مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلیس گرچه نسبتاً یکسان است، ماهیت آن کاملاً متفاوت است، چه آنکه؛ در حقوق ایران طلاق، ایقاعی است یکطرفه که زمام آن به دست مرد است. اما در حقوق انگلیس طلاق، حکمی است که توسط دادگاه صادر می‌شود و زن و مرد آن را به تساوی در اختیار می‌گیرند. در حقوق ایران هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد طرح شود، دخالت دادگاه تشریفاتی است و هرگاه از جانب زن طرح شود قضاوتی است، به طوری که در صورت اثبات موجبات مصرّح قانونی، زن می‌تواند مرد را از طریق دادگاه الزام به استفاده از اختیار خود نماید. اما در حقوق انگلیس هر یک از زن و مرد به تساوی باید موجبات طلاق را ثابت کنند تا حکم طلاق صادر شود. موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس به لحاظ محتوایی بسیار شباهت دارند، به طوری که رفتار غیرمتعارف به عنوان یکی از طرق اثبات شکست در زندگی، شباهت بسیار به مفهوم عسر و حرج در حقوق ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept and the Causes of Divorce in the Legal System of Iran and English Law

نویسندگان [English]

  • Hossein Simaee Sarraf 1
  • Maryam Fakharian 2
چکیده [English]

The concept of divorce in Iran and England’s legal systems usually are the same. But its nature is different in each system of another. Because, in Iranian law – accordingly to Shari’ah a divorce is the sole right of the man and the woman just by the proving of the legal causes may request the divorce from the court and finally it is the man that make a divorce although if he refuses to divorce the woman the court would intervene. Though According to England law the man and woman have equally right to a divorce and the man doesn’t have any privilege to woman. Each of them by proving one of the legal divorce causes may request divorce from the court. On the other hand, the legal causes of divorce in two systems have a storage resemblance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Concept
  • Causes
  • Iran
  • England
  • Law
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، تهران، اسلامیه، 1376.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، گنج دانش، 1381.
دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوره جدید، 1377.
صفائی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1380.
صفائی، سید حسین، «وکالت زوجه در طلاق»، مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، میزان، 1377.
کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج 1، تهران، میزان، 1386.
کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق خانواده، تهران، میزان، 1384.
نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 32، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
Barker, D.L.A., Law Made Simple, London, Publisher Made Simple, 1992.
Bates, Phil D., Family Law Statutes 2009-2010, Routledge Student Statutes, Abingdon, Routledge, 2009.
Brown, William John, GCSE Law, London, Sweet & Maxwell, 1989.
Cooke, Russell (Solicitors), Divorce in England and Wales, 2009
Dnes, Antony W., Robert Rowthorn (ed.), The Law and Economics of Marriage and Divorce, Cambridge University Press, 2002.
Matrimonial Causes Act 1875
Matrimonial Causes Act 1973
Standley, Kate, Family Law, England, Palgrave, 2001.
Stretch, Rachael, Family Law, Ruotledge, 2009.