چالش‌های قانون‌گرایی: اعتبار و پایایی قانون

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی جلفا

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی جلفا*

چکیده

به دلیل وسعت و گستردگی حوزه حقوق و قانون و نیز ماهیت نظری و مفهومی آن، میان صاحب‌نظران در تعریف چیستی و ماهیّت قانون اتفاق نظر وجود ندارد و این باعث گرایش ادبیات به سمت ویژگی‌های قانون شده است که در این قسمت توافقات بسیار زیاد است ولی در باره اولویت، اهمیت و یا میزان مرتبط بودن هر ویژگی در شرایط مختلف، توافق زیادی وجود ندارد و جای بحث بسیار دارد. در راستای حل ابهامات در این زمینه، کمک به درک بهتر و داشتن یک سیستم اجرائی منطقی با یک تعریف اولیه از قانون، ویژگی‌های قانون در سه بُعد کلیِ اعتبار، پایایی و عملی بودن قانون آورده شده است. همچنین اعتبار قانون به دو بُعد اصلی و جداگانة اعتبار درونی و اعتبار اقتضائی قانون، تجزیه و تشریح شده است. در نهایت از سویی اعتبار و پایایی قانون به عنوان ویژگی‌های ذاتی هر قانون و از سویی دیگر تأکید بر امکان وجود نقص‌ها در سطوح مختلف قوانین و اثبات ضرورت استقلال در محاکم، نتیجه‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Law Approach Challenges: Law Validity and Law Reliability

نویسندگان [English]

  • Davood Sirus 1
  • Mirza Ali Saboorynia 2
  • Jabrail Marzi Alamdari 3
چکیده [English]

Because of the expansion in the law field and also conceptual and visionary nature of it, there is a no totally accepted definition between experts in this field. It has caused to change in debates toward law characteristics which agreements here are much but in the issue of importance, priority and relativity of characteristics there is not such an agreement and debates are open. By definition of law, it represents law(s) characteristics in the three comprehensive law validity, law reliability and practicability dimensions, to decrease confusions, helping to better understand and to have a better and reasonable law system. Also law validity is divided in to two main internal and external validity dimensions. Finally it has deduced law’s validity and law’s reliability as essence characteristics, the possibility of deficiency in laws at all levels and the need and necessity of courts independence. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Validity
  • Law Reliability
  • Law Characteristics
  • External Validity
  • Law Philosophy
ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، 1371.
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران، سمت، چاپ سیزدهم، زمستان 1388.
ترکمان، محمد، رسائل اعلامیه‌ها و مکتوبات شیخ شهید فضل‌الله نوری، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362.
جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، مرکز نشر اسراء، 1375.
جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، چاپ چهارم، 1375.
حنفی‌زاده، پیام و مهرداد رضائی، تجارت الکترونیک، تعریف، موانع و راهکارها، تهران، انتشارات ترمه، چاپ سوم، 1389.
راسخ، محمّد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون‌گذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، زمستان 1384.
روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه، 1380.
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 3، تهران، دادگستر، چاپ یازدهم، پاییز 1386.
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 1 و 2، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1380.
کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1378.
هگل، گئورگ ویلهلم، عناصر فلسفه حقوق، ترجمه مهید ایرانی، تهران، نشر پروین، 1378.
Austin, John, The Province of Jurisprudence Determined, edited by H.L.A. Hart, George Weidenfeld and Nixolson Ltd, 1954.
www.wikipedia.org