نویسنده [English]

  • Hooriyeh Hosseini Akbarnezhad
چکیده [English]

This article presents a more human, dynamic, and holistic perspective of cultural heritage, closely referring to the currently observed changes in its conceptual development. It argues that the conceptual focus of cultural heritage has shifted alongside three interrelated and
complementary directions: 1) from monuments to people; 2) from objects to functions; and thus 3) from preservation per se to purposeful preservation, sustainable use, and development. Conclusions are drawn in favor of an adequate reexamination and readaptation of the conceptual framework of cultural heritage, based on accepting its new functional socioeconomic dimension and integrating multiple perspectives from a variety of academic fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural property
  • Cultural heritage
  • Intangible cultural property
  • International Law
  • function
سید قاسم زمانی، «فرآیند انسانی شدن حقوق بین‌الملل و چالش‌های فراروی آن»، مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1388، صص 103-93.
مجتبی نقدی نژاد و اصغر نارویی، حقوق تطبیقی جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، انتشارات جاودانه، 1390.
محمدرضا ضیایی بیگدلی، «جهانی شدن حقوق بین‌الملل؛ چالش قرن بیست و یکم»، مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1388، صص 148-131.
AkshayaMukul, “ goverment’Intangible Heritage Plan”, Time of India, 2 October 2003, available at: www.timesofindia.com
Hassan Jouni, “The Identification and Registration of Cultural Property ”, in Report on the Meeting of Experts, Protection of Cultural Property in the Eventof Armed Conflict, ICRC, 2002
Janet Blake, “ On Defining the Cultural Heritage” , International and Comparative Law Quarterly, vol. 49, 2000, pp.61-85 ; John Henry Merryman, “ two Ways of thinking about Cultural Property”, American Journal of International Law, vol. 80, 1986
Kate Clarck and Paul Drury, “ From Monuments to People: The Functions of Cultural Heritage in a Changing Europe” in Forward Planning :The Functions of Cultural Heritage in a Changing Europe , 113- 117, Council of Europe , 2000, available at: http://www. Coe .int/T/E/ Cultural_Co-operation/Heritage/Resources/ECC-PAT(20000161.pdf.
Manuel Castells, “ Materials for an Exploratory Theory of the Network Society”, British Journal of Sociology, vol. 51, no. 1, 2000
Markus Muller, “Cultural Heritage Protection: Legitimacy, Property and Functionalism”, International Journal of Cultural Property, vol.7, no. 2, 1998.
Michael F. Brown, “ Heritage Trouble : Recent Work on the Protection of Intangible Cultural Property” , International Journal of Cultural Property, vol. 12, 2005
Mira Burri, “ Digital Technologies and Traditional Cultural Expressions; A Positive Look at a Difficult Relationship”, International Journal of Cultural Property, vol. 17, 2010
Philippe Poirrier, “ Heritage and Cultural Policy in France under The Fifth Republic”, International Journal of Cultural Policy, vol. 9, no. 2, 2003,
Sherry Hutt (ed.),Yearbook of Cultural Property Law 2007, Walnut Creek, 2007.
Susan Pearce , “The Construction and Analysis of the Cultural Heritage : Some Thoughts “ International Journal of Heritage Studies., vol. 4 , no. 1, 1998
The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (CSICH)
TolinaLoulanski, “ Revising the Concept for Cultural Heritage : The Argument for a Functional Approach”, International Journal of Cultural Property , vol. 13, 2006,
World Intellectual Property Organization (WIPO), “ portal of Online Databases annnndRgistries of Traditional Knowledge and Genetic Resources” , 28 July 2004, available at: www. Wipo.int/tk/en/databases/tkportal/ index. Html